Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zawiadomienia Prezydenta

W sprawie opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Gminy Miasto Szczecin oraz Skarbu Państwa w 2018 r.

INFORMACJA

Prezydenta Miasta Szczecin

w sprawie opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Gminy Miasto Szczecin oraz Skarbu Państwa w 2018 r.

Prezydent Miasta Szczecin informuje, że zgodnie z art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.

Należne opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego należy wpłacać na indywidualny numer rachunku bankowego nadany każdemu użytkownikowi wieczystemu.

Wpłaty bez ponoszenia dodatkowych opłat można realizować w każdym oddziale Banku PKO Bank Polski na terenie Polski, również w oddziałach banku znajdujących się w:

  • Urzędzie Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 w pokoju 60, prawe skrzydło gmachu (po uprzednim zgłoszeniu się w pokoju 128 – grunty Gminy Miasta Szczecin lub w pokoju 129 – grunty Skarbu Państwa), od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30
  • Filii Urzędu Miasta Szczecin, ul. Rydla 39/40 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

Jednocześnie przypominam, że na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 i 1386), właściwy organ udziela na ich wniosek 50% bonifikaty od opłaty rocznej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona na cele mieszkaniowe lub wykorzystywana na te cele (kwota uprawniająca do bonifikaty ogłaszana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w II połowie lutego). Wniosek o udzielenie bonifikaty należy złożyć w terminie do dnia 1 marca roku, za który opłata jest wnoszona.

Dochód miesięczny obliczany jest jako średnia miesięczna z dochodu, o którym mowa w przepisach o dodatkach mieszkaniowych, uzyskanego w roku poprzedzającym rok, za który opłata roczna jest wnoszona.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez użytkownika wieczystego samodzielnie lub wspólnie z małżonkiem lub innymi osobami stale z nim zamieszkującymi i gospodarującymi na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste.

W celu rozpatrzenia wniosku o udzielenie bonifikaty należy wypełnić wniosek WZiON-4 i złożyć go w terminie do 1 marca 2018 r. Do wniosku należy dołączyć (przy składaniu wniosku lub w terminie późniejszym) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym z wyszczególnieniem dochodu brutto oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.

Jednorazowo udzielona bonifikata nie jest bonifikatą stałą i dotyczy tylko danego roku, w którym składany jest wniosek.

Informuję również, że zgodnie z art. 71 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami na wniosek użytkownika wieczystego złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności właściwy organ może ustalić inny termin zapłaty, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego. Wniosek o przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej za 2018 r. z tytułu użytkowania wieczystego gruntu WZiON-1 wraz z uzasadnieniem i niezbędnymi do jego rozpatrzenia dokumentami należy złożyć do 17 marca 2018 r. włącznie.

Użytkownik wieczysty zobowiązany jest zgłosić niezwłocznie zmianę:

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 71 ust. 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) w przypadku gdy nastąpiła zmiana użytkownika wieczystego w wyniku przeniesienia prawa użytkowania wieczystego, opłatę roczną pobiera się w całości od osoby będącej użytkownikiem wieczystym nieruchomości w dniu 1 stycznia roku, za który obowiązuje opłata.

Wnioski i załączniki w sprawach prowadzonych przez Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, sala 62, okienko 40 lub w Filii Urzędu Miasta Szczecin, ul. Rydla 39-40, bądź nadać pocztą.

Szczegółowe informacje uzyskać można pod numerami telefonów:

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami:

pok. 226    II piętro U.M. – 91 42 45 543, 91 42 45 544, 91 43 51 101 – osoby fizyczne,

pok. 227A II piętro U.M. – 91 42 45 551, 91 43 51 198,

pok. 228    II piętro U.M. – 91 42 45 349, 91 42 45 545 – osoby prawne.

Wydział Księgowości:

pok. 128    I piętro U.M. – 91 42 45 389, 91 42 45 390, 91 42 45 392 – grunty Gminy Miasto Szczecin, osoby fizyczne,

pok. 130     I piętro U.M. – 91 42 45 387 – grunty Gminy Miasto Szczecin, osoby prawne,

pok. 129   I piętro U.M. – 91 42 45 406 – grunty Skarbu Państwa, osoby fizyczne i osoby prawne.

udostępnił: Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, wytworzono: 2018/02/02, odpowiedzialny/a: Prezydent Miasta, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2018/02/02 11:52:10
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2018/02/02 11:52:10 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/02/02 11:37:24 nowa pozycja