Ogłoszenie
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 16 lutego 2024 r.

o szóstym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Szczecinie przy Al. Wojska Polskiego 95, działka 126/2, obręb 1021

będącej własnością Gminy Miasto Szczecin.

Adres

Numer obrębu

Numer działki

Numer księgi wieczystej

Powierzchnia w m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza nieruchomości netto w zł

Wadium

w zł

Szczecin,

Aleja Wojska Polskiego 95

1021

126/2

-

2290

Nieruchomość gruntowa zabudowana

Teren usług

Sposób zagospodarowania - zgodny
z przeznaczeniem

3 000 000,00

(trzy miliony złotych, 00/100), w tym:

- cena nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków (grunt i budynek mieszkalny):

2 898 600,00
- cena pozostałych budynków:

101 400,00 zł

300 000,00

(trzysta tysięcy złotych, 00/100)

1. PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 24 kwietnia 2024 r. O GODZ. 12.00 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, sala obrad Rady Miasta Szczecin (lewe skrzydło, sala numer 173). Pierwszy przetarg odbył się w dniu 24.11.2022r. Drugi przetarg odbył się w dniu 15.03.2023 r. Trzeci przetarg odbył się w dniu 01.06.2023r. Czwarty przetarg odbył się w dniu 04.10.2023r. Piąty przetarg odbył się w dniu 08.02.2024 r

2. Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej jest ceną uwzględniającą prawa i ograniczenia w obrębie zbywanej nieruchomości.

3. Z tytułu wpisania nieruchomości do rejestru zabytków, zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz zgodnie z Uchwałą nr XLI/1119/22 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 czerwca 2022r. cena nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków zostanie obniżona o 5%.

4. Sprzedaż jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 i pkt. 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

5. Przetarg przeprowadza się łącznie na grunt i budynki. Cena osiągnięta w przetargu będzie podstawą do ustalenia ceny nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków (grunt i budynek mieszkalny) i ceny pozostałych budynków.

6. Cena sprzedaży uzyskana w wyniku przetargu płatna jest w całości najpóźniej na 1 (jeden) dzień przed wyznaczonym terminem podpisania umowy w formie aktu notarialnego. Za datę dokonania wpłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.

7. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

1) w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka uprawniającym do udziału w przetargu;

2) w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego odpisu z rejestru (potwierdzonego przez reprezentanta podmiotu w dniu przetargu) albo pobranego samodzielnie wydruku komputerowego (w formie papierowej) aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do KRS, względnie wraz z uchwałami odpowiednich organów osoby prawnej podjętymi w trybie określonym przepisami kodeksu spółek handlowych, właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot.

8. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

9. Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN), na rachunek Gminy Miasto Szczecin: Bank PKO BP S.A. 47 1020 4795 0000 9802 0277 8504.

1) Termin wniesienia wadium upływa dnia 17.04.2024 r.

2) Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.

3) W celu ułatwienia identyfikacji wpłaty w tytule należy podać: adres nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (ulica, numer działki, numer obrębu), imię i nazwisko lub nazwa oferenta, numer PESEL lub numer NIP.

4) Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5) W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wadium nie podlega zwrotowi.

10. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

11. Opis nieruchomości oraz warunki realizacji inwestycji:

1) Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Północ – P. Skargi, Felczaka” w Szczecinie uchwalonym Uchwałą nr LII/1458/23 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 września 2023r. przedmiotowa nieruchomość znajduje się w terenie elementarnym o symbolu:
1U o przeznaczeniu terenu: teren usług. Przy realizacji inwestycji obowiązują wszystkie ustalenia ww. planu. Na przedmiotowej działce znajduje się budynek mieszkalny oraz trzy budynki gospodarcze.

2) Aleja Wojska Polskiego ma nadaną kategorię drogi publicznej (droga wojewódzka nr 115). W celu obsługi komunikacyjnej od strony Al. Wojska Polskiego należy wybudować zjazd. Przed wybudowaniem zjazdu należy uzyskać zezwolenie zarządcy drogi w drodze decyzji administracyjnej. Celem zapewnienia zbywanej nieruchomości dostępu do drogi publicznej w umowie sprzedaży ustanowiona zostanie służebność gruntowa - na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości położonej w Szczecinie, stanowiącej działkę numer 126/2 z obrębu ewidencyjnego numer 1021- polegająca na prawie przechodu i przejazdu bez prawa do parkowania przez działkę numer 18/23, obręb nr 1021. Służebność ustanowiona zostanie pod warunkiem rozwiązującym, polegającym na nadaniu działce numer 18/23 z obrębu 1021 kategorii drogi publicznej. Koszty urządzenia i utrzymania infrastruktury technicznej niezbędnej dla prawidłowego wykonywania służebności gruntowej będą obciążać każdoczesnego właściciela nieruchomości, stanowiącej działkę numer 126/2 z obrębu 1021.

3) Decyzją nr 1754/2021 z dnia 23 września 2021r. Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego pod numerem A-2015 Budynek mieszkalny (willa), obiekt nieużytkowany z otoczeniem (historyczna parcela z ogrodem). Na terenie działki ochroną prawną objęto także starodrzew z gatunku: dąb, cis.

4) Przedmiotowa nieruchomość podlega ochronie na mocy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. Właściciel zabytku wpisanego do rejestru zabytków zobowiązany jest do przestrzegania przepisów w/w ustawy, w tym m.in., zgodnie z art. 5, do zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie oraz prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku i korzystanie z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości.

5) Zgodnie z art. 26 ust. 1 w/w ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do przeprowadzenia w terminie 24 miesięcy od daty nabycia nieruchomości niezbędnych prac konserwatorskich przy zabytku:

a) usunięcie przyczyn zawilgocenia piwnic oraz tarasu nad wykuszem elewacji frontowej, osuszenie ścian i założenie odpowiedniej izolacji murów obwodowych oraz zapewnienie właściwego odwodnienia budynku,

b) przeprowadzenie prac konserwatorskich zachowanej oryginalnej stolarki okiennej. We wskazanym powyżej terminie właściciel obiektu powinien wykonać niezbędną dokumentację, w tym ocenę stanu technicznego oraz uzyskać przewidziane przepisami prawa pozwolenia. Właściciel zabytku, zgodnie z art. 27 w/w ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ma prawo do uzyskania zaleceń konserwatorskich, określających sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, a także zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone w tym zabytku. Prowadzenie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków prac konserwatorskich i robót budowlanych, zmiana przeznaczenia zabytku, a także prowadzenie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru wymaga uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz warunkami rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. z 2021r. poz. 81)

6) Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Gminie Miasto Szczecin przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży przedmiotowej nieruchomości, które to prawo będzie ujawnione w dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości.

7) Na terenie nieruchomości znajduje się czynne przyłącze: wodociągowe i kanalizacyjne. Aktem notarialnym Repertorium A nr 3085/2021 z dnia 17.12.2021r. przedmiotowa nieruchomość została obciążona służebnością przesyłu na czas nieoznaczony i za jednorazowym wynagrodzeniem, na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. i jego następców prawnych, polegającą na prawie do swobodnego dostępu do pasa technicznego obejmującego trasę przebiegu przyłącza wodociągowego FI50 i przyłącza kanalizacji sanitarnej FI200, zlokalizowanych na działce 126/2 (całkowita powierzchnia służebności 19 m2, o szerokości 1 m – licząc po 0,5 m od osi urządzenia w każdą stronę, w celu bieżącej eksploatacji, konserwacji, dokonywania kontroli i przeglądów, usuwania ewentualnych awarii, przyłączania nowych odbiorców, modernizacji lub wymiany. Zakres terenowy służebności obejmuje część nieruchomości zajętą pod istniejącą infrastrukturę.

8) Przez teren przedmiotowej działki przebiega linia kablowa 0,4 kV oraz złącze kablowe 0,4 kV zasilające budynek mieszkalny.

9) Na terenie działki 126/2, obr. 1021 ułożony jest odcinek czynnego przyłącza gazowego niskiego ciśnienia DN 50 stal. – o długości około 22 m zasilający w paliwo gazowe budynek mieszkalny.

10) Indywidualne warunki przyłączenia do sieci uzbrojenia technicznego nabywca ustali z właścicielami sieci.

11) Gmina Miasto Szczecin nie bierze odpowiedzialności za warunki gruntowo – wodne, występowanie ewentualnych zanieczyszczeń gruntu w obrębie zbywanej nieruchomości oraz za ewentualne istnienie przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych oraz skutki z tym związane. Rękojmia oraz odpowiedzialność Gminy Miasto Szczecin w tym zakresie zostanie wyłączona. Gmina Miasto Szczecin umożliwi dokonanie niezbędnych badań gruntu. W przypadku gdyby zbycie nieruchomości zakwalifikowane zostało jako działalność gospodarcza Gminy Miasto Szczecin, wówczas niniejsze wyłączenie rękojmi nie odniesie skutku wobec podmiotów nabywających nieruchomości jako konsumenci.

12) W przypadku wznowienia granic na wniosek nabywcy Gmina Miasto Szczecin nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.

13) Nabywca nieruchomości gruntowej:

a) zapewni właścicielom sieci ewentualnie przebiegających przez działkę oraz służbom specjalistycznym swobodny dostęp do tych sieci w celu ich modernizacji, wymiany, konserwacji, remontów, usuwania awarii oraz usuwania z gruntu;

b) w przypadku kolizji z planowaną inwestycją – przełoży sieci na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielami tych sieci;

c) infrastrukturę niezbędną dla realizowanej inwestycji wykona we własnym zakresie i na własny koszt;

d) przejmie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz uporządkuje teren we własnym zakresie i na własny koszt;

e) w przypadku wystąpienia w granicach nieruchomości drzewostanu kolidującego z inwestycją, dokona jego wycinki we własnym zakresie i na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

14) Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań, poza opisanymi powyżej.

12. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz Regulaminem Przetargów, dostępnym na stronie internetowej bip.um.szczecin.pl

13. Nieruchomość zostanie udostępniona do lustracji w dniu 04.04.2024 r. w godz. 13.30 – 15.00

Dodatkowych informacji udziela Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami -

Referat ds. Prywatyzacji Nieruchomości Gruntowych

Urząd Miasta Szczecin,

pl. Armii Krajowej 1, pok. 244, tel. 91 42 45 420, e-mail: mglinska@um.szczecin.pl

  bip.um.szczecin.pl, szczecin.eu, miastooferuje.szczecin.eu                            

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia ważnych powodów.

14. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin można uzyskać na stronie www.bip.um.szczecin.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/RODO”.

z up. Prezydenta Miasta Szczecin
Dyrektor Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami
Przemysław Taraciński