Wykaz NR 26/2024/WZION/GMS/N
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 29 kwietnia 2024 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, stanowiącej działkę 19/2 z obrębu ewidencyjnego 2012 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wywiesza się wykaz do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od 29.04.2024 r. do 20.05.2024 r.

Adres

Numer obrębu

Numer działki

Numer księgi wieczystej

Powierzchnia w m2

Opis nieruchomości

Cena nieruchomości netto w zł

Szczecin, rejon

ulicy Miodowej

2012

19/2

-

9627

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

3 500 000,00

(trzy miliony pięćset tysięcy złotych, 00/100)

1. Nieruchomość zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Park Leśny Arkoński - Dolina Siedmiu Młynów” w Szczecinie uchwalonym uchwałą nr XIV/376/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 29 października 2007 r. znajduje się w terenie elementarnym o symbolu: Z.O.4041.UZ
o przeznaczeniu terenu: działalność opiekuńcza, działalność lecznicza, rehabilitacja lecznicza i społeczna. Ośrodek pobytu i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych wraz z zapleczem rehabilitacyjno - socjalnym.

2. Sposób zagospodarowania - zgodny z przeznaczeniem.

3. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu oraz uwzględnia prawa i ograniczenia w obrębie zbywanej nieruchomości.

4. Do ceny netto sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23% - zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Stawka podatku VAT może ulec zmianie w przypadku zmiany wyżej wymienionej ustawy.

5. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.

6. Byłym właścicielom zbywanej nieruchomości gruntowej pozbawionym prawa własności przed dniem 05 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

7. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta Szczecin w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, pokój 222, II piętro, prawe skrzydło.

z up. Prezydenta Miasta Szczecin
Zastępca Dyrektora Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami
Katarzyna Batko