Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zamówienia Biura Geodety Miasta na drobne prace geodezyjne

ROD "Wycieczkowa", "Zaodrze", "1000-lecia PP"


Urząd Miasta Biuro Geodety Miasta, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, zaprasza do złożenia oferty na

„Wykonanie usługi badań katastralnych, w celu ustalenia zakresu władania przez Polski Związek Działkowców nieruchomościami, stanowiącymi własność Gminy Miasto Szczecin lub Skarbu Państwa, z wyjątkiem nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, gruntów pokrytych wodami płynącymi i Lasów Państwowych”, z uwzględnieniem wymogów zawartych we wniosku Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości – pismo znak: WMiRSPN-V.6641.5.2022.BM z dnia 17.02.2022 r., w tym:

 1. Sporządzenie map do celów prawnych (w 4 egz.) dla każdego z ROD osobno, w skali 1:500 (mapa zasadnicza) uzupełnionej wynikami pomiaru.
 2. Ustalenie rzeczywistego zasięgu użytkowania terenu przez:
  • ROD „Wycieczkowa” ul. Warcisławana działce nr 4/90 w obrębie 3096 oraz działkach przyległych (w uzgodnieniu z przedstawicielem zarządu danego ogrodu, wskazanym przez PZD!), w tym: pomiar ogrodzenia zewnętrznego, parkingów/miejsc postojowych,
   a w miejscach przekroczeń granic działki nr 4/90 – także budynków, altan, szklarni i innych trwałych obiektów (dotyczy tylko działek sąsiednich, będących własnością Gminy Miasto Szczecin i Skarbu Państwa, z wyjątkiem nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, gruntów pokrytych wodami płynącymi i Lasów Państwowych);
  • ROD „Zaodrze” ul. Warcisławana działce nr 1/2 w obrębie 3096 oraz działkach przyległych (w uzgodnieniu z przedstawicielem zarządu danego ogrodu, wskazanym przez PZD!), w tym: pomiar ogrodzenia zewnętrznego, parkingów/miejsc postojowych,
   a w miejscach przekroczeń granic działki nr 1/2 – także budynków, altan, szklarni i innych trwałych obiektów (dotyczy tylko działek sąsiednich, będących własnością Gminy Miasto Szczecin i Skarbu Państwa, z wyjątkiem nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, gruntów pokrytych wodami płynącymi i Lasów Państwowych);
  • ROD „1000-lecia PP” ul. Przyjaciół Żołnierzana działkach nr 80/9, 80/10, 80/1 i 80/11
   w obrębie 3096 oraz działkach przyległych (w uzgodnieniu z przedstawicielem zarządu danego ogrodu, wskazanym przez PZD!), w tym: pomiar ogrodzenia zewnętrznego, parkingów/miejsc postojowych, a w miejscach przekroczeń granic działek nr 80/9, 80/10, 80/1 i 80/11 – także budynków, altan, szklarni i innych trwałych obiektów (dotyczy tylko działek sąsiednich, będących własnością Gminy Miasto Szczecin i Skarbu Państwa, z wyjątkiem nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, gruntów pokrytych wodami płynącymi i Lasów Państwowych).
 3. Zmianę użytków na obszarze rzeczywistego zasięgu użytkowania terenu przez ROD „Wycieczkowa” ul. Warcisława, ROD „Zaodrze” ul. Warcisława i ROD „1000-lecia PP” ul. Przyjaciół Żołnierza.

Kryteria ceny ofert: Cena - 100 %.

Miejsce złożenia oferty: Sekretariat Biura Geodety MIasta p.249FG.

Link do aktualnej informacji dotyczącej pracy Urzędu Miasta. 

http://www.szczecin.pl/chapter_59000.asp

Termin złożenia oferty: do dnia 20 września  2022 r. - godzina 15.30.

Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy złożyć wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia w zamkniętej kopercie z opisem:

"Oferta na prace geodezyjne – do Biura Geodety Miasta.”

Do kontaktów jest upoważniony: Wojciech Wnuk Geodeta Miasta tel. 91-42-45-524.


 


Załączniki:

udostępnił: Biuro Geodety Miasta, wytworzono: 2022/09/16, odpowiedzialny/a: Wojciech Wnuk, wprowadził/a: Wojciech Wnuk, dnia: 2022/09/19 09:24:53
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wojciech Wnuk 2022/09/19 09:24:53 modyfikacja wartości
Wojciech Wnuk 2022/09/16 14:54:12 nowa pozycja