Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Obwieszczenia dla społeczeństwa

"Budowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego i instalacji wewnętrznej gazowej dla zakładu produkcyjnego ASPROD S.A. przy ul. Uranowej 2 w Szczecinie"


WOŚr-VII.6220.1.31.2022.MR.9

 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 27 września 2022 r.

 

Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3, art. 3 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.)

podaje się do publicznej wiadomości

 następującą informację:

na wniosek ASPROD S.A.Prezydent Miasta Szczecin wydał w dniu 27 września 2022 r. decyzję znak: WOŚr-VII.6220.1.31.2022.MR o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego i instalacji wewnętrznej gazowej dla zakładu produkcyjnego ASPROD S.A. przy ul. Uranowej 2 w Szczecinie”,

zlokalizowanego na dz. nr 16/2 obręb 4086.

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) organ właściwy do wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach niezwłocznie po jej wydaniu, podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, a także udostępnia na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść tej decyzji.

W związku z powyższym osoby zainteresowane postępowaniem mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą ww. sprawy w Urzędzie Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1, Wydział Ochrony Środowiska – pok. 386A w godz. 07:30 – 15:30.

Treść przedmiotowej decyzji od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia jest dostępna na stronie BIP Szczecin w zakładce: urząd miasta/ wydziały i biura/ ochrona środowiska/ decyzje administracyjne/ decyzje  środowiskowych uwarunkowaniach.

Sprawę w Urzędzie Miasta Szczecin, prowadzi Marika Rostkowska, Tel. 91 43 51 130, e-mail: mrostkow@um.szczecin.pl

Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Dzień publicznego ogłoszenia – 27.09.2022 r.      


Data wygaśnięcia: 11.10.2022

Załączniki:

udostępnił: Prezydent Miasta Szczecin, wytworzono: 2022/09/27, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Katarzyna Marciniak, dnia: 2022/09/27 11:45:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Marciniak 2022/09/27 11:45:35 nowa pozycja