Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek o naborze

Oferta pracy na stanowisko Konserwator w Szkole Podstawowej nr 65 w Szczecinie


Oferta pracy na stanowisko konserwatora w Szkole Podstawowej nr 65 w Szczecinie przy ul. Młodzieży Polskiej 9

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 65 im. prof.  Antoniego Bolesława Dobrowolskiego przy ul. Młodzieży Polskiej 9, 70-774 Szczecin ogłasza nabór na stanowisko konserwatora. Bliższe informacje można uzyskać u Kierownika gospodarczego.

Ilość etatów: pełny etat

Umowa na czas określony, z możliwością umowy na czas nieokreślony

Zatrudnienie: od 01.03.2023 r.

Wymagania:

 1. wykształcenie średnie kierunkowe lub zasadnicze zawodowe,
 2. praktyczne umiejętności w pracach konserwatorskich, remontowych,
 3. znajomość przepisów BHP i przeciwpożarowych,
 4. dobra organizacja pracy,
 5. umiejętność pracy w zespole.

Do zadań konserwatora będzie należało między innymi wykonywanie następujących obowiązków:

 1. dbałość o stan maszyn, urządzeń oraz narzędzi,
 2. dokonywanie przeglądów pomieszczeń placówki.
 3. dokonywanie bieżących napraw w pomieszczeniach placówki,
 4. wykonywanie prac remontowo-budowlanych w pomieszczeniach placówki,
 5. kontrolowanie, obsługa i konserwacja wszystkich urządzeń technicznych, wodnokanalizacyjnych, grzewczych, elektroenergetycznych.

 

Termin zgłaszania ofert: do 10.02.2023 r.

 Osoby zainteresowane prosimy o złożenie następujących dokumentów:

 1. list motywacyjny i CV,
 2. kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe, staż pracy,
 3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:
  „Na podstawie  art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Szkoła Podstawowa nr 65 w Szczecinie, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko konserwatora. Zgoda została wyrażona dobrowolnie. Zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym.”

Oferty należy składać na adres: sekretariat Szkoła Podstawowa nr 65 im. prof. Antoniego Bolesława Dobrowolskiego, ul. Młodzieży Polskiej 9, 70-774 Szczecin bądź na maila: sp65@miasto.szczecin.pl

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 91-461-39-40 wew. 21.

Sekretariat czynny w godzinach od 07.30 do 15.30.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ZGODNY Z ART. 13 UST. 1 i 2 ORAZ ART. 14 RODO

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 65
  w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Młodzieży Polskiej 9, 70-744 Szczecin, e-mailowo: sp65@miasto.szczecin.ploraz telefonicznie: |
  91 46 13 940.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować e-mailowo: iod@spnt.pl
  oraz telefonicznie: 91 85 22 093.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji
  na stanowisko pracownicze do Szkoły Podstawowej nr 65 z Oddziałami Integracyjnymi, na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj., gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 221 §  1 i 4 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 3 i 5 Karty Nauczyciela, art. 13 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 15 ust. 1 i art. 14 ust. 3 w zw. z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
  2. w przypadku realizacji uprawnienia wynikającego z wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym - art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
  4. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych - w takim wypadku dane będą usuwane po upływie 1 roku.
 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo
  do przenoszenia danych.
 7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo
  do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

 


Data wygaśnięcia: 10.02.2023

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2023/01/25, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąbrowska , wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2023/01/25 10:46:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2023/01/25 10:46:44 nowa pozycja