Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek o naborze

Oferta pracy na stanowisko Nauczyciel Chemii w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie


OFERTA PRACY DLA NAUCZYCIELA CHEMII  W LOzOIW SZCZECINIE

Szczegóły dotyczące ogłoszenia:

 • Kategoria przedmiotu:       ogólnokształcący
 • Przedmiot :    chemia
 • Ilość wakatów:    1
 • Liczba godzin dydaktycznych/wychowawczych w tygodniu: 1 godz. – nauczanie indywidualne w domu ucznia (stacjonarnie)
 •  Informacje o wakacie :   wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, ważność ogłoszenia:      do 5.02.2023

 

            Dane adresowe:

 • Nazwa szkoły/placówki   Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi
 • Miejscowość:   Szczecin
 • Kod pocztowy: 70-490
 • Ulica:  Wojska Polskiego 119
 • Telefon: 91/4237720
 • E-mail :  sekretariat@lozoi.szczecin.pl

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie w celu prowadzenia bieżących i przyszłych postępowań rekrutacyjnych.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy:

1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie. 

 Z administratorem można skontaktować się listownie: al. Wojska Polskiego 119, e-mailowo: loo1@miasto.szczecin.ploraz telefonicznie: 91 42 38677.          

2.Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Malujda  z którym można się skontaktować e-mailowo: iod@spnt.ploraz telefonicznie:            +48 91 85 22093.

3.Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi, na podstawie: a)art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz.,59)b)art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,c)art. 6 ust. 1 lit. b RODO -podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

4.Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

5.Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych.

6.Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7.W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

9.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.


Data wygaśnięcia: 05.02.2023

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2023/01/27, odpowiedzialny/a: Adranna Dąbrowska , wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2023/01/27 14:54:20
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2023/01/27 14:54:20 nowa pozycja