Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Wykazy nieruchomości do zbycia

Wykaz nr 294/2015 dotyczący nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Szczecinie przy ul. Sadowej 8 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Forma zbycia: Zbycie przetargowe
Rodzaj: Nieruchomość pod budownictwo jednorodzinne

Wykaz nr 294/2015

dotyczący nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin,

przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 29.06.2015r. do 20.07.2015r.

 

Lp.

Adres

nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości

netto zł

KW

obręb

działka

Sposób zagospodarowania 

1.

ul. Sadowa 8

 

4104

9

1031

nieruchomość gruntowa zabudowana

 

Nieruchomość znajduje się na obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo – Sławociesze – Zdunowo”, uchwalonym Uchwałą Nr LV/1025/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 24.04.2006r. – tekst jednolity (Dz. Urz. W. Zach.  poz. 4534, Obwieszczenie Nr 12113 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 listopada 2013r.)

Teren elementarny D.W.1223.MN,U – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca, z dopuszczeniem usług.

85 000,00

Zgodny z przeznaczeniem

UWAGI:

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) sprzedaż przedmiotowej nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT.
  3. Cena nieruchomości gruntowej zabudowanej (netto) uwzględnia cenę służebności gruntowej prawa przejazdu i przechodu, zapewniającej jej dostęp do drogi publicznej ul. Sadowej.
  4. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  5. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, pokój 221, II piętro, prawe skrzydło.


Data publikacji: 2015/06/29
Data wygaśnięcia: 2015/07/21
udostępnił: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, wytworzono: 2015/06/29 08:10:43, odpowiedzialny/a: Maria Latkowska, wprowadził/a: Marzena Karpik, dnia: 2018/08/03 14:50:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marzena Karpik 2018/08/03 14:50:40 modyfikacja wartości
Monika Mroczkowska 2015/06/29 08:10:43 nowa pozycja