Ogłoszenie
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 26 maja 2022 r.

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w Szczecinie przy ulicy Drewnianej, działki: 46/14, 46/13, obręb 4087

na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Miasto Szczecin.

Adres

Numer obrębu

Numer działki

Numer księgi wieczystej

Powierzchnia w m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza nieruchomości netto w zł

Wadium
w zł

1. Szczecin,
ul. Drewniana 7

4087

46/14

-

1386

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Zabudowa usługowa.

Sposób zagospodarowania – zgodny z przeznaczeniem

400 000,00

(czterysta tysięcy złotych, 00/100)

40 000,00

(czterdzieści tysięcy złotych, 00/100)

2. Szczecin,
ul. Drewniana 9

4087

46/13

-

1370

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Zabudowa usługowa.

Sposób zagospodarowania – zgodny z przeznaczeniem

400 000,00

(czterysta tysięcy złotych, 00/100)

40 000,00

(czterdzieści tysięcy złotych, 00/100)

1. PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 27.06.2022 r. O GODZ. 12.00 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, Sala Sesyjna Rady Miasta Szczecin (lewe skrzydło). Przetarg zostanie przeprowadzony na każdą nieruchomość oddzielnie.

2. Osoby znajdujące się w sali podczas przetargu mają obowiązek przestrzegać zasad reżimu sanitarnego, stosować środki ochrony osobistej wymagane przez przepisy prawa.

3. Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej jest ceną netto oraz uwzględnia prawa i ograniczenia w obrębie zbywanej nieruchomości.

4. Do ceny sprzedaży (netto) nieruchomości gruntowej osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23%, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

5. Cena sprzedaży brutto płatna jest w całości najpóźniej na 1 (jeden) dzień przed wyznaczonym terminem podpisania umowy w formie aktu notarialnego. Za datę dokonania wpłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.

6. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

1) w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka uprawniającym do udziału w przetargu;

2) w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego odpisu z rejestru (potwierdzonego przez reprezentanta podmiotu w dniu przetargu) albo pobranego samodzielnie wydruku komputerowego (w formie papierowej) aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do KRS, względnie wraz z uchwałami odpowiednich organów osoby prawnej podjętymi w trybie określonym przepisami kodeksu spółek handlowych, właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot.

3) Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

7. Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN), na rachunek Gminy Miasto Szczecin: Bank PKO BP S.A. 47 1020 4795 0000 9802 0277 8504.

1) Termin wniesienia wadium upływa dnia 20.06.2022r.

2) Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.

3) W celu ułatwienia identyfikacji wpłaty w tytule należy podać: adres nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (ulica, numer działki, numer obrębu), imię i nazwisko lub nazwa oferenta, numer PESEL lub numer NIP.

4) Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5) W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wadium nie podlega zwrotowi.

8. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

9. Opis nieruchomości oraz warunki realizacji inwestycji:

1) Nieruchomości położone są na obszarze Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina uchwalonego Uchwałą
Nr LV/1025/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo” w Szczecinie ze zmianami (Obwieszczenie Nr 12/13 Rady Miasta Szczecin w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały
w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo” - Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 19 grudnia 2013 r., poz. 4534). W/w nieruchomości znajdują się w granicach terenu elementarnego oznaczonego na załączniku graficznym planu symbolem D.W.1149.U,MN o przeznaczeniu terenu: zabudowa usługowa; w granicach działki budowlanej dopuszcza się wprowadzenie jednego lokalu mieszkalnego; dopuszczalny zakres usług: usługi kultury, usługi zdrowia i opieki społecznej, usługi oświaty. Przy realizacji inwestycji obowiązują wszystkie ustalenia ww. planu.

2) Ulica Drewniana ma nadaną kategorię drogi gminnej. W celu obsługi komunikacyjnej od strony ulicy Drewnianej należy wybudować zjazd. Przed wybudowaniem zjazdu należy uzyskać zezwolenie zarządcy drogi w drodze decyzji administracyjnej. W ciągu ul. Drewnianej po stronie przedmiotowych nieruchomości brak jest chodnika umożliwiającego dojście do posesji. Decyzje o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdów z ul. Drewnianej będą nakładały na nowych właścicieli obowiązek zawarcia umowy z Gminą Miasto Szczecin, w oparciu o art. 16 ustawy o drogach publicznych, na mocy której będą zobowiązani dodatkowo wybudować brakujące odcinki chodnika na wysokości swoich nieruchomości. Celem zapewnienia działce nr 46/13, obr. 4087 dostępu do drogi publicznej, w umowie sprzedaży ustanowiona zostanie służebność gruntowa - na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości położonej w Szczecinie, stanowiącej działkę numer 46/13 z obrębu ewidencyjnego numer 4087- polegająca na prawie przechodu i przejazdu bez prawa do parkowania przez działkę numer 46/7, obręb nr 4087. Służebność zostanie ustanowiona pod warunkiem rozwiązującym, polegającym na przebudowie układu drogowego zgodnie z założeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zmianie użytku na zgodny ze sposobem zagospodarowania po wybudowaniu infrastruktury drogowej. Koszty urządzenia i utrzymania infrastruktury technicznej niezbędnej dla prawidłowego wykonywania służebności gruntowej będą obciążać każdoczesnego właściciela nieruchomości, stanowiącej działkę numer 46/13 z obrębu 4087. Działka numer 46/14 z obrębu 4087 posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - ulicy Drewnianej (działka nr 109, obr. 4090, symbol użytku - dr).

3) Indywidualne warunki przyłączenia do sieci uzbrojenia technicznego nabywca ustali z właścicielami sieci.

4) Działki numer 46/14, 46/13, obr. 4087 posiadające symbol użytku RV i RVI nie podlegają ochronie. Na wyłączenie przedmiotowych gruntów rolnych z produkcji rolniczej nie jest wymagana decyzja administracyjna i ich wyłączenie z produkcji rolniczej nie jest związane z naliczeniem należności i opłat rocznych.

5) Gmina Miasto Szczecin nie bierze odpowiedzialności za warunki gruntowo – wodne, występowanie ewentualnych zanieczyszczeń gruntu w obrębie zbywanych nieruchomości oraz za ewentualne istnienie przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych oraz skutki z tym związane. Rękojmia oraz odpowiedzialność Gminy Miasto Szczecin w tym zakresie zostanie wyłączona. Gmina Miasto Szczecin umożliwi dokonanie niezbędnych badań gruntu. W przypadku gdyby zbycie nieruchomości zakwalifikowane zostało jako działalność gospodarcza Gminy Miasto Szczecin, wówczas niniejsze wyłączenie rękojmi nie odniesie skutku wobec podmiotów nabywających nieruchomości jako konsumenci.

6) W przypadku wznowienia granic na wniosek nabywcy Gmina Miasto Szczecin nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.

7) Nabywca nieruchomości gruntowej:

a) zapewni właścicielom sieci ewentualnie przebiegających przez działkę oraz służbom specjalistycznym swobodny dostęp do tych sieci w celu ich modernizacji, wymiany, konserwacji, remontów, usuwania awarii oraz usuwania z gruntu;

b) w przypadku kolizji z planowaną inwestycją – przełoży sieci na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielami tych sieci;

c) infrastrukturę niezbędną dla realizowanej inwestycji wykona we własnym zakresie i na własny koszt;

d) przejmie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz uporządkuje teren we własnym zakresie i na własny koszt;

e) ze względu na walory przyrodnicze, istniejące zadrzewienie w maksymalnym stopniu zachowa i wkomponuje w planowane zagospodarowanie terenu. W przypadku wystąpienia w granicach nieruchomości drzewostanu kolidującego z inwestycją, dokona jego wycinki we własnym zakresie i na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

8) Nieruchomości są wolne od obciążeń oraz nie są przedmiotem zobowiązań, poza opisanymi powyżej.

10. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz Regulaminem Przetargów, dostępnym na stronie internetowej bip.um.szczecin.pl

Dodatkowych informacji udziela Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami -

Referat ds. Prywatyzacji Nieruchomości Gruntowych

Urząd Miasta Szczecin,

pl. Armii Krajowej 1, pok. 240, tel. 91 42 45 420, e-mail: mglinska@um.szczecin.pl

 bip.um.szczecin.pl, szczecin.eu, miastooferuje.szczecin.eu  

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia ważnych powodów.

11. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin można uzyskać na stronie www.bip.um.szczecin.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/RODO”.

z up. Prezydenta Miasta Szczecin
Dyrektor Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami
Przemysław Taraciński