Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 40788260

Aktualna strona: 543795

Wydrukowano: 7106

Ogłoszenia konkursów ofert

Nr konkursu Nazwa zadania Rodzaj zadania Termin składania ofert
BOP/SP/2016/009   Zapewnienie bezpłatnego posiłku osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. Pomoc społczna   2015/12/14  
BOP/KS/2016/007   Prowadzenie 8 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Szczecin w roku 2016 nieodpłatna pomoc prawna oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa    2015/12/09  
BOP/MB/2016/006   Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych. Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji najciekawszych projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych. Przez "żródła zewnętrzne należy rozumieć zasoby finansowe wszelkich podmiotów niezwiązanych organizacyjnie z organizacją składającą wniosek o dofinansowanie w niniejszym otwartym konkursie ofert. Źródłami zewnętrznym moga być np. fundusze unijne, fundusze szwajcarskie, fundusz norweskie, środki ministerialne, środki z innych jednostek samorządu terytorialnego, środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej itp.    2015/12/31  
BOP/MB/2016/005   Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego – Lokalnego Centrum Aktywności Obywatelskiej w Szczecinie Zadanie z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych    2015/12/15  
BOP/MB/2016/004   Prowadzenie Centrum Wolontariatu Zadanie z zakresu promocji i organizacji wolontariatu   2015/12/15  
BOP/MB/2016/003   Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich Zadanie z zakresu udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego art.4 ust. 1 pkt 22a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.   2015/12/15  
BOP/JG/2016/002   "Przygotowanie i realizacja działań w okresie od 30 maja do 5 czerwca 2016 roku w ramach organizacji X edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, zwanego dalej w treści ogłoszenia TIP oraz XV edycji Spotkania Organizacji Pozarządowych POD PLATANAMI, zwanego dalej w treści ogłoszenia PP" w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32 art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   2015/12/10  
BOP/JG/2016/001   "Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji" w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3, w zakresie określonym w pkt 1-32 art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   2015/12/10  
BOP/SP/2015/063   Przygotowanie i realizacja kampanii promującej możliwość przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2015 rok na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32 art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.    2015/12/07  
BOP/JG/2015/062   Organizacja zajęć z instruktorem w zimowych dyscyplinach sportowych dla dzieci i młodzieży w prawobrzeżnej części Miasta Szczecin" Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2015/11/06  
BOP/SP/2015/008   Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej. Pomoc społczna   2015/12/14  
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin