Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Wykazy nieruchomości do zbycia

Wykaz nr 205/2015 dotyczący zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Osadników 3 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Forma zbycia: Zbycie przetargowe
Rodzaj: Nieruchomość zabudowana

WYKAZ   nr   205 /2015

dotyczący  zabudowanej nieruchomości  gruntowej  stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni 
                   tj. w dniach od 19.05.2015 r. do 09.06.2015 r.                         

 

 

Adres

nieruchomości

 

 

Nr

KW

 

Oznaczenie nieruchomości wg

KW oraz katastru nieruchomości

 

Pow.

m2

 

Opis

nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości

 

 

Sposób zagospodarowania

 

Cena

Nieruchomości

netto

 zł

Nr obrębu

nr dz. ewid.

 

 

 

 

 

ul. Osadników 3

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

3057

 

 

 

  

111

 

 

 

 

717

 

 

 

 

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym  jednorodzinnym wolnostojącym

pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

 

 

Nieruchomość znajduje się częściowo na obszarze,
dla którego brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego miasta, a częściowo zawiera się w granicach obowiązującej zmiany P.20 Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina na obszarze dzielnicy Północ, uchwalonej Uchwałą Nr XLIII/541/98 Rady Miasta Szczecina z dnia 23.02.1998r. w granicach terenu elementarnego o symbolu P.T.10.MN
o funkcji dominującej – mieszkalnictwo.

 

 

 

 

 

 

 

 

120.000,00

 

 

 

 

UWAGI:  

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) sprzedaż przedmiotowej nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT.
  3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami  pokój 221, II piętro, prawe skrzydło.


Data publikacji: 2015/05/19
Data wygaśnięcia: 2015/06/30
udostępnił: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, wytworzono: 2015/05/18 11:07:42, odpowiedzialny/a: Małgorzata Angrot - Glińska, wprowadził/a: Marzena Karpik, dnia: 2018/08/03 14:53:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marzena Karpik 2018/08/03 14:53:16 modyfikacja wartości
Małgorzata Angrot-Glińska 2015/05/19 09:34:56 modyfikacja wartości
Małgorzata Angrot-Glińska 2015/05/18 11:10:25 modyfikacja wartości
Małgorzata Angrot-Glińska 2015/05/18 11:07:41 nowa pozycja