Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 35696156

Aktualna strona: 499840

Wydrukowano: 7035

Ogłoszenia konkursów ofert

Nr konkursu Nazwa zadania Rodzaj zadania Termin składania ofert
BOP/WE-A/2015-040   Przygotowanie i wdrożenie działań korekcyjnych w ramach realizacji programu profilaktyki selektywnej wśród dzieci i młodzieży używających alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz ich rodziców i opiekunów. Zadanie będzie polegało na działalności z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom konsumpcji, nadużywania i uzależnienia od alkoholu.   2015/03/10  
BOP/JG/2015/041   "Popularyzacja Idei Olimpijskiej" Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2015/03/18  
BOP/WE-A/2015/039   Profilaktyka i wsparcie na rzecz rodzin oraz dzieci zagrożonych i dotkniętych Płodowym Zespołem Alkoholowym (skrót – FAS). Zadanie będzie polegało na działalności z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom konsumpcji, nadużywania i uzależnienia od alkoholu.   2015/03/10  
BOP/JG/2015/038   "Przygotowanie i realizacja konferencji, seminariów, spotkań, imprez, wydarzeń, przedsięwzięć i działań w okresie od 25 maja do 31 maja 2015 roku w ramach organizowanego Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych (IX. edycja), zwanego dalej w treści ogłoszenia TIP oraz spotkania kończącego TIP - Spotkania Organizacji Pozarządowych POD PLATANAMI (XIV. edycja), zwanego dalej w treści ogłoszenia PP" działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32 art. 4 Ustawy    2015/03/04  
BOP/WE-A/2015/037   Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez prowadzenie klubu abstynenta na terenie Gminy Miasto Szczecin. Zadanie będzie polegało na działalności z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom konsumpcji, nadużywania i uzależnienia od alkoholu.   2015/03/02  
BOP/ID/2015/036   Przygotowanie i realizacja imprez, wydarzeń, przedsięwzięć i działań w zakresie kultury Zadanie publiczne będzie polegało na wzbogaceniu oferty kulturalnej Szczecina poprzez organizację i przeprowadzenie imprez i wydarzeń, w tym: koncertów, warsztatów, przeglądów, konkursów, wydarzeń w obszarze sztuk wizualnych i performatywnych, projektów wydawniczych (książkowych, muzycznych, multimedialnych) oraz imprez plenerowych łączących w sobie różne obszary kultury.    2015/02/27  
BOP/MB/2015/035   Realizacja zadań publicznych określonych w art.4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w częsci ze źródeł zewnętrznych. Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji najciekawszych projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych. Przez "żródła zewnętrzne należy rozumieć zasoby finansowe wszelkich podmiotów niezwiązanych organizacyjnie z organizacją składającą wniosek o dofinansowanie w niniejszym otwartym konkursie ofert. Źródłami zewnętrznym moga być np. fundusze unijne, fundusze szwajcarskie, fundusz norweskie, środki ministerialne, środki z innych jednostek samorządu terytorialnego, środki z PFRON, WFOŚiGW itp.    2015/02/20  
BOP/ID/2015/034   Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w zakresie przygotowania przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej w Unii Europejskiej   2015/02/06  
© Urząd Miasta Szczecin. Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin