Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Wykazy nieruchomości do zbycia

Wykaz nr 84/2021 dot. nieruchomości położonej w rejonie ul. Polickiej w Szczecinie (dz. nr 41/9, 34/4 obr. 3203)


Forma zbycia: Sprzedaż
Rodzaj: Nieruchomość pod budownictwo komercyjne

Wykaz Nr 84/2021
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 13.12.2021 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, stanowiącej działki nr 41/9 i 34/4 z obrębu 3203 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wywiesza się wykaz do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od 13.12.2021r. do 03.01.2022r.

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia

[m2]

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości netto w zł

adres

nr obrębu

nr działki

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Szczecin,

rejon ulicy Polickiej

3203

41/9, 34/4

5758

nieruchomość gruntowa niezabudowana

nieruchomość objęta jest Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Stołczyn – Bajeczna 2” i leży w terenie elementarnym P.T.2061.U z przeznaczeniem pod zabudowę usługową

2 500 000,00

(słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100)

 
  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetarguoraz uwzględnia prawa i ograniczenia w obrębie zbywanej nieruchomości.
  2. Do ceny netto sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23% - zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Stawka podatku VAT może ulec zmianie w przypadku zmiany wyżej wymienionej ustawy.
  3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Przedmiotowa nieruchomość obciążona jest służebnościami przesyłu na rzecz: ZWiK Sp. z o. o., ENEA Operator Sp. z o.o. oraz SEC Sp. z o.o. ujawnionymi w księdze wieczystej prowadzonej dla ww. nieruchomości.
  5. Byłym właścicielom zbywanej nieruchomości gruntowej pozbawionym prawa własności przed dniem 05 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
  6. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta Szczecin w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, pokój 222, II piętro, prawe skrzydło.


Data publikacji: 2021/12/13
Data wygaśnięcia: 2022/01/03
udostępnił: WZiON, wytworzono: 2021/12/13 08:54:36, odpowiedzialny/a: Marta Florczak, wprowadził/a: Marta Florczak, dnia: 2021/12/13 08:54:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Florczak 2021/12/13 08:54:37 nowa pozycja