Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 34572507

Aktualna strona: 476996

Wydrukowano: 6998

Ogłoszenia konkursów ofert

Nr konkursu Nazwa zadania Rodzaj zadania Termin składania ofert
BOP/SP/2015/022   Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej   Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych   2015/01/08  
BOP/SP/2015/021   1) Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym i integracyjnym na rzecz osób niepełnosprawnych,2) Wczesna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych oraz prowadzenie systemu wsparcia dla ich rodzin,3) Prowadzenie kompleksowych form wsparcia w ośrodkach terapeutyczno-rehabilitacyjnych, zapobiegających marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.    Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych   2015/01/08  
BOP/SP/2015/020   Prowadzenie grup wsparcia, wspieranie procesu usamodzielnienia osób dorastających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Szczecina.   Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej   2015/01/08  
BOP/SP/2015/019   Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym rodziny z problemem przemocy.   Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej   2015/01/08  
BOP/JG/2015/018   "Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji"   "działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust.1 pkt 1-32 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"    2015/01/07  
BOP/JG/2015/017   "Wspieranie sportu profesjonalnego – sporty indywidualne"   Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2015/01/09  
BOP/JG/2015/016   "Program wsparcia sportu profesjonalnego w dyscyplinach olimpijskich w sportach wodnych"   Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2015/01/09  
BOP/JG/2015/015   "Szkolenia dzieci i młodzieży prowadzone przez uczniowskie kluby sportowe, które uzyskały lub nie uzyskały punktów we współzawodnictwie Ministerstwa Sportu i Turystyki"   Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2015/01/08  
BOP/JG/2015/014   "Szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez podmioty realizujące zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, które nie brały udziału we współzawodnictwie Ministerstwa Sportu i Turystyki lub nie uzyskały punktów"    Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2015/01/08  
BOP/JG/2015/013   "Szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez podmioty realizujące zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, które uzyskały punkty we współzawodnictwie Ministerstwa Sportu i Turystyki"   Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2015/01/07  
BOP/SP/2015/012   Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie.   Pomoc społeczna   2015/01/07  
BOP/ID/2015/011   Organizacja przedsięwzięć o charakterze festiwalowym, cyklicznym realizowanych    Przedmiotem konkursu jest organizacja w Szczecinie festiwali tworzących stałą ofertę kulturalną miasta i przedsięwzięć cyklicznych, także plenerowych, o znaczeniu i istotnej roli w budowaniu wizerunku miasta Szczecin.   2015/01/12  
BOP/SP/2015/011   Osiedlowy program aktywizacji, integracji i wspierania osób starszych- ośrodki wsparcia dla osób w podeszłym wieku.   Pomoc społeczna   2015/01/07  
BOP/SP/2015/010   Wsparcie osób niepełnosprawnych intelektualnie poprzez dofinansowanie miejsc w Mieszkaniu Chronionym.   Pomoc społeczna   2015/01/02  
BOP/ID/2015/010   Przygotowanie i realizacja projektów prowadzących do wykonania zadania publicznego Gminy Miasto Szczecin na rzecz organizacji pozarządowych skupiających kombatantów oraz osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, (nie dopuszcza się składania ofert na wybrane części zadania).   Zadanie w zakresie działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych   2014/12/22  
BOP/MB/2015/009   Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich   zadanie z zakresu upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji    2014/12/17  
BOP/MB/2015/008   Prowadzenie Centrum Wolontariatu    Zadanie z zakresu promocji i organizacji wolontariatu   2014/12/22  
BOP/MB/2015/007   Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego – Lokalnego Centrum Aktywności Obywatelskiej w Szczecinie   zadanie z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych    2014/12/17  
BOP/SP/2015/006   Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej.   Działalność na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym    2014/12/31  
BOP/SP/2015/005   Zapewnienie bezpłatnego posiłku osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( tj. Dz.U. z 2013r. poz. 182 ze zm.) zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym.    Pomoc społeczna   2014/12/31  
BOP/ID/2015/004   „Całoroczna oferta programowa 2015” w obszarze kultury realizowana w Szczecinie.    Konkursem objęte są zadania publiczne w obszarze kultury realizowane regularnie w ciągu roku 2015 przez podmioty uprawnione.    2014/12/18  
BOP/ID/2015/003   Wspieranie opieki paliatywnej, w tym:a) działania z zakresu rehabilitacji fizycznej i psychicznej wobec osób objętych opieką paliatywną,   Zadanie będzie polegało na zapewnieniu opieki paliatywnej, w tym między innymi:   2014/12/18  
BOP/ID/2015/002   Wyrównywanie szans w dostępie do świadczeń zdrowotnych dla osób bezdomnych, w tym między innymi: podopiecznych schronisk oraz innych osób bezdomnych skierowanych przez Dział Pomocy Osób Bezdomnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.    Zadanie będzie polegało na ochronie zdrowia podopiecznych schronisk dla bezdomnych, której celem jest:   2014/12/18  
BOP/WE-A/2015/001   Zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej w 2015 roku.   Zadanie z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Zadanie dotyczy przyznania dotacji na dofinansowanie wypoczynku zimowego w formie:    2014/12/16  
© Urząd Miasta Szczecin. Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin