Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Wykazy nieruchomości do zbycia

Wykaz Nr 34/2017 doyczący zabudowanej nieruchomości gruntowej położone przy ul. Eugeniusza Romera 3 - dz. nr 76 z obr. 2008 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Forma zbycia: Zbycie przetargowe
Rodzaj: Nieruchomość pod budownictwo komercyjne

Wykaz nr 34/2017

dotyczący nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 10.04.2017  r. do 01.05.2017 r.

 

Lp.

Położenie

Nr

KW

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

 

Cena nieruchomości

netto

nr obrębu

numery

dz. ewid.

Sposób zagospodarowania

1.

ul. Eugeniusza Romera 3

 

2008

76

654

Nieruchomość gruntowa zabudowana

usługi administracji, ochrony zdrowia, kultury, edukacji i obsługi interesantów oraz handlu detalicznego, stacja transformatorowa wbudowana

 

Obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Zawadzkiego - Klonowica” w Szczecinie uchwalony Uchwałą Nr LV/1023/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 24.04.2006 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 76 poz. 1330), zmieniony Uchwałą Nr XXXVIII/940/09 z dnia 07.09.2009 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 70 poz. 1867) w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zawadzkiego – Klonowica” w Szczecinie pod nazwą „Zawadzkiego – Klonowica 2”.  

Teren elementarny Z.Z.1016.U

213 000,00

(dwieście trzynaście tysięcy złotych)

Zgodnie z przeznaczeniem

 

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016r. poz. 710 ze zm.).
  3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanej nieruchomości gruntowej, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, pokój 222, II piętro, prawe skrzydło.


Data publikacji: 2017/04/10
Data wygaśnięcia: 2017/05/02
udostępnił: Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, wytworzono: 2017/04/07 12:37:19, odpowiedzialny/a: Danuta Chłap, wprowadził/a: Marzena Karpik, dnia: 2018/08/03 14:06:54
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marzena Karpik 2018/08/03 14:06:54 modyfikacja wartości
Dariusz Adamowski 2017/04/07 12:37:18 nowa pozycja