Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek o naborze

Nabór na stanowisko urzędnicze Specjalista ds. księgowości w Zespole Szkół Nr 4 w Szczecinie


Nabór na urzędnicze stanowisko: specjalista ds. księgowości
w Zespole Szkół nr 4 w Szczecinie

Dyrektor Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: -  specjalista ds. księgowości  na pełny etat

Początek zatrudnienia: luty 2023r.


Do zadań specjalisty ds. księgowości będzie należało wykonywanie następujących obowiązków:

 1. Prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Bieżące prowadzenie ewidencji księgowej Wydzielonego Rachunku Dochodów Własnych.
 3. Sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem merytorycznym.
 4. Prowadzenie ewidencji VAT, wystawianie faktur VAT, prawidłowe i terminowe rozliczanie podatku od towarów i usług, prowadzenie sprawozdawczości z zakresu VAT.
 5. Znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w zakresie prawidłowego wykonywania obowiązków służbowych, w szczególności procedury centralizacji rozliczania podatku VAT, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 6. Przestrzeganie dyscypliny budżetowej, archiwizacja dokumentacji z zakresu wykonywanych zadań, bieżąca analiza aktów prawnych dotyczących rachunkowości.
 7. Pełna współpraca z Głównym Księgowym przy sporządzaniu rocznego bilansu.
 8. Współpraca z sekretariatem szkoły, komórką administracyjno – gospodarczą, kierownikiem internatu.
 9. – Wykonywanie wszelkich czynności kasowych, kierowanie kasą szkoły, czuwanie nad zabezpieczeniem komórki finansowo – księgowej w niezbędne do pracy druki
 10. Przygotowanie właściwej dokumentacji, sporządzanie oraz nadzór nad umowami dotyczącymi wynajmu pomieszczeń w budynku szkolnym oraz umowami dotyczącymi zakwaterowania
  i wyżywienia uczniów przebywających w internacie szkoły w oparciu o wytyczne organu prowadzącego.
 11. Dokonywanie comiesięcznych zestawień wykorzystania wynajmowanych pomieszczeń niezbędnych do wystawiania faktur.
 12. Współpraca z kierownikiem gospodarczym przy przeprowadzaniu inwentaryzacji okresowej.
 13. Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Szkoły lub Głównego Księgowego.

Warunki pracy na danym stanowisku pracy:

Podstawowy system czasu pracy, 8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo, pięciodniowy tydzień pracy.

Praca siedząca przy komputerze, wymagająca, zmienne tempo pracy, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji.


Niezbędne wymagania:

 1. Obywatelstwo polskie,
 2. Wykształcenie minimum średnie oraz 3 – letni staż pracy, lub wykształcenie wyższe i minimum 2 – letni staż pracy na stanowisku zbieżnym z zakresem obowiązków wynikającym z ogłoszenia,
 3. Znajomość i umiejętność stosowania przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,
 4. Kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 5. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. Znajomość przepisów dot. podatku dochodowego od osób fizycznych, prowadzenia ksiąg rachunkowych, znajomość regulacji prawnych odnośnie finansów publicznych i rachunkowości w jednostkach budżetowych, prawa zamówień publicznych,
 7. Nieposzlakowana opinia,
 8. Brak przeciwwskazań lekarskich do pracy na ww. stanowisku.

Wymagania dodatkowe (mile widziane):

 1. Doświadczenie w pracy w jednostkach budżetowych,
 2. Umiejętność pracy w zespole,
 3. Odpowiedzialność, pracowitość, systematyczność, umiejętność radzenia sobie ze stresem, kreatywność ,wysoka kultura osobista.


Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys z opisem dotychczasowej kariery zawodowej (CV),
 2. List motywacyjny,
 3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 4. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy.
 5. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 6. Oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
 7. Oświadczenie kandydata o treści: „nie byłem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
 8. Podpisana klauzula informacyjna dla kandydatów dla pracy. http://www.zs4.szczecin.pl/dokumenty/RODO/kandydaci.pdf

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

 Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół nr 4  w Szczecinie w miesiącu grudniu 2022 r. wyniósł mniej niż 6 %

Oferty należy składać w Sekretariacie lub przesłać za pośrednictwem poczty w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko specjalisty ds. księgowości w Zespole Szkół nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie ” w terminie do dnia 27.01.2023r.  na adres: ul. Kusocińskiego 3 70-237 Szczecin

Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz które wpłyną po dniu 27.01.2023 nie będą rozpatrywane.

O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone. 

Więcej informacji pod nr tel.: 91-433-30-76

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół nr 4 w Szczecinie.
Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Kusocińskiego 3 70-237 Szczecin
e mailowo: zs4@miasto.szczecin.pl oraz telefonicznie: 91-433-30-76
2. Z Inspektorem Ochrony Danych z można się skontaktować e-mailowo: iod@spnt.pl oraz
telefonicznie: +48 91 85 22 093.

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie, na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych
art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59)
b) art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,

c) art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy.

4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy
udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym
dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych - w takim wypadku dane będą usuwane po upływie 1 roku.
6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

DATA WYGAŚNIĘCIA: 27.01.2023


Data wygaśnięcia: 27.01.2023

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2023/01/17, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąbrowska , wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2023/01/17 14:44:31
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2023/01/17 14:44:31 nowa pozycja