Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek o naborze

Oferta pracy na stanowisko Nauczyciel teoretycznych przedmiotów elektrycznych i elektronicznych w Zespole Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie


Oferta pracy na stanowisko - NAUCZYCIEL TEORETYCZNYCH PRZEDMIOTÓW ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH w Zespole Szkół Rzemieślniczych

Warunki zatrudnienia:

 1. Branżowa Szkoła I° Nr 5 w Szczecinie
 2. Przedmiot: teoretyczne przedmioty elektryczne i elektroniczne
 3. Ilość wakatów: 1
 4. Liczba godzin dydaktycznych: 12/18
 5. Termin rozpoczęcia pracy:  30.01.2023r.
 6. Ważność ogłoszenia:  27.01.2023r.

Wymagania:

Studia wyższe kierunkowe i przygotowanie pedagogiczne.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie następujących dokumentów:

 • List motywacyjny, życiorys CV, kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie oraz wykształcenie
 • Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Termin i miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie placówki lub przesłać do szkoły w terminie do 27.01.2023r.

Zespół Szkół Rzemieślniczych ul. Chmielewskiego 19, 71 – 028 Szczecin

Tel. 91 482 15 31

E-mail : zsrz@miasto.szczecin.pl

                                                                                                                                                                 Dyrektor                                                                                                                                                                                             Elżbieta Paprocka

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Rzemieślniczych. Z Administratorem można skontaktować się listownie: Chmielewskiego 19, 70-028 Szczecin,  e-mailowo: zsrz@miasto.szczecin.ploraz telefonicznie: 91 48-21-531.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Malujda, z którym można się skontaktować e-mailowo: iod@spnt.ploraz telefonicznie:               91 85 22 093.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do Zespołu Szkół Rzemieślniczych, na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59)
  2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
  3. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych.
 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

 

 


Data wygaśnięcia: 27.01.2023

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2023/01/17, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąbrowska , wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2023/01/17 11:53:22
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2023/01/17 11:53:22 nowa pozycja