Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Postępowanie jednostki komunalnej Gminy Miasto Szczecin

Przetarg na wynajem pomieszczenia na gabinet stomatologiczny


 

Na podstawie Uchwały Rady Miasta Szczecin Nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (z późn. zm. : Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XII/344/07 z dnia 30 lipca 2007 r. i Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XXX/749/08 z dnia 18 grudnia 2008 r., Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XLI/1025/09 z dnia 23 listopada 2009 r., Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XIX/530/12 z dnia 4 czerwca 2012 r., Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr VIII/128/15 z dnia 26 maja 2015 r.). Zarządzenia Nr 32/17/18 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 37 z dnia 16.06.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu na wyłonienie najemców pomieszczeń znajdujących się na terenie szkoły na rok szkolny 2019/2020.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 37 w Szczecinie ogłasza przetarg na wynajem pomieszczeń znajdujących się na terenie szkoły w budynkach przy ul. Rydla 6 z przeznaczeniem na działalność zdrowotną stomatologiczną na rok szkolny 2019/2020.

1. Przedmiotem przetargu jest wynajem pomieszczenia na gabinet stomatologiczny.

a. Powierzchnia 18 m2 na gabinet stomatologiczny. Pomieszczenia wyposażone są w punkty oświetleniowe, gniazda energii elektrycznej, meble kuchenne (zimna, ciepła woda).

b. Minimalna stawka czynszu wynajmowanego pomieszczenia wynosi 500 zł netto, w której zawarte są opłaty z tytułu kosztów utrzymania pomieszczenia. Do czynszu doliczony będzie miesięcznie obowiązujący podatek VAT oraz podatek od nieruchomości za wynajmowane pomieszczenia wg. aktualnie obowiązujących stawek oraz rachunek za energię elektryczną oraz wodę wg. wskazań podliczników.

c. Przedmiot najmu jest przeznaczony na ściśle określona działalność gospodarczą związaną z prowadzeniem gabinetu stomatologicznego.

d. Po wynajęciu od szkoły pomieszczenia, oferent zobowiązany będzie do prowadzenia gabinetu stomatologicznego na ściśle określonych zasadach znajdujących się we wzorze umowy najmu, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.

e. Oferent musi posiadać kontrakt z NFZ (leczenie uczniów szkoły).

f. Oferent może przyjmować pacjentów bez kontraktu.

II. Przygotowanie i złożenie oferty.

1. Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach z napisem:

„Oferta na wynajem pomieszczenia celem prowadzenia gabinetu stomatologicznego w SP37 im. kpt. ż. w. Antoniego Ledóchowskiego w Szczecinie przy ul. Lucjana Rydla 6, 70-783 Szczecin”

2. Na oferty składają się:

a. Oferta cenowa sporządzona na formularzu oferty, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji warunków przetargu.

b. Zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej lub odpis z właściwego rejestru.

c. Kserokopia decyzji o nadaniu numeru NIP i REGON.

 

d. Kserokopia dowodu osobistego.

e. Umowa kontraktu z NFZ – do wglądu.

3. Dokumenty muszą być podpisane przez osobę/ osoby uprawnione do występowania w imieniu oferenta. Kserokopie dokumentów muszą być poświadczone przez oferenta „za zgodność z oryginałem”.

4. Oferty należy złożyć w sekretariacie szkoły w budynku ul. Lucjana Rydla 6 w terminie do 28.06.2019 r. do godz. 10,00.

5. Oferty złożone po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

6. Otwarcie ofert będzie jawne i odbędzie się w dniu 28.06.2019 r. o godz. 11,30 w pokoju 229.

III. Wybór najkorzystniejszej oferty.

1. Oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty dokona komisja przetargowa powołana przez Dyrektora SP 37 w Szczecinie.

2. Jedynym kryterium oceny ofert jest wysokość stawki czynszu.

3. W przypadku złożenia ofert z taką samą stawką czynszu za wynajem oferenci, którzy złożyli identyczne oferty zostaną wezwani do złożenia dodatkowych ofert w wyznaczonym terminie ustalonym przez Zamawiającego.

4. Wyniki przetargu zostaną ogłoszone niezwłocznie po jego zakończeniu, w budynku szkoły przy ul. Lucjana Rydla 6 oraz na stronie internetowej szkoły.

5. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie do 20 dni od daty zakończenia przetargu.

6. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, wówczas wybrana zostanie najkorzystniejsza z pozostałych ofert.

Umowa zostanie zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 12 miesięcy od 01.09.2019 do 31.08.2020 r. z możliwością przedłużenia na następne lata.

IV. wyjaśnienia i informacje:

1. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Kierownik Gospodarczy – Wiesław Prajs 91/4668-478,

2. Pomieszczenia do wynajęcia można obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

3. specyfikacja wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej szkoły (sp37.szczecin.pl) oraz w siedzibie zamawiającego.

Załączniki do specyfikacji na gabinet stomatologiczny.

Zał. nr 1 – wzór umowy na gabinet stomatologiczny

Zał. nr 2 – oferta cenowa na gabinet stomatologiczny


Załączniki:


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2019/04/02
udostępnił: Szkoła Podstawowa nr 37 w Szczecinie, wytworzono: 2019/04/02, odpowiedzialny/a: Dyrektor SP37 w Szczecinie, wprowadził/a: Paulina Marszałek, dnia: 2019/04/02 12:51:15
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Paulina Marszałek 2019/04/02 12:51:15 modyfikacja wartości
Paulina Marszałek 2019/04/02 12:47:31 nowa pozycja