Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Przygotowanie i przeprowadzenie seminarium „Delegowanie pracowników za granicę – zmiany w przepisach”, organizowanego w dniu 26.03.2020 r. przez Centrum Usługowo-Doradcze w Euroregionie Pomerania w Szczecinie w ramach projektu „Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) Program Współpracy Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska Celu „Europejska Współpraca Terytorialna”

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasto Szczecin

Centrum Usługowo-Doradcze w Euroregionie Pomerania w Szczecinie

Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

NIP 851-030-94-10

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest merytoryczne przygotowanie i przeprowadzenie seminarium na temat „Delegowanie pracowników za granicę – zmiany w przepisach” organizowanego przez Centrum Usługowo-Doradcze w Euroregionie Pomerania w Szczecinie, w dniu 26.03.2020 r. w godz. 9.00 – 14.30, dla grupy ok. 50 osób. Planowany czas trwania seminarium to 5,5 h z przerwami. Ramowy program stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego zawiera szczegółowe przedziały czasowe, w których planowane są kolejne części seminarium.

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1.1 Merytoryczne przygotowanie i przeprowadzenie seminarium na temat „Delegowanie pracowników za granicę – zmiany w przepisach” z przedstawieniem aktualnie obowiązujących przepisów. Seminarium powinno obejmować m.in.  następujące zagadnienia:

 • ogólne zasady delegowania pracowników do pracy za granicę;
 • obowiązki pracodawcy wynikające z delegowania pracownika;
 • prawne zobowiązania polskiego pracodawcy, formalności, dokumenty itp. itd.;
 • wynagrodzenie i świadczenia pozapłacowe pracownika delegowanego;
 • delegowanie do UE cudzoziemca niebędącego obywatelem państwa członkowskiego.

1.2 Przygotowanie materiałów seminaryjnych w formie elektronicznej.

      Zamawiający zapewnia powielenie materiałów oraz przygotowanie zaświadczeń dla uczestników.

2. Seminarium jest dedykowane dla przedstawicieli przedsiębiorców z sektora MŚP, działających na terenie Euroregionu Pomerania, w tym specjalistów ds. kadr i płac.

3.  Wymagania stawiane oferentowi:

                - wykształcenie wyższe;

                - co najmniej 3 lata doświadczenia w prowadzeniu szkoleń;

                - znajomość zagadnień z zakresu planowanego seminarium.

4.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia   podwykonawcom.

III. TERMIN  I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 1. Termin wykonania zamówienia: 26.03.2020 r.
 2. Czas trwania seminarium:  9:00 – 14:30
 3. Miejsce seminarium: Szczecin

Ramowy program stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego zawiera szczegółowe przedziały czasowe, w których planowane są kolejne części seminarium.

IV. LICZBA OSÓB

Przewidywana liczba uczestników seminarium wynosi ok. 50 osób.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zawierać:

 1. pełną nazwę, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP;
 2. cenę netto oraz brutto przedmiotu zamówienia;
 3. oświadczenie o spełnieniu wymagań opisanych w punkcie II.3;
 4. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym;
 5. datę sporządzenia oferty oraz pieczątkę firmową;
 6. czytelny podpis Wykonawcy.

VI. INFORMACJA O WYKLUCZENIU

W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do zapisania w ofercie oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego.

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Termin złożenia oferty: do dnia 03.03.2020 r.
 2. Ofertę sporządzoną w języku polskim, podpisaną i opatrzoną pieczątką firmową, zawierającą pełną nazwę oferenta, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, cenę brutto
  i netto przedmiotu zamówienia oraz ww. oświadczenia prosimy przesłać:

           - za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: cud.szczecin@um.szczecin.pl

 1. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
 2. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VIII.  OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 – Cena 100%

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 04.03.2020 r., a informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana do oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zostanie upubliczniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin i Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

X.  DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Małgorzata Przytocka i Anna Szlesińska pod numerem telefonu 91 424 50 93 i 91 424 52 31 oraz adresem e-mail: lub cud.szczecin@um.szczecin.pl


Załączniki:

Informacja o wyborze:


Informujemy, że w toku przeprowadzonej procedury do wykonania zamówienia wybrany został oferent Żak Legal Support Office Łukasz Żak.


udostępnił: BPM, wytworzono: 2020/02/24, odpowiedzialny/a: Anna Szlesińska, wprowadził/a: Monika Szarszewska, dnia: 2020/03/04 11:19:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Monika Szarszewska 2020/03/04 11:19:44 modyfikacja wartości
Monika Szarszewska 2020/02/24 09:18:45 nowa pozycja