Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Wykazy nieruchomości do zbycia

Wykaz nr 34/2020 dotyczący nieruchomości gruntowej (dz. nr 17/4 z obr. 4089) stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Forma zbycia: Zbycie przetargowe
Rodzaj: Nieruchomość pod budownictwo jednorodzinne

Wykaz nr 34/2020

dotyczący nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 15.06.2020 r. do 06.07.2020 r.

 

Lp.

Położenie

Nr

KW

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

 

Cena nieruchomości

netto

nr obrębu

numery

dz. ewid.

Sposób zagospodarowania

1.

Ul. Wesoła 36

 -

4089

17/4

319

niezabudowana nieruchomość gruntowa

Zgodnie z uchwałą  nr LV/1025/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 kwietnia 2006 r. w  sprawie  Miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  osiedla  „Wielgowo–Sławociesze–Zdunowo” w Szczecinie (t.j. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r., poz. 4534) przedmiotowy teren przeznaczono na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolno stojąca z dopuszczeniem usług.

50 000,00

(pięćdziesiąt tysięcy złotych)

Zgodnie z przeznaczeniem

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23% naliczony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.).
  3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanej nieruchomości gruntowej, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, pokój 222, II piętro, prawe skrzydło.


Data publikacji: 2020/06/15
Data wygaśnięcia: 2020/07/06
udostępnił: WZiON, wytworzono: 2020/06/09 08:11:32, odpowiedzialny/a: D.Chałp, wprowadził/a: Dariusz Adamowski, dnia: 2022/02/21 08:39:52
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Adamowski 2022/02/21 08:39:52 modyfikacja wartości
Szymon Słotwiński 2020/06/15 07:44:14 modyfikacja wartości
Szymon Słotwiński 2020/06/09 08:11:31 nowa pozycja