Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania

Wydział merytoryczny:
Biuro Prezydenta Miasta
Odpowiadający:
Krzysztof Soska - Z-ca Prezydenta Miasta
Data odpowiedzi:
2020/03/11
Czy odpowiedź udzielona w terminie:
Tak

W odpowiedzi na interpelację informuję, że w związku zagrożeniem mieszkańców miasta koronawirusem SARS-CoV-2 sytuacja epidemiologiczna na terenie Gminy Miasto Szczecin jest na bieżąco monitorowana. W dniu 2 i 9 marca br. odbyło się posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, poświecone ocenie aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz określeniu do natychmiastowego wykonania działań prewencyjnych mających na celu zmniejszenie ryzyka zakażeniem koronawirusem mieszkańców miasta. Organem wiodącym w zakresie zwalczania koronawirusa na terenie Gminy Miasto Szczecin jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie, który jest wspomagany w swoich działaniach przez pozostałe służby, straże oraz jednostki organizacyjne miasta. 
 

Ad. 1 

Zobowiązałem wszystkich kierowników miejskich jednostek organizacyjnych do stałego monitorowania poziomu przestrzegania zasad higieny w administrowanych obiektach, w tym do zapewnienia stałej dostępności odpowiednich środków czystości. Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego zamieszczonymi na stronie internetowej, https://gis.gov.pl/aktualnosci/apel-glownego-inspektora-sanitarnego-w-zwiazku-z-wystepowaniem-koronawirusa-w-polsce/  skutecznym i wystarczającym środkiem higienicznym jest mydło pod warunkiem stosowania odpowiedniego sposobu mycia rąk. Nie są wymagane inne certyfikowane płyny do dezynfekcji rąk. Ponadto, we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych budynków miejskich zostały zamieszczone instrukcje prawidłowego mycia rąk, zgodnie z zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego. 

Ad. 2, 4, 5

We wszystkich placówkach oświatowych wdrożono rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej oraz zalecenie Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie działań związanych z zachowaniem bezpieczeństwa zdrowotnego w placówkach oświatowych w kontekście zagrożeń koronawirusem.

Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych miasta Szczecin za pośrednictwem Wydziału Oświaty zostali zobowiązani między innymi do:

  1. zintensyfikowania współpracy z rodzicami poprzez wykorzystanie systemówinformatycznych;
  2. prowadzenia działań informacyjnych dla uczniów o prawidłowym sposobie mycia rąk oraz o zagrożeniach wynikających z zakażenia koronawirusem i sposobach ich minimalizowania;
  3. umieszczenia na terenie przedszkola, szkoły, placówki oświatowej oraz dystrybucji wśród uczniów i rodziców za pośrednictwem systemów informatycznych plakatów informujących o prawidłowym sposobie mycia rąk oraz sposobie zapobiegania zakażenia, a także postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem;
  4. prowadzenia monitoringu sytuacji zdrowotnej uczniów i pracowników oświaty;
  5. rozważenia możliwości zawieszenia na czas określony przedsięwzięć o szerokim zasięgu obejmujących dużą liczbę uczestników;

Celem dotarcia do szerszego grona odbiorców wszelkie informacje oraz komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego przekazywane do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych zostały zamieszczone również na Portalu Edukacyjnym.

 

Ad. 3

Informuję, że zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, zamieszczonymi na stronie internetowej, https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-dla-uczelni-wyzszych-w-zwiazku-z-ryzykiem-zawleczenia-na-obszar-polski-nowego-koronawirusa-sars-cov-2/, nie zaleca się używania maseczek na twarz przez zdrowych ludzi w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się SARS-Cov-2.Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych chorób układu oddechowego.  Stosowanie samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji i powinno być połączone ze stosowaniem innych środków zapobiegawczych, w tym higieną rąk i zasadami ochrony podczas kaszlu czy kichania oraz unikaniem bliskiego kontaktu z innymi ludźmi (co najmniej 1 metr odległości).
Światowa Organizacja Zdrowia doradza racjonalne stosowanie maseczek, tylko wtedy, gdy występują podejrzenia infekcji SARS-Cov-2 przebiegające z łagodnymi objawami lub następuje kontakt z osobą z podejrzeniem infekcji SARS-Cov-2.
Gmina Miasto Szczecin podjęła działania w zakresie zabezpieczenia niezbędnej ilości maseczek, jednak zabezpieczenie maseczek dla wszystkich mieszkańców miasta nie jest obecnie przewidywane.

Ad. 6

Informuję, ze zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym Gmina Miasto Szczecin posiada opracowany ‘”Miejski Plan Zarządzania Kryzysowego”. W przedmiotowym Planie zostały zamieszczone stosowne procedury podejmowanych działań we wszystkich etapach zarządzania kryzysowego stosownie do opracowanej siatki bezpieczeństwa. Zamieszczone procedury dotyczą Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie jako organu wiodącego w zapobieganiu i zwalczaniu skutków epidemii oraz innych służb, straży i jednostek organizacyjnych wspierających działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.

Ad. 7

Informuję, że zgodnie z Art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych świadczenia opieki zdrowotnej wykonywane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, świadczenia medyczne są udzielane przez podmioty wykonujące działalność leczniczą wpisane do wykazu opracowywanego przez właściwego miejscowo dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w porozumieniu z wojewodą.Wdrożone zostaną także działania przewidziane w „Wojewódzkim Planie Działania na Wypadek Wystąpienia Epidemii 2018-2021” wraz załącznikami, zamieszczonym na stronie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 http://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=9018

Ad. 8

W przypadku wystąpienia na terenie Gminy Miasto Szczecin epidemii zostaną podjęte decyzje w zakresie prowadzenia dalszej działalności w takich budynkach użyteczności publicznej jak Filharmonia, teatry, itp. stosownie do zaistniałej sytuacji.

 

 


Interpelacja: Dot. stanu przygotowań placówek medycznych, instytucji publicznych, przedszkoli i żłobków w związku z zagrożeniem epidemią Koronawirusem
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2020/03/12, odpowiedzialny/a: Ewa Peryt, wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2020/03/12 11:35:32
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2020/03/12 11:35:32 nowa pozycja