Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Gospodarka odpadami

Sprawozdanie z wyników konsultacji w sprawie wyboru metody naliczania opłat za gospodarowanie odpadami

Konsultacje społeczne w sprawie metody naliczania opłat za gospodarowanie odpadami prowadzono poprzez ankietę dostępną w internecie, możliwość wypowiedzi na piśmie oraz przesłanie listu elektronicznego (e-mail). Formalną podstawą konsultacji były:

- Zarządzenie 417/12 w sprawie konsultacji społecznych założeń systemu gospodarki odpadami oraz  Zarządzenie 465/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 października 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących założeń systemu gospodarki odpadami dla Miasta Szczecina przedłużające czas trwania konsultacji do 4 listopada 2012 roku.

Strona internetowa z ankietą w sprawie metody naliczania opłat za gospodarowanie odpadami na www.konsultuj.szczecin.pl w okresie od 18 września do 4 listopada br. została odwiedzona 20 707 razy. W konsultacjach wzięły ponadto osoby, które złożyły swoje opinie w Biurze Obsługi Interesantów (8 opinii) oraz osoby, które wypowiedziały się pisząc bezpośrednio na adres poczty elektronicznej gospodarka_odpadami@um.szczecin.pl (kilkanaście opinii).

Głosowało 1057 osób. Oddane głosy mają charakter unikalny. Z uwagi na potrzebę uniknięcia wielokrotnego głosowania przez tę samą osobę zasadą udziału w głosowaniu jest wcześniejsze zalogowanie się przez osobę zainteresowaną.

Przebieg i wyniki głosowania internetowego przedstawiają zamieszczone poniżej wykresy.

Integralną częścią prowadzonych konsultacji było udostępnienie mieszkańcom miejsca na wyrażenie opinii na temat związany z nowym systemem gospodarowania odpadami. Opublikowano 109 opinii wyrażonych przez 70 osób. Do moderacji skierowano 10 opinii, nie usunięto żadnej, mimo niewątpliwie dyskusyjnego charakteru niektórych ocen. Przedstawione oceny można scharakteryzować następująco:

1. Znaczna część mieszkańców jest głęboko przekonana, że jedynym możliwym do zastosowania wariantem jest naliczanie opłat od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość. Osoby te najczęściej pomijają inne aspekty wprowadzenia opłat, a więc skuteczność i nieuchronność ponoszenia opłat.

2. Osoby preferujące naliczanie opłat w zależności od liczby osób zamieszkałych często utożsamiają się z poglądem, że najważniejsza jest proporcjonalność opłat a problemem administracji (samorządowej, spółdzielni mieszkaniowej, wspólnoty itd.) jest stosowanie mechanizmów weryfikacji i egzekucji danych stanowiących podstawę określenia wysokości opłat.

3. Osoby optujące za metodą naliczania opłat w zależności od zużycia wody i/lub powierzchni użytkowej podkreślają w swoich wypowiedziach istniejącą zależność pomiędzy przyjętym miernikiem a poziomem produkcji odpadów oraz odpowiedzialność społeczną za podjętą decyzję.

4. W opiniach przedstawiane były również koncepcje rozwiązań, które ze względu na ograniczenia wynikające z zapisów Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie mogą być rozpatrywane. Dotyczyło to zwłaszcza wszelkiego rodzaju koncepcji zastosowania wieloskładnikowych opłat oraz naturalnej metody naliczania opłat od pojemności pojemnika do gromadzenia odpadów.

5. Niektóre z wypowiedzi zawierały podstawowe błędy merytoryczne. W takich przypadkach następowała interwencja moderatora merytorycznego konsultacji, przedstawiająca aktualny stan prawny i interpretację przepisów (wpisy z nickiem „informacja”).


Szanowni Państwo!

Zapraszam do konsultacji społecznych w sprawie systemu gospodarki odpadami w naszym mieście.

W 2011 roku Sejm przyjął ustawę, na mocy której zobowiązał gminy do przejęcia obowiązku odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Zmieni się także sposób naliczania opłat. Wg nowych zasad nie będziemy płacić za wywóz odpadów firmie wywozowej, ale bezpośrednio gminie, która w drodze uchwały określi stawki. Nowe zasady ruszą najpóźniej 1 lipca 2013 roku.

W związku z tym musimy wypracować racjonalny system naliczania opłat za wywóz śmieci, w oparciu o jedną z kilku możliwości, które wskazuje ustawa.

Każda z dopuszczalnych metod ma wady i zalety. Żadna nie będzie satysfakcjonująca dla wszystkich. Metoda naliczania opłaty według metrów kwadratowych mieszkania jest krzywdząca dla mieszkańców dużych mieszkań. Metoda według zużycia wody nie spodoba się właścicielom ogródków. Metoda naliczania według ilości mieszkańców może spowodować, że za przebywających w Szczecinie czasowo, lub tych którzy zdeklarują, że tu nie mieszkają - zapłacą pozostali mieszkańcy. Niezależnie od powyższego decyzja w sprawie wyboru musi być podjęta jeszcze w tym roku.

Jedno jest pewne, gmina nie będzie zarabiać na śmieciach, prawo tego nie dopuszcza. Do kasy gminy wpłynie tyle pieniędzy ile faktycznie nowy system będzie kosztował, nas wszystkich.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące nowych zasad znajdziecie Państwo poniżej a także na stronach: www.odpady2013.egos.pl oraz www.egos.pl.

Zachęcam do zabrania głosu. Zapraszam do konsultacji.

Piotr Krzystek
Prezydent Szczecina

OPŁATY ZA WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW

Proszę naliczyć swoją opłatę wg wszystkich proponowanych metod.

METODA OD ZUŻYCIA WODY

Propozycja zakłada obliczenie stawki za wywóz śmieci na podstawie ilości zużytej wody. Ustawa definiuję zużywaną wodę, jako szczególny rodzaj odpadu. Wzór zakłada iloczyn metrów sześciennych i stawki za odpady segregowane i niesegregowane.

Roczna stawka za metr sześcienny zużytej wody w mieszkaniu: Odpady segregowane 5,19 PLN/m3
Odpady niesegregowane 6,75 PLN/m3
Podaj roczne zużycie wody w mieszkaniu: m3
Szacunkowa miesięczna opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów
Odpady segregowane: PLN
Odpady niesegregowane: PLN

 

METODA OD POWIERZCHNI MIESZKANIA

Dla tej metody kluczowy jest metraż nieruchomości. Wzór opiera się o iloczyn metrów kwadratowych powierzchni użytkowej i stawki opłaty – zróżnicowanej w zależności od wielkości mieszkania.

Roczna stawka za metr kwadratowy powierzchni użytkowej mieszkania:
Odpady segregowane  
za pierwsze 30 m2 7,34 PLN/m2
za następne 50 m2 6,38 PLN/m2
za następne 60 m2 2,53 PLN/m2
za pozostałą powierzchnię powyżej 140 m2 1,32 PLN/m2
   
Odpady niesegregowane 9,54 PLN/m2
Podaj powierzchnię użytkową mieszkania: m2
Szacunkowa miesięczna opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów
Odpady segregowane: PLN
Odpady niesegregowane: PLN

 

METODA OD ILOŚCI OSÓB ZAMIESZKAŁYCH W NIERUCHOMOŚCI

Opłatę za wywóz i zagospodarowanie odpadów można obliczyć na podstawie ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość. W proponowanej wersji dla odpadów segregowanych i niesegregowanych jest to iloczyn liczby osób i stawki opłaty.

Roczna stawka od osoby zamieszkałej: Odpady segregowane 180 PLN/osoba
Odpady niesegregowane 228 PLN/osoba
Podaj liczbę osób zamieszkujących w mieszkaniu:
Szacunkowa miesięczna opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów
Odpady segregowane: PLN
Odpady niesegregowane: PLN
Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych

Dodatkowe informacje

Ustawa podzieliła nieruchomości na nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe. Opłaty dla nieruchomości zamieszkałych nalicza się w pokazany powyżej sposób. W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą, a części nieruchomość niezamieszkałą opłata stanowi sumę opłat obliczonych w sposób następujący:

  1. od części nieruchomości zamieszkałej: zgodnie z wybraną metodą - iloczyn zużytej wody lub powierzchni lokalu mieszkalnego albo liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty,
  2. od części nieruchomości niezamieszkałej: iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na tej nieruchomości oraz stawki opłaty ustalonej za pojemnik o określonej pojemności.

Stawka opłaty za pojemnik o określonej pojemności w projektach uchwał oznacza stawkę za jednokrotne opróżnienie tego pojemnika. Dla celów wyliczenia swojej opłaty należy wziąć po uwagę liczbę pojemników odbieranych z danej nieruchomości w ciągu okresu rozliczeniowego (np. w ciągu miesiąca, jeżeli liczymy jako opłatę miesięczną, a rocznie, jeśli liczymy opłatę roczną). Ten sposób obliczania opłaty nie jest możliwy w przypadku lokali mieszkalnych, dotyczy zasadniczo firm mających swoje siedziby w budynkach mieszkalnych. Opłata za odpady komunalne z części niezamieszkałej w zasobach mieszanych będzie więc zależna od liczby pojemników, niezależnie od przyjętej metody do obliczeń dla części zamieszkałej (od wody, powierzchni czy ludzi).

Deklarację składa wg. ustawy właściciel nieruchomości. Będzie nim właściciel (wieczysty użytkownik) nieruchomości (np. domy jednorodzinne), ale w przypadku nieruchomości budynków wielo mieszkaniowych - zarządca nieruchomości (np. zarząd spółdzielni mieszkaniowej, wynajęty zarządca, zarząd wspólnoty). Lokatorzy i właściciele mieszkań w spółdzielniach mieszkaniowych i wspólnotach nie będą składać deklaracji samodzielnie, zrobi to za nich zarządca. Wszystkie szczegóły dotyczące podmiotów właściwych do składania deklaracji, sposobu jej wypełniania oraz danych do tego niezbędnych, zostanie uregulowane w objaśnieniach do deklaracji i opublikowane w późniejszym terminie.

dokumenty do pobrania:

  WERSJA 1 projektu Uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik [25 KB]
  WERSJA 2 projektu Uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik [34 KB]
  WERSJA 3 projektu Uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik [25 KB]
  Zarządzenie 417/12 w sprawie konsultacji społecznych założeń systemu gospodarki odpadami [162 KB]
  Zarządzenie 465/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 października 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących założeń systemu gospodarki odpadami dla Miasta Szczecina [157 KB]

Głosowanie

Aby wziąć czynny udział w głosowaniu i opiniowaniu na stronie wymagane jest zalogowanie do serwisu. Zapraszamy.

Komentarze i uwagi do uchwał można przesyłać również pod adres poczty elektronicznej gospodarka_odpadami@um.szczecin.pl