Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Konkursy

KONKURS REALIZACYJNY NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ SALI GIMNASTYCZNEJ, ZLOKALIZOWANEJ NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH PRZY UL. MAŁOPOLSKIEJ 22 W SZCZECINIE


 

 

 

Szanowni Państwo,

przypominam o możliwości odbioru prac konkursowych złożonych w "Konkursie realizacyjnym na opracowanie koncepcji architektonicznej sali gimnastycznej, zlokalizowanej na terenie Zespołu Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej 22 w Szczecinie". Zgodnie z Regulaminem konkursu Rozdział 16:

ust.6. Nagrodzone prace nie będą zwracane uczestnikom konkursu.
(możliwy jest odbiór prac wyróżnionych)

ust.7. Odbiór prac nienagrodzonych będzie mozliwy w terminie do 1 miesiąca, od zakończenia wystawy prac konkursowych, za okazaniem pokwitowania złożenia pracy.
(termin odbioru prac do 28 lutego 2011 r.)

ust.8. Jeżeli uczestnik konkursu nie odbierze złożonej przez siebie pracy w powyższym terminie, Organizator Konkursu będzie uprawniony do jej zniszczenia.
(prace, które nie zostaną odebrane do 28 lutego 2011 r. zostaną zniszczone)

Odbiór prac nienagrodzonych możliwy będzie w terminie do 28.02.2010 r. za okazaniem pokwitowania złożenia pracy po uprzednim ustaleniu dokładnego terminu z Sekretarzem organizacyjnym konkursu -
Danuta Monika Romanowicz tel. 091 42 45 562.

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Szanowni Państwo,

Wydział Rozwoju Miasta informuje, że postępowania odwoławcze wobec odwołań, które wpłynęły do Krajowej Izby Odwoławczej w postępowaniu konkursowym na „opracowanie koncepcji architektonicznej sali gimnastycznej, zlokalizowanej na terenie Zespołu Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej 22 w Szczecinie” zostały zakończone wydaniem postanowień o zwrocie odwołania:

- w dniu 7 grudnia 2010 r. dla sprawy o sygn. akt KIO/2554/10,

- w dniu 14 grudnia 2010 r. dla sprawy sygn.akt KIO/2622/10.

Krajowa Izba Odwoławcza poinformowała również, że inne odwołania, jakie wpłynęły do KIO lub do Zamawiającego, zgodnie z art.180 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, w związku z §5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań, nie stanowiły podstawy do nadania dalszego biegu sprawy.

W związku z powyższym wyniki z rozstrzygnięcia konkursu z dnia 17.11.2010 r. zostały przekazane do zatwierdzenia do Prezydenta Miasta Szczecin.

........................................................................................................................................................................................................................

TRZECIE ODWOŁANIE OD DECYZJI SĄDU KONKURSOWEGO

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 185 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (z późn. zm) informujemy, że w dniu 8.12.2010 r. do Organizatora konkursu wpłynęło kolejne Odwołanie od decyzji Sądu Konkursowego złożone przez Uczestnika Konkursu:
Forma Architecten
Koen Mannaveld
ul. Poznańska 2f/3
71-758 Szczecin

W załączeniu umiesczamy kopię w/w odwołania oraz wzywamy do przystąpienia do postępowania odwoławczego zgodnie z przepisami Działu VI Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (z późn. zm).
 

........................................................................................................................................................................................................................

DRUGIE ODWOŁANIE OD DECYZJI SĄDU KONKURSOWEGO

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 185 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (z późn. zm) informujemy, że w dniu 29.11.2010 r. do Organizatora konkursu wpłynęło kolejne Odwołanie od decyzji Sądu Konkursowego złożone przez Uczestnika Konkursu:
Przemysław Tabor, Piotr Knez 
ul. Odrowąża 20/13
 30-009 Kraków


W załączeniu umiesczamy kopię w/w odwołania z załącznikiem graficznym oraz wzywamy do przystąpienia do postępowania odwoławczego zgodnie z przepisami Działu VI Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (z późn. zm).

..........................................................................................................................................................................................................................

ODWOŁANIE OD DECYZJI SĄDU KONKURSOWEGO

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 185 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (z późn. zm) informujemy, że w dniu 23.11.2010 r. do Organizatora konkursu wpłynęło Odwołanie od decyzji Sądu Konkursowego złożone przez Uczestnika Konkursu:
Wojciech Student, Marek Pelc
PROJEKT 3 Spółka Cywilna,
ul. Świętego Antoniego 1,
44 - 200 Rybnik.

W załączeniu umieszczamy kopię w/w odwołania  z załącznikiem graficznym oraz wzywamy do przystąpienia do postępowania odwoławczego zgodnie z przepisami Działu VI Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (z późn. zm).

 

.........................................................................................................................................................................................................................

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU


Szanowni Państwo,

Wydział Rozwoju Miasta pragnnie poinformować o wynikach „Konkursu realizacyjnego na opracowanie koncepcji architektonicznej sali gimnastycznej, zlokalizowanej na terenie Zespołu Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej 22 w Szczecinie”.

Nagrody oraz wyróżnienia otrzymują:

I NAGRODA ARCHITEKCI BŁASZCZYK I SAMBORSKI SP. PARTNERSKA,
UL.OBROŃCÓW WESTERPLATTE 19/414, 78-100 KOŁOBRZEG


II NAGRODAPRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT KAROL WŁOSKOWSKI,
UL. ZAGÓRNA 17/20, 15-820 BIAŁYSTOK


III NAGRODA - GRID ARCHITEKCI S.C. ARTUR TOBOLA, AGNIESZKA ZAJĄC,
UL. JAROCIŃSKA 59, 51-011 WROCŁAWWYRÓŻNIENIA:

- BWP WOJCIECH POLAK,
UL. BOTANICZNA 16, 62 – 020 ZALASEWO,


- WOLSKI + ARCHITEKCI RAFAŁ WOLSKI,
UL. PARTYZANTÓW 2, 70-222 SZCZECIN


- BIURO ARCHITEKTONICZNE MAKOWSKI & SOŁDEK,
UL. ŻUBRÓW 1, 71-617 SZCZECIN
 

Jednocześnie informujemy, że zestawienie wszystkich prac konkursowych, które wpłynęły w wymaganym terminie umieszczone zostało na dole strony w postaci listy rankingowej, jako załącznik oraz pod linkiem:
Lista rankingowa_Zestawienie prac konkursowych.

Zapraszamy również do obejrzenia wystawy pokonkursowej w terminie od 18 listopada 2010 r. do 31 stycznia 2011 r. w Zespole Szkół Sportowych w Szczecinie, ul. Małopolska 22. Wystawa czynna będzie codziennie od 9:00 do 14:00, prosimy o telefonicznie ustalenie terminu pod nr tel. 91 4335 897.

Odbiór prac nienagrodzonych możliwy będzie w terminie 1 miesiąca od zakończenia wystawy prac konkursowych tj. do 28.02.2010 r. za okazaniem pokwitowania złożenia pracy po uprzednim ustaleniu dokładnego terminu z Sekretarzem organizacyjnym konkursu - Danuta Monika Romanowicz tel. 091 42 45 562.
 

..........................................................................................................................................................................................................................

INFORMACJA O MIEJSCU ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

Szanowni Państwo,

Wydział Rozwoju Miasta ma zaszczyt zaprosić na uroczyste rozstrzygnięcie „Konkursu realizacyjnego na opracowanie koncepcji architektonicznej sali gimnastycznej, zlokalizowanej na terenie Zespołu Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej 22 w Szczecinie” oraz otwarcie wysatwy pokonkursowej, które odbędzie się w środę dnia 17 listopada 2010 r. o godzinie 12:00 w auli na II piętrze w budynku Zespołu Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej 22 w Szczecinie.

Jednocześnie informujemy, że w terminie wpłynęło łącznie 51 prac konkursowych.

.........................................................................................................................................................................................................................

Treść ogłoszenia o konkursie:

PRZEDMIOT KONKURSU
Przedmiotem konkursu jest wykonanie i zaprezentowanie przez Uczestników konkursu przeznaczonej do realizacji koncepcji architektonicznej sali gimnastycznej dobudowanej do istniejącego budynku Zespołu Szkół Sportowych przy
ul. Małopolskiej 22 w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenów sąsiednich oraz przeniesienie prawa do wybranej przez Sąd konkursowy pracy konkursowej.

Maksymalny planowany łączny koszt wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej - ok. 7 000 000, 00 PLN brutto.


WARUNKI UDZIAŁU
Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu:
1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a także w.w. podmioty występujące wspólnie, spełniające warunki określone w Regulaminie konkursu zwane dalej Uczestnikami konkursu, oraz które złożą w odpowiednim terminie Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie wraz z niezbędnymi załącznikami określonymi w Regulaminie.
2. O dopuszczenie do udziału w konkursie mogą ubiegać się Uczestnicy konkursu, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
5) posiadania w składzie zespołu architekta posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń lub w przypadku Uczestnika mającego swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, równorzędne wykształcenie, wiedzę i doświadczenie,
6) braku wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.1. ustawy PZP. 3.

W konkursie nie mogą uczestniczyć lub współpracować z Uczestnikami konkursu osoby, które:
1) wchodzą w skład Sądu Konkursowego,
2) biorą bezpośredni udział w organizowaniu konkursu,
3) są pracownikami Zamawiającego lub działają w konkursie, jako jego przedstawiciele oraz wszystkie inne osoby, które zgodnie z zapisami art.17 ustawy PZP podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu.


KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH:
1. Forma zagospodarowania terenu - 20
2. Kompozycja przestrzenna w powiązaniu z istniejącym układem przestrzennym - 20
3. Wartości funkcjonalne - 25
4. Wartości i rozwiązania architektoniczne - 25
5. Wartości i rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i realizacyjne obiektu - 10

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu:
Dostępny do dnia: 05.08.2010, godzina 15:30.
Miejsce: www.szczecin.pl/konkursy.

Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:
Data: 05.08.2010, godzina 15:30.
Miejsce: Wydział Rozwoju Miasta,
Urząd Miasta Szczecin,
Pl. Armii Krajowej 1,
70-456 Szczecin,
pok. nr 4028
(wejście od ulicy Odrowąża, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:30).

Termin i miejsce składania prac konkursowych:
Termin: Do dnia 08/11/2010 r. do godziny 15:30.
Miejsce: Wydziale Rozwoju Miasta,
Urzędu Miasta Szczecin,
Pl. Armii Krajowej 1,
70-456 Szczecin,
pok. nr 4036 (SEKRETARIAT),
IV piętro
(wejście od ulicy Odrowąża, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:30).

NAGRODY
Rodzaj i wysokość nagród:
Nagrodami w konkursie są:
1) Nagrody pieniężne:
      a) I nagroda - 30 000,00 zł,
      b) II nagroda - 20 000,00 zł;
      c) III nagroda - 10 000,00 zł;
      d) 3 wyróżnienia w wysokości po 5 000,00 zł.
2) Zaproszenie do negocjacji w trybie zmówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej. Szacowana wartość zamówienia to 323 400,00 zł brutto.


Uczestnik konkursu, którego praca zostanie uznana przez Sąd Konkursowy za najlepszą (I nagroda), otrzyma nagrodę w postaci zaproszenia do negocjacji w celu udzielenia zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem będzie wykonanie dalszych faz dokumentacji projektowej.
 


Załączniki:

Aktualizacja inwentaryzacji budynku Zespołu Szkół Sportowych

Inwentaryzacja piwnic w budynku Zespołu Szkół Sportowych

Model 3D obszaru opracowania konkursowego

Podkład geodezyjny obszaru opracowania konkursowego

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin.Wyjaśnienia treści SIWZ


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2010/06/22
udostępnił: , wytworzono: 2010/06/22, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Anna Bednarz, dnia: 2016/11/29 15:08:34
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Bednarz 2016/11/29 15:08:34 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2011/09/14 08:21:25 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2011/09/14 08:20:03 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2011/09/14 07:53:28 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2011/09/14 07:50:07 modyfikacja wartości
Danuta Romanowicz 2011/02/22 08:10:53 modyfikacja wartości
Danuta Romanowicz 2011/01/12 14:39:54 modyfikacja wartości
Danuta Romanowicz 2010/12/13 11:50:15 modyfikacja wartości
Danuta Romanowicz 2010/12/01 13:04:51 modyfikacja wartości
Danuta Romanowicz 2010/11/24 14:55:29 modyfikacja wartości
Danuta Romanowicz 2010/11/24 14:48:19 modyfikacja wartości
Danuta Romanowicz 2010/11/23 09:27:13 modyfikacja wartości
Danuta Romanowicz 2010/11/23 09:10:44 modyfikacja wartości
Danuta Romanowicz 2010/11/18 13:34:10 modyfikacja wartości
Danuta Romanowicz 2010/11/18 13:18:22 modyfikacja wartości
Danuta Romanowicz 2010/11/17 14:44:01 modyfikacja wartości
Danuta Romanowicz 2010/11/10 16:26:05 modyfikacja wartości
Danuta Romanowicz 2010/11/10 16:23:05 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2010/08/13 10:29:12 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2010/08/13 10:27:34 modyfikacja wartości
Danuta Romanowicz 2010/06/23 14:32:33 modyfikacja wartości
Danuta Romanowicz 2010/06/23 10:43:07 modyfikacja wartości
Danuta Romanowicz 2010/06/23 10:38:38 modyfikacja wartości
Danuta Romanowicz 2010/06/23 10:30:56 modyfikacja wartości
Danuta Romanowicz 2010/06/22 14:06:26 modyfikacja wartości
Danuta Romanowicz 2010/06/22 14:03:50 nowa pozycja