Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 36251124

Aktualna strona: 506306

Wydrukowano: 7042

Ogłoszenia konkursów ofert

Nr konkursu Nazwa zadania Rodzaj zadania Termin składania ofert
BOP/WE-A/2015-040   Przygotowanie i wdrożenie działań korekcyjnych w ramach realizacji programu profilaktyki selektywnej wśród dzieci i młodzieży używających alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz ich rodziców i opiekunów. Zadanie będzie polegało na działalności z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom konsumpcji, nadużywania i uzależnienia od alkoholu.   2015/03/10  
BOP/WE-A/2015/044   Organizacja działań profilaktycznych (w szczególności zajęć edukacyjnych, kulturalno – oświatowych i sportowych) dla mieszkańców Szczecina jako formy zagospodarowania czasu wolnego, alternatywy wobec nudy i stosowania substancji psychoaktywnych. Zadanie będzie polegało na działalności z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom konsumpcji, nadużywania i uzależnienia od alkoholu.   2015/04/10  
BOP/JG/2015/043   "Aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej z dzielnicy Północ Miasta Szczecin" Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2015/04/02  
BOP/MB/2015/042   Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych. Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji najciekawszych projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych. Przez "żródła zewnętrzne należy rozumieć zasoby finansowe wszelkich podmiotów niezwiązanych organizacyjnie z organizacją składającą wniosek o dofinansowanie w niniejszym otwartym konkursie ofert. Źródłami zewnętrznym moga być np. fundusze unijne, fundusze szwajcarskie, fundusz norweskie, środki ministerialne, środki z innych jednostek samorządu terytorialnego, środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej itp.    2015/04/03  
BOP/JG/2015/041   "Popularyzacja Idei Olimpijskiej" Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2015/03/18  
BOP/WE-A/2015/039   Profilaktyka i wsparcie na rzecz rodzin oraz dzieci zagrożonych i dotkniętych Płodowym Zespołem Alkoholowym (skrót – FAS). Zadanie będzie polegało na działalności z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom konsumpcji, nadużywania i uzależnienia od alkoholu.   2015/03/10  
© Urząd Miasta Szczecin. Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin