Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek o naborze

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Starszy referent w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji morskiej i Politechnicznej w Szczecinie


Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Starszy referent

zatrudnionyw ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej  i Politechnicznej w Szczecinie.

Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie ul. Hoża 6 ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: starszy referent zatrudniony w  ramach projektu „Nauczanie języka sąsiada od przedszkola  do zakończenia edukacji – wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania – INT 131”.

Wymiar czasu pracy:  0,25 etatu – umowa na czas określony - od 10.02.2023 r. – 30.06.2023 r.

Opis stanowiska:

Do zadań pracownika będzie należało prowadzenie spraw związanych z realizacją projektu w części dot. zatrudnienia pracowników:

 1. przygotowywanie umów dla szczecińskiej kadry pedagogicznej biorącej udział w projekcie;
 2. opisywanie umów zgodnie z wymogami Programu INTERREG V A,
 3. prowadzenie dokumentacji kadrowej uczestników projektu,
 4. przygotowywanie kopii dokumentacji kadrowej do kontroli,
 5. obsługa całego przebiegu zatrudnienia,
 6. ścisła współpraca z osobą zarządzającą projektem oraz z osobą obsługującą finansowo-księgowo projekt,
 7. przygotowanie dokumentacji  kadrowej do zarchiwizowania,
 8. bieżąca obsługa administracyjna i dokumentacyjna projektu.

Niezbędne wymagania:

 1. obywatelstwo polskie
 2. wykształcenie średnie,
 3. minimum 2-letni staż pracy w projektach współfinansowanych z funduszy unijnych,
 4. biegła obsługa komputera, Ms Office [Word, Excel],
 5. kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 6. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. nieposzlakowana opinia

Wymagania dodatkowe:

odpowiedzialność, sumienność, rzetelność, terminowość, dokładność, umiejętność pracy w zespole, zdolności organizacyjne, komunikatywność.

Informacja o warunkach pracy:

 1. częste kontakty z ludźmi
 2. konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji,
 3. praca przy monitorze komputerowym.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w szkole, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające posiadane kwalifikacje:

 1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu,
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 4.  kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia),
 6. referencje z dotychczasowych miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada),
 7. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 8.  oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie kandydata o treści: „nie byłem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
 10.  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych [Dz.U. z 2019 poz. 1781].

 Dokumenty należy składać osobiście w:

Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie,  ul. Hoża 6, w terminie do: 06 lutego 2023 r. do pokoju 103 do godziny 15.00.

 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznejw Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin, e-mailowo: zcemip@miasto.szczecin.ploraz telefonicznie: 91 44 20 933.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Izabela Tutur-Dudek, z którą można się skontaktować e-mailowo: iod@spnt.ploraz telefonicznie: +48 91 85 22 093.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59)
  2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
  3. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych - w takim wypadku dane będą usuwane po upływie 1 roku.
 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.


Data wygaśnięcia: 06.02.2023

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2023/01/26, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąbrowska , wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2023/01/26 14:26:58
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2023/01/26 14:26:58 nowa pozycja