Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Postępowanie jednostki komunalnej Gminy Miasto Szczecin

Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w 2020r.


Uwaga: w celu złożenia oferty prosimy o telefoniczny kontakt z sekretariatem Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej (tel. 91 424 5314)

W związku z zagrożeniem koronawirusem, w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zwracamy się z prośbą o rezygnację z udziału w otwarciu ofert. Jednocześnie informujemy, iż wszystkie informacje z otwarcia ofert będą niezwłocznie zamieszczane na stronie internetowej prowadzonego postępowania, w związku z czym prosimy o rozważenie czy Państwa udział w otwarciu jest konieczny.

Ogłoszenie nr 523877-N-2020 z dnia 2020-03-16 r.

Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej: Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w 2020r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej, krajowy numer identyfikacyjny 32093325000000, ul. pl. Armii Krajowej  1 , 70-456  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 245 314, , e-mail zamowienia@mjog.szczecin.pl, , faks 914 245 805.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.mjog.szczecin.pl/chapter_145000.asp
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11711.asp


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11711.asp


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zamawiający wymaga, aby oferta oraz oświadczenia i dokumenty wymienione w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm) zostały złożone w formie pisemnej
Adres:
Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 336 W)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w 2020r.
Numer referencyjny: MJOG-ZP.171.1.2020.MK
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w 2020 r.

II.5) Główny kod CPV: 30125110-5
Dodatkowe kody CPV:

 

Kod CPV

30124300-7

30125100-2

30124000-4II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:  lub zakończenia: 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Minimalny poziom zdolności: 1) w przypadku składania oferty na część I: zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 dostawy. Za jedną dostawę Zamawiający uzna zrealizowaną na podstawie jednej umowy dostawę fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących o wartości co najmniej 100 000 zł brutto. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości. W przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych i zawodowych podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 22a ustawy powyższe zastrzeżenie dotyczy również tych podmiotów. 2) w przypadku składania oferty na część II: zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 dostawy. Za jedną dostawę Zamawiający uzna realizowaną na podstawie jednej umowy dostawę fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących o wartości co najmniej 50 000 zł brutto. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości. W przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych i zawodowych podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 22a ustawy powyższe zastrzeżenie dotyczy również tych podmiotów. Uwaga Jeżeli wykonawca składa ofertę na obie części zamówienia, na potwierdzenie spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej wystarczy, że wykonawca wykaże dwie dostawy fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących o wartości co najmniej 100 000 zł brutto każda. W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publiczne dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania. W przypadku natomiast, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie obcej nie znajdującej się w dacie wszczęcia postępowania w obrocie, zamawiający dokona przeliczenia tych kwot na złotówki na podstawie ostatniego średniego kursu złotego w stosunku do tych walut, ujawnionego w Tabeli Kursów NBP.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz Ww. oświadczenie oraz dowody i inne dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

1) w przypadku oferowania produktów równoważnych w części I: a) oświadczenie Wykonawcy o tym, że zaoferowane materiały eksploatacyjne nie naruszają praw patentowych ani innej własności intelektualnej producentów materiałów eksploatacyjnych zalecanych przez wytwórców modeli maszyn wyszczególnionych w formularzu asortymentowo-cenowym. w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie b)oświadczenie o wyprodukowaniu wyrobów równoważnych przez producentów posiadających nw. certyfikaty (w zakresie dostaw będących przedmiotem zamówienia): -jakościowy ISO 9001 (lub równoważny certyfikat wydany przez podmiot uprawniony do kontroli jakości w zakresie dostawy będącej przedmiotem zamówienia); -środowiskowy ISO 14001 (lub równoważny certyfikat wydany przez podmiot uprawniony do kontroli zarządzania środowiskowego w zakresie dostawy będącej przedmiotem zamówienia); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie c) oświadczenie o posiadaniu przez zaoferowane produkty równoważne standardów wydajności wkładów z atramentem i z tonerem, wynikających z testów przeprowadzonych zgodnie z normami: -ISO/IEC 19752 dla tonerów monochromatycznych; -ISO/IEC 19798 dla tonerów do drukarek kolorowych; -ISO/IEC 24711 oraz 24712 dla tuszy do drukarek atramentowych. w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie 2) w przypadku oferowania produktów równoważnych w części II - dokumenty, z których wynikać będzie, że dany produkt jest zalecany przez producenta sprzętu, w którym ma być stosowany. w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny dokument

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do oferty: 1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2) formularz asortymentowo-cenowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a lub 1b do siwz, w zależności od tego, na którą część zamówienia wykonawca składa ofertę; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3) oświadczenie, o braku podstaw wykluczenia wykonawcy zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 1 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 4) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i podmiotach trzecich, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 5) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2 siwz, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów; Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 6) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz); Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 7) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców) oraz firmy podwykonawców (jeżeli są znane); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 8) W przypadku składania oferty na część I - informacje o nazwie producenta oferowanego produktu według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale 9) W przypadku składania oferty na część I - informacje o numerze (lub nazwie) raportu z testów wydajności w każdej pozycji, w której Wykonawca oferuje produkt równoważny, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do siwz, w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium
 


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
 


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

 

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Termin wymiany materiału eksploatacyjnego na materiał wolny od wad

20,00

Okres gwarancji i rękojmi

20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty. Zmiana ta może dotyczyć sytuacji, gdy towar określony w formularzu asortymentowo-cenowym, a następnie w umowie, przestał być produkowany i jest niedostępny, co będzie potwierdzone stosownym dokumentem. W takiej sytuacji wykonawca może zaproponować inny typ towaru, który musi spełniać warunki określone w siwz, za cenę określoną w ofercie i umowie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-03-24, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta musi być sporządzona w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
I. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; 2) Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. 3) W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 4) Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. . II. Wykonawcy zagraniczni: 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest zobowiązany, zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 ppkt 1 siwz do złożenia wskazanych tam dokumentów, to zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) zamiast dokumentów: 1) o których mowa w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia: – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, 2) o których mowa w § 5 pkt 2-4 ww. Rozporządzenia: – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2. Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b ww. Rozporządzenia, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. a ww. Rozporządzenia, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 ww. Rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia stosuje się odpowiednio. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 ww. Rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy, jeżeli zamawiający wymagał zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 ppkt 1 siwz złożenia tego dokumentu. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze ww. Rozporządzenia stosuje się. 6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu, o którym mowa w pkt 5, złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. III.Prawo opcji - zwiększenie zakresu (dot. części I oraz II) a) Szczegółowy zakres zamówienia objętego prawem opcji wyszczególniony jest w załączniku nr 1a lub 1b do siwz, w tabeli pn. Formularz asortymentowo – cenowy odpowiednio dla części I/części II - zakres objęty prawem opcji, b) Zamawiający uzależnia skorzystanie z prawa opcji od wystąpienia potrzeby dostarczenia wyspecyfikowanych materiałów oraz posiadania środków finansowych na ten cel, c) rozliczenie przedmiotu umowy objętego prawem opcji nastąpi na podstawie cen wskazanych w ofercie Wykonawcy, d) prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu, e) Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w całości lub w dowolnej części. Podane w załączniku 1a/1b do siwz ilości materiałów objętych prawem opcji są maksymalne i mogą ulec zmniejszeniu w trakcie realizacji umowy. Z tego tytułu nie będą przysługiwały wykonawcy żadne roszczenia. f) warunkiem uruchomienia prawa opcji jest pisemne oświadczenie woli Zamawiającego wykonania zamówienia w ramach prawa opcji. Zamawiający złoży ww. oświadczenie lub oświadczenia albo poinformuje Wykonawcę o odstąpieniu od możliwości skorzystaniu z prawa opcji nie później niż do 01.12.2020 r. g) Zamawiający może składać oświadczenia, o których mowa w lit. f, do upływu terminu, o którym mowa w lit. f: -w stosunku do wszystkich lub poszczególnych pozycji objętych prawem opcji, -jednocześnie lub w różnych momentach, h) w sytuacji, gdy dany materiał eksploatacyjny jest objęty zarówno zakresem podstawowym, jak i prawem opcji, warunkiem skorzystania z prawa opcji w zakresie dotyczącym takiego materiału jest całkowite wykorzystanie tego materiału w zakresie podstawowym, i) zasady realizacji przedmiotu umowy objętego prawem opcji zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4a lub 4b do siwz.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w 2020 r. - część I

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w 2020 r. - część I
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30125110-5, 30124300-7, 30124000-4, 30125100-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

 

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin wymiany materiału eksploatacyjnego na materiał wolny od wad

20,00

Okres gwarancji i rękojmi

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

Część nr:

2

Nazwa:

Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w 2020 r. - część II

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w 2020 r. - część II
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30125110-5, 30124000-4, 30125100-2, 30124300-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

 

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin wymiany materiału eksploatacyjnego

20,00

Okres gwarancji i rękojm

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Ogłoszenie nr 540051027-N-2020 z dnia 20-03-2020 r.

Szczecin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 523877-N-2020
Data: 16/03/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej, Krajowy numer identyfikacyjny 32093325000000, ul. pl. Armii Krajowej  1, 70-456  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 245 314, e-mail zamowienia@mjog.szczecin.pl, faks 914 245 805.
Adres strony internetowej (url): http://bip.mjog.szczecin.pl/chapter_145000.asp

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 6) ppkt 1
W ogłoszeniu jest: c) oświadczenie o posiadaniu przez zaoferowane produkty równoważne standardów wydajności wkładów z atramentem i z tonerem, wynikających z testów przeprowadzonych zgodnie z normami: -ISO/IEC 19752 dla tonerów monochromatycznych; -ISO/IEC 19798 dla tonerów do drukarek kolorowych; -ISO/IEC 24711 oraz 24712 dla tuszy do drukarek atramentowych. w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie
W ogłoszeniu powinno być: c)c) oświadczenie o posiadaniu przez zaoferowane produkty równoważne standardów wydajności wkładów z atramentem i z tonerem, wynikających z testów przeprowadzonych zgodnie z normami: -ISO/IEC 19752 dla tonerów monochromatycznych; -ISO/IEC 19798 dla tonerów do drukarek kolorowych; -ISO/IEC 24711 oraz 24712 dla tuszy do drukarek atramentowych. w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie Uwaga! Oświadczenie, o którym mowa w lit. c nie będzie wymagane, jeżeli w formularzu asortymentowo-cenowym wykonawca oświadczył, że zaoferowany produkt równoważny posiada deklarację zgodności producenta.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 7) pkkt 9
W ogłoszeniu jest: 9) W przypadku składania oferty na część I - informacje o numerze (lub nazwie) raportu z testów wydajności w każdej pozycji, w której Wykonawca oferuje produkt równoważny, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do siwz, w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
W ogłoszeniu powinno być: 9)W przypadku składania oferty na część I - informacje o numerze (lub nazwie) raportu z testów wydajności lub informacje o posiadaniu przez produkt równoważny deklaracji zgodności producenta w każdej pozycji, w której Wykonawca oferuje produkt równoważny, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do siwz, w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.”

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-03-24, godzina: 11:30,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-03-27, godzina: 11:30,

 

 

Ogłoszenie nr 540053617-N-2020 z dnia 25-03-2020 r.

Szczecin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 523877-N-2020
Data: 16/03/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej, Krajowy numer identyfikacyjny 32093325000000, ul. pl. Armii Krajowej  1, 70-456  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 245 314, e-mail zamowienia@mjog.szczecin.pl, faks 914 245 805.
Adres strony internetowej (url): http://bip.mjog.szczecin.pl/chapter_145000.asp

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 6) ppkt 1
W ogłoszeniu jest: c) oświadczenie o posiadaniu przez zaoferowane produkty równoważne standardów wydajności wkładów z atramentem i z tonerem, wynikających z testów przeprowadzonych zgodnie z normami: -ISO/IEC 19752 dla tonerów monochromatycznych; -ISO/IEC 19798 dla tonerów do drukarek kolorowych; -ISO/IEC 24711 oraz 24712 dla tuszy do drukarek atramentowych. w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie Uwaga! Oświadczenie, o którym mowa w lit. c nie będzie wymagane, jeżeli w formularzu asortymentowo-cenowym wykonawca oświadczył, że zaoferowany produkt równoważny posiada deklarację zgodności producenta.
W ogłoszeniu powinno być: „c) oświadczenie o posiadaniu przez zaoferowane produkty równoważne standardów wydajności wkładów z atramentem i z tonerem, mierzonych zgodnie z normami ISO/IEC 19752 (lub równoważnej) dla tonerów monochromatycznych; - ISO/IEC 19798 (lub równoważnej) dla tonerów do drukarek kolorowych; - ISO/IEC 24711 oraz 24712 (lub równoważnych) dla tuszy do drukarek atramentowych – co najmniej takich jak materiałów zalecanych przez producentów sprzętu (oryginalnych). W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie”

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-03-27, godzina: 11:30
W ogłoszeniu powinno być: : Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-03-30, godzina: 11:30

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 7) pkkt 9
W ogłoszeniu jest: 9)W przypadku składania oferty na część I - informacje o numerze (lub nazwie) raportu z testów wydajności lub informacje o posiadaniu przez produkt równoważny deklaracji zgodności producenta w każdej pozycji, w której Wykonawca oferuje produkt równoważny, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do siwz, w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.”
W ogłoszeniu powinno być: „9) W przypadku składania oferty na część I - informacje o numerze (lub nazwie) raportu z testów wydajności wkładów z atramentem i z tonerem przeprowadzonych zgodnie z normami: - ISO/IEC 19752 (lub równoważnej) dla tonerów monochromatycznych; - ISO/IEC 19798 (lub równoważnej) dla tonerów do drukarek kolorowych; - ISO/IEC 24711 oraz 24712 (lub równoważnych) dla tuszy do drukarek atramentowych lub informacje o posiadaniu przez produkt równoważny deklaracji zgodności producenta rozumianej jako dokument potwierdzający, że wydajność oferowanych materiałów eksploatacyjnych (wkładów z atramentem i z tonerem), jako równoważnych w stosunku do materiałów zalecanych przez producentów sprzętu (oryginałów), mierzona zgodnie z normami ISO/IEC 19752 (lub równoważnej) dla tonerów monochromatycznych; - ISO/IEC 19798 (lub równoważnej) dla tonerów do drukarek kolorowych; - ISO/IEC 24711 oraz 24712 (lub równoważnych) dla tuszy do drukarek atramentowych – jest co najmniej taka jak materiału zalecanego przez producentów sprzętu (oryginalnego), w każdej pozycji, w której Wykonawca oferuje produkt równoważny, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do siwz, w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.”

 


Załączniki:

Informacja z otwarcia ofert:

Szczecin, 30.03.2020 r.

Nr sprawy: MJOG-ZP.171.1.2020.MK

Nr pisma: MJOG-ZP.171.1.4.2020.MK

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w 2020r.”

 

Zamawiający, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert
w postępowaniu pn. „Dostawę fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w 2020r.” które odbyło się w dniu 30.03.2020r.

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Część I – 160 000 zł

Część II – 75 000 zł

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

 

Nr

oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Część

Cena brutto

Termin wymiany materiału eksploatacyjnego na wolny od wad

Okres gwarancji i rękojmi

1.

TonaTuszu.pl Sp. z o.o.

ul. Grzybowa 87

00-844 Warszawa

I

Zakres podstawowy:

212 566,14 zł

 

Zakres objęty prawem opcji:

100 074,03 zł

2 dni

24 miesiące

II

Zakres podstawowy:

66 543,00 zł

 

Zakres objęty prawem opcji:

11 279,10 zł

2 dni

24 miesiące

2.

PRAXIS ŁÓDŹ

Pilecka i Petlak Sp. j.

ul. Wółczańska 66

90-516 Łódź

I

Zakres podstawowy:

130 339,41 zł

 

Zakres objęty prawem opcji:

76 261,08 zł

2 dni

24 miesiące

II

Zakres podstawowy:

63 916,95 zł

 

Zakres objęty prawem opcji:

10 860,90 zł

2 dni

24 miesiące

3.

alebiuro.com

Wojciech Świderski

al. 11 listopada 159

66-400 Gorzów Wlkp.

I

Zakres podstawowy:

518 874,56 zł

 

Zakres objęty prawem opcji:

179 124,09 zł

2 dni

24 miesiące

II

Zakres podstawowy:

73 125,60 zł

 

Zakres objęty prawem opcji:

12 390,30 zł

2 dni

24 miesiące

4.

City Biuro Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Pocztowa 22

66-460 Witnica

I

Zakres podstawowy:

113 987,79 zł

 

Zakres objęty prawem opcji:

124 834,70 zł

2 dni

24 miesiące

 

II

 

Zakres podstawowy:

11 746,50 zł

 

Zakres objęty prawem opcji:

2 091,00 zł

2 dni

24 miesiące

 

3. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia powyższej informacji na stronie internetowej,  przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

W załączeniu przykładowy wzór oświadczenia.Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIJESZEJ

Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej

Pl. Armii Krajowej 1

70-456 Szczecin

 

Szczecin, dnia 10.04.20120.

Nr sprawy: MJOG-ZP.171.1.2020.MK

Dotyczy: Informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:„Dostawę fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych  do urządzeń drukujących w 2020 r.”

 

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał:

 

W części I ofertę nr 2 złożoną przez:

PRAXIS ŁÓDŹ

Pilecka i Petlak Sp. j.

ul. Wółczańska 66

90-516 Łódź

Uzasadnienie wyboru – oferta uzyskała 100 punktów w kryteriach oceny ofert

 

W części II ofertę nr 2 złożoną przez:

PRAXIS ŁÓDŹ

Pilecka i Petlak Sp. j.

ul. Wółczańska 66

90-516 Łódź

Uzasadnienie wyboru – oferta uzyskała 100 punktów w kryteriach oceny ofert

 

Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

 

Część I

Oferta nr 1

TonaTuszu.pl Sp. z o.o.

ul. Grzybowa 87

00-844 Warszawa

Cena – 38,90 pkt

Termin wymiany materiału eksploatacyjnego na wolny od wad – 20 pkt

Okres gwarancji i rękojmi – 20 pkt

Łącznie: 78,90 pkt

 

Oferta nr 2

PRAXIS ŁÓDŹ

Pilecka i Petlak Sp. j.

ul. Wółczańska 66

90-516 Łódź

Cena – 60 pkt

Termin wymiany materiału eksploatacyjnego na wolny od wad – 20 pkt

Okres gwarancji i rękojmi – 20 pkt

Łącznie: 100 pkt

 

Oferta nr 3

Wojciech Świdrowski

alebiuro.com

al. 11 listopada 159

66-400 Gorzów Wlkp.

Cena – 17,76 pkt

Termin wymiany materiału eksploatacyjnego na wolny od wad – 20 pkt

Okres gwarancji i rękojmi – 20 pkt

Łącznie: 57,76 pkt

 

Oferta nr 4

City Biuro Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Pocztowa 22

66-460 Witnica

Oferta odrzucona

 

Część II

 

Oferta nr 1

TonaTuszu.pl Sp. z o.o.

ul. Grzybowa 87

00-844 Warszawa

Cena - 57,65 pkt

Termin wymiany materiału eksploatacyjnego na wolny od wad – 20 pkt

Okres gwarancji i rękojmi – 20 pkt

Łącznie: 97,65 pkt

 

Oferta nr 2

PRAXIS ŁÓDŹ

Pilecka i Petlak Sp. j.

ul. Wółczańska 66

90-516 Łódź

Cena – 60 pkt

Termin wymiany materiału eksploatacyjnego na wolny od wad – 20 pkt

Okres gwarancji i rękojmi – 20 pkt

Łącznie: 100 pkt

 

Oferta nr 3

Wojciech Świdrowski

alebiuro.com

al. 11 listopada 159

66-400 Gorzów Wlkp.

Cena – 52,47 pkt

Termin wymiany materiału eksploatacyjnego na wolny od wad – 20 pkt

Okres gwarancji i rękojmi – 20 pkt

Łącznie: 92,47 pkt

 

Oferta nr 4

City Biuro Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Pocztowa 22

66-460 Witnica

Oferta odrzucona


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2020/03/16
udostępnił: Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej, wytworzono: 2020/03/16, odpowiedzialny/a: Andrzej Sumisławski, wprowadził/a: Madlena Gruszka, dnia: 2020/04/10 13:21:34
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Madlena Gruszka 2020/04/10 13:21:34 modyfikacja wartości
Madlena Gruszka 2020/03/30 15:10:36 modyfikacja wartości
Madlena Gruszka 2020/03/25 13:22:30 modyfikacja wartości
Madlena Gruszka 2020/03/25 12:21:39 modyfikacja wartości
Madlena Gruszka 2020/03/20 12:09:09 modyfikacja wartości
Madlena Gruszka 2020/03/16 09:59:52 modyfikacja wartości
Madlena Gruszka 2020/03/16 09:51:33 nowa pozycja