Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Wykazy nieruchomości do zbycia

Wykaz nr 57/2021 dot. nieruchomości położonej w rej. ul. Nad Rudzianką i ul. Swojskiej w Szczecinie (dz. nr 36 obr. 4157)


Forma zbycia: Sprzedaż
Rodzaj: Nieruchomość pod budownictwo wielorodzinne

Wykaz nr 57/2021

dotyczący nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 16.08.2021 r. do 06.09.2021 r.

 

Położenie

Oznaczenie nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

 

Cena nieruchomości

netto

Sposób zagospodarowania

Rejon
 ul. Nad Rudzianką

i

ul. Swojskiej

Działka nr 36 z obrębu 4157

 

Księga Wieczysta nr

-

14735

niezabudowana nieruchomość gruntowa

Zgodnie z uchwałą nr XLII/1051/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Nad Rudzianką" w Szczecinie (Dz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2010 r., nr 5, poz. 72) przedmiotowa działka leży w  terenie elementarnym D.B.3035.MW,U o przeznaczeniu zabudowa  mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem usług.

14 100 000,00 zł(czternaście milionów sto tysięcy złotych 00/100)

Zgodnie z przeznaczeniem

  1. Na podstawie § 2 uchwały  nr XXIII/701/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 24.11.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 36 z obrębu 4157, odstąpienia od sprzedaży w drodze przetargu tej nieruchomości oraz odmowy udzielenia bonifikaty od ceny netto przy zbyciu w trybie bezprzetargowym  odstąpiono od sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 36 z obrębu 4157.
  2. Cena nieruchomości netto uwzględnia prawa i ograniczenia w obrębie zbywanej nieruchomości.
  3. Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23 % zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Stawka podatku VAT może ulec zmianie w przypadku zmiany ww. ustawy.
  4. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  5. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, pokój 222, II piętro, prawe skrzydło.


Data publikacji: 2021/08/16
Data wygaśnięcia: 2021/09/06
udostępnił: WZiON, wytworzono: 2021/08/16 07:33:03, odpowiedzialny/a: Szymon Słotwiński, wprowadził/a: Dariusz Adamowski, dnia: 2022/02/21 08:31:38
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Adamowski 2022/02/21 08:31:38 modyfikacja wartości
Szymon Słotwiński 2021/08/16 07:33:02 nowa pozycja