Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Wykazy nieruchomości do zbycia

Wykaz nr 31/2018 dotyczący nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Arkońskiej 37a - dz. nr 4/6 z obr. 2032 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Forma zbycia: Zbycie przetargowe
Rodzaj: Nieruchomość pod budownictwo jednorodzinne

Wykaz nr 31/2018

dotyczący nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin,

przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 28.05.2018r. do 18.06.2018r.

 

 

Lp.

Adres

nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości

netto zł

KW

obręb

działka

Sposób zagospodarowania

 

1.

ul. Arkońska 37a

 

2032

4/6

789

nieruchomość gruntowa zabudowana

Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Nr XVII/470/12 Rady Miasta Szczecin dnia 26.03.2012r.) przedmiotowy teren położony jest jednostce planistycznej Z.A.02, dla której przyjęto między innymi następujące ustalenia:

Funkcja dominująca: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

Funkcja uzupełniająca: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niskiej intensywności wyłącznie wzdłuż ul. Arkońskiej, usługi wolno stojące i wbudowane, zieleń stanowiącą uzupełnienie struktury przestrzennej.

 

Zgodnie z przeznaczeniem

360 000,00

(słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych)

 

UWAGI:

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług, sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.
  3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, pokój 222, II piętro, prawe skrzydło.
  5. Niniejszym wykazem anuluje się Wykaz Nr 43/2017 podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. w dniach 29.05.2017r. do dnia 19.06.2017r.


Data publikacji: 2018/05/28
Data wygaśnięcia: 2018/06/19
udostępnił: WZiON, wytworzono: 2018/05/28 08:39:54, odpowiedzialny/a: D. Chłap, wprowadził/a: Marzena Karpik, dnia: 2018/08/03 13:32:31
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marzena Karpik 2018/08/03 13:32:31 modyfikacja wartości
Monika Mroczkowska 2018/05/28 08:46:02 modyfikacja wartości
Monika Mroczkowska 2018/05/28 08:41:49 modyfikacja wartości
Monika Mroczkowska 2018/05/28 08:39:53 nowa pozycja