Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Wykazy nieruchomości do zbycia

Wykaz nr 462/2012 dot. nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Żabiej 19 w Szczecinie, przeznaczonej do sprzedazy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.


Forma zbycia: Zbycie przetargowe
Rodzaj: Nieruchomość pod budownictwo wielorodzinne

Wykaz nr 462/2012

dotyczący nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 08.10.2012 r. do 29.10.2012 r.

 

 

Lp.

Adres

nieruchomości

Nr

KW

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości

netto

nr obrębu

nr

dz. ewid.

Sposób zagospodarowania

 

1.

ul. Żabia 19

 

3036

32/23

654

nieruchomość gruntowa

 

pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną

 

obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa - Łączna”
 w Szczecinie –
Uchwała Rady Miasta Szczecin
Nr XXI/560/08 z dn. 24.04.2008r.
(Dz. Urz. Woj. Zach. z  2008r. Nr  52 poz. 1148).

Teren elementarny P.Z.3033.MW,U

 

157.000,-

 

UWAGI:

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
  3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, pokój 221, II piętro, prawe skrzydło.


Data publikacji: 2012/10/08
Data wygaśnięcia: 2012/10/29
udostępnił: WGN, wytworzono: 2012/10/08 09:05:45, odpowiedzialny/a: Katarzyna Batko, wprowadził/a: Marzena Karpik, dnia: 2018/08/08 12:12:59
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marzena Karpik 2018/08/08 12:12:59 modyfikacja wartości
Katarzyna Batko 2012/10/08 09:05:45 nowa pozycja