Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Wykazy nieruchomości do zbycia

Wykaz nr 5/2022 dot. nieruchomości gruntowej niezbudowanej położonej w rejonie ul. Wł. Nehringa, działka nr 8/8, obręb 3054 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Forma zbycia: Zbycie przetargowe
Rodzaj: Nieruchomość pod budownictwo komercyjne

WYKAZ   nr    5/2022

 

                       dotyczący nieruchomości  gruntowej  stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni
                      tj. w dniach od  24.01.2022 r.  do 14.02.2022 r.                 

        

 

 

Adres

nieruchomości

 

 

Nr

KW

 

Oznaczenie nieruchomości wg

KW oraz katastru nieruchomości

 

Pow.

m2

 

Opis

nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości

 

 

Sposób zagospodarowania

 

Cena

Nieruchomości

netto

 

 zł

Nr obrębu

nr dz. ewid.

rejon ul. Władysława Nehringa

-

3054

8/8

974

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

W świetle zapisów obowiązującego na przedmiotowym terenie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stołczyn – Bajeczna” w Szczecinie (uchwalonego Uchwałą nr IX/165/11 Rady Miasta Szczecina z dnia 27.06.2011 r.) przedmiotowa działka znajduje się w granicach terenu elementarnego oznaczonego symbolem P.T.2014.U,M o przeznaczenie terenu: zabudowa usługowa
z dopuszczeniem lokali mieszkalnych; usługi w zakresie:
sport i rekreacja, turystyka, oświata, żłobek, punkt opieki nad dziećmi, biura, działalność z zakresu obsługi firm i klientów, gastronomia.

 

---------------------------------------------------------

Zgodnie z przeznaczeniem

200 000,00

 

(słownie: dwieście tysięcy złotych)

 

 

 

 

UWAGI:  

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu i uwzględnia prawa oraz ograniczenia w obrębie zbywanej nieruchomości, w tym cenę odpłatności za służebność gruntową w postaci prawa przechodu i przejazdu bez prawa parkowania, przewidzianą do ustanowienia w umowie notarialnej zbycia nieruchomości 
    w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej.
  2. Do ceny sprzedaży (netto) nieruchomości gruntowej osiągniętej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23% naliczony zgodnie
    z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Stawka podatku VAT może ulec zmianie w przypadku zmiany ww. ustawy.  
  3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami  pokój 222, II piętro, prawe skrzydło.


Data publikacji: 2022/01/24
Data wygaśnięcia: 2022/02/14
udostępnił: Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, wytworzono: 2022/01/24 09:08:40, odpowiedzialny/a: D. Adamowski, wprowadził/a: Dariusz Adamowski, dnia: 2022/02/21 08:24:55
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Adamowski 2022/02/21 08:24:55 modyfikacja wartości
Dariusz Adamowski 2022/02/21 08:23:53 modyfikacja wartości
Małgorzata Angrot-Glińska 2022/01/24 09:08:40 nowa pozycja