Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Moderacja Forum Przedsiębiorców, organizowanego przez Centrum Usługowo-Doradcze w Euroregionie Pomerania w Szczecinie w ramach projektu „Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg V A” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – Program Współpracy Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska Celu „Europejska Współpraca Terytorialna”

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasto Szczecin

Centrum Usługowo-Doradcze w Euroregionie Pomerania w Szczecinie

Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

NIP 851-030-94-10

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest moderacja wydarzenia pt. Polsko-Niemieckie Forum Przedsiębiorców Międzynarodowy transport drogowy – potencjał inwestycyjny i uwarunkowania prawne,  organizowanego przez Centrum Usługowo-Doradcze w Euroregionie Pomerania w Szczecinie, w środę, 23.10.2019 r. Ramowy program stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego zawiera poszczególne elementy forum oraz zaplanowane przedziały czasowe.

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przygotowanie i świadczenie usługi moderacji Forum Przedsiębiorców, obejmującego wystąpienia przedstawicieli miasta, referaty kierunkowe oraz część szkoleniową. Przewidywana ilość gości: ok. 100 osób. 
 2. Do zadań moderatora należeć będzie witanie gości, zapowiadanie wystąpień i ich podsumowanie oraz sprawowanie kontroli nad przebiegiem realizacji forum zgodnie z jego głównym wątkiem i założonymi ramami czasowymi.
 3. Celem forum jest przekazanie wiedzy na temat aktualnej sytuacji w transporcie drogowym oraz planowane inwestycje na terenie transgranicznym z perspektywy polskiej i niemieckiej. Ponadto poruszone zostaną praktyczne aspekty prowadzenia działalności w branży transportowej o zasięgu międzynarodowym tj. najważniejsze przepisy prawne, aktualne naruszenia przepisów oraz kwestie zatrudniania pracowników i rozliczania czasu ich pracy. Forum umożliwi wymianę wiedzy, doświadczeń oraz konsultacje indywidualne z ekspertami.
 4. Forum Przedsiębiorców jest dedykowane dla przedstawicieli przedsiębiorstw z sektora MŚP, przedstawicieli instytucji działających na terenie Euroregionu Pomerania oraz zainteresowanych obywateli.
 5. Wymagania stawiane oferentowi:

- wykształcenie wyższe;

- ekspert z zakresu moderacji imprez i wydarzeń,

- co najmniej 3 lata doświadczenia w moderacji imprez i wydarzeń.

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 1. Termin wykonania zamówienia: 23.10.2019 r.
 2. Czas trwania forum:  8:30 – 16:30
 3. Ramowy program stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego zawiera szczegółowe przedziały czasowe, w których planowane są kolejne części forum.

 IV. LICZBA OSÓB

Przewidywana liczba uczestników forum wynosi ok. 100 osób.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zawierać:

 1. pełną nazwę, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP;
 2. cenę netto oraz brutto przedmiotu zamówienia;
 3. oświadczenie o spełnieniu wymagań opisanych w punkcie II.5;
 4. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym;
 5. datę sporządzenia oferty;
 6. czytelny podpis Wykonawcy.

INFORMACJA O WYKLUCZENIU

W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4.pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do zapisania w ofercie oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym (zał. 2).

 VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Termin złożenia oferty: do dnia 23.08.2019 r.
 2. Ofertę sporządzoną w języku polskim, podpisaną i zawierającą pełną nazwę oferenta, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, cenę brutto i netto przedmiotu zamówienia oraz ww. oświadczenia prosimy przesłać:

             - za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: cud.szczecin@um.szczecin.pl

             - faksem na nr: 91 424 51 20

      3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

      4. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 VII. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 – Cena 100%

 VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 26.08.2019 r., a informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana do oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zostanie upubliczniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin i Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

IX. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udzielają Anna Szlesińska i Małgorzata Przytocka pod numerami telefonu 91 424 52 31 i 91 424 50 93 oraz adresami e-mail: aszlesin@um.szczecin.pl, mprzytocka@um.szczecin.pllub cud.szczecin@um.szczecin.pl.


Załączniki:

Informacja o wyborze:


Informujemy, że w toku przeprowadzonej procedury do wykonania zamówienia wybrany został pan Dariusz Baranik.


udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta, wytworzono: 2019/08/16, odpowiedzialny/a: Małgorzata Przytocka, Ania Szlesińska, wprowadził/a: Monika Szarszewska, dnia: 2019/08/27 13:29:28
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Monika Szarszewska 2019/08/27 13:29:28 modyfikacja wartości
Monika Szarszewska 2019/08/16 14:48:15 modyfikacja wartości
Monika Szarszewska 2019/08/16 14:43:02 nowa pozycja