Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Wykazy nieruchomości do zbycia

Wykaz Nr 88/2018 dot. zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Strzałowskiej 36 - dz. nr 27 z obr. 3091


Forma zbycia: Sprzedaż
Rodzaj: Nieruchomość pod budownictwo wielorodzinne

Wykaz nr 88/2018

 dotyczący zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 17.12.2018 r. do 07.01.2019 r.

 

 

Lp

Adres

nieruchomości

Nr

KW

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości

netto

nr obrębu

nr

dz. ewid.

Sposób zagospodarowania

 

1.

ul. Strzałowska 36

 

3091

 

27

 

 

 

1504

 

 

Nieruchomość gruntowa zabudowana

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem usług

Obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Golęcino –Gocław” w Szczecinie – Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XXXI/772/09 z dn, 02.02.2009  r. (Dz. Urz. W. Zach. z 2009r, Nr 16, poz. 665)

 

Teren elementarny P.G.1034.MW,U

 

400 000,00

 

Zgodnie z przeznaczeniem

 

UWAGI:

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu. Cena nieruchomości netto uwzględnia prawa i ograniczenia w obrębie zbywanej nieruchomości,
  2. Zgodnie z art. 43 ust.1 pkt. 10 i 10a  ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (tj. Dz. U.  z 2018 r. poz. 2174 ze zmianami) sprzedaż przedmiotowej nieruchomości gruntowej zabudowanej jest zwolniona z podatku VAT.
  3. Cena sprzedaży nieruchomości płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, pokój 221, II piętro, prawe skrzydło.


Data publikacji: 2018/12/17
Data wygaśnięcia: 2019/01/08
udostępnił: Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, wytworzono: 2018/12/17 10:15:26, odpowiedzialny/a: D. Chłap, wprowadził/a: Marzena Karpik, dnia: 2019/05/22 14:58:48
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marzena Karpik 2019/05/22 14:58:48 modyfikacja wartości
Marzena Karpik 2018/12/17 10:18:08 modyfikacja wartości
Marzena Karpik 2018/12/17 10:15:25 nowa pozycja