Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Wykazy nieruchomości do zbycia

Wykaz nr 71/2017 dot. nieruchomości gruntowej poł. w rejonie ul. Reduty Ordona, działka nr 73/2 obręb 2075 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego


Forma zbycia: Zbycie przetargowe
Rodzaj: Nieruchomość niezabudowana

WYKAZ   nr 71 /2017

 

dotyczący nieruchomości  gruntowej  stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni
                   tj. w dniach od  24.07.2017 r. do 14.08.2017 r.

        

 

 

Adres

nieruchomości

 

 

Nr

KW

 

Oznaczenie nieruchomości wg

KW oraz katastru nieruchomości

 

Pow.

m2

 

Opis

nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości

 

 

Sposób zagospodarowania

 

Cena

Nieruchomości

netto

 

 zł

Nr obrębu

nr

dz. ewid.

 

 

 

ul. Reduty Ordona

 

 

 

 

 

 

 

 

2075

 

 

 

73/2

 

 

 

354

 

 

 

Działka gruntu niezabudowana

 

Nieruchomość położona jest w obszarze dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Pogodno – Somosierry” w Szczecinie uchwalony uchwałą nr XXVII/790/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 25.02.2013 r. i znajduje się
w terenie elementarnym Z.P.4027.MN,U o przeznaczeniu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca, bliźniacza lub szeregowa; dopuszcza się usługi wbudowane. Zgodnie z ustaleniami kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu obowiązującymi dla ww. terenu elementarnego, na działce
nr 73/2, obręb 2075 dopuszcza się wyłącznie zabudowę parterową: garażową
i gospodarczą o maksymalnej pow. zabudowy do 40% w granicach działki budowlanej, o maksymalnej wysokości zabudowy nie wyższej niż 5 m.

---------------------------------------------------------

Zabudowa garażowa lub gospodarcza

 

 

 

 

 

77.000,00

 

 

 

 

 

UWAGI:  

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Do ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT naliczony  zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
  3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanej nieruchomości gruntowej, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie
    6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami  pokój 222,
    II piętro, prawe skrzydło.


Data publikacji: 2017/07/24
Data wygaśnięcia: 2017/09/04
udostępnił: Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, wytworzono: 2017/07/19 14:28:16, odpowiedzialny/a: D.Chłap, wprowadził/a: Marzena Karpik, dnia: 2018/08/03 13:56:29
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marzena Karpik 2018/08/03 13:56:29 modyfikacja wartości
Małgorzata Angrot-Glińska 2017/07/19 14:28:15 nowa pozycja