Ogłoszenie
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 13 listopada 2023 r.

o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Szczecinie przy Alei Bohaterów Warszawy 47, działka 65/2, obręb 2254

będącej własnością Gminy Miasto Szczecin.

Adres

Numer obrębu

Numer działki

Numer księgi wieczystej

Powierzchnia w m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza nieruchomości netto w zł

Wadium w zł

Szczecin,

Aleja Bohaterów Warszawy 47

2254

65/2

-

7097

Nieruchomość gruntowa zabudowana

Funkcja dominująca: usługi

Sposób zagospodarowania – zgodny z przeznaczeniem

10 000 000,00 (dziesięć milionów złotych, 00/100)

1 000 000,00

(jeden milion złotych, 00/100)

1. PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 24.01.2024 r. O GODZ. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, sala obrad Rady Miasta Szczecin (lewe skrzydło, sala numer 173).

2. Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej jest ceną netto oraz uwzględnia prawa i ograniczenia w obrębie zbywanej nieruchomości.

3. Do ceny sprzedaży (netto) nieruchomości gruntowej osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23%, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

4. Cena sprzedaży brutto uzyskana w wyniku przetargu płatna jest w całości najpóźniej na 1 (jeden) dzień przed wyznaczonym terminem podpisania umowy w formie aktu notarialnego. Za datę dokonania wpłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.

5. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

1) w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka uprawniającym do udziału w przetargu;

2) w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego odpisu z rejestru (potwierdzonego przez reprezentanta podmiotu w dniu przetargu) albo pobranego samodzielnie wydruku komputerowego (w formie papierowej) aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do KRS, względnie wraz z uchwałami odpowiednich organów osoby prawnej podjętymi w trybie określonym przepisami kodeksu spółek handlowych, właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot.

6. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

7. Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN), na rachunek Gminy Miasto Szczecin: Bank PKO BP S.A. 47 1020 4795 0000 9802 0277 8504.

1) Termin wniesienia wadium upływa dnia 17.01.2024 r.

2) Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.

3) W celu ułatwienia identyfikacji wpłaty w tytule należy podać: adres nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (ulica, numer działki, numer obrębu), imię i nazwisko lub nazwa oferenta, numer PESEL lub numer NIP.

4) Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5) W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wadium nie podlega zwrotowi.

8. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

9. Opis nieruchomości oraz warunki realizacji inwestycji:

1) Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego obowiązuje zmiana S.21 Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin uchwalona Uchwałą Nr XLIII/540/98 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 lutego 1998 r. W/w nieruchomość znajduje się w granicach terenu elementarnego oznaczonego na załączniku graficznym planu symbolem S.T.10.UG, dla którego plan ustala funkcję dominującą: usługi. Przy realizacji inwestycji obowiązują wszystkie ustalenia ww. planu.

2) Ulica Kordeckiego ma nadaną kategorię drogi gminnej. W celu obsługi komunikacyjnej od strony ulicy Kordeckiego należy wybudować zjazd. Przed wybudowaniem zjazdu należy uzyskać zezwolenie zarządcy drogi w drodze decyzji administracyjnej.

3) Działka nr 65/2 z obrębu 2254 zadrzewiona jest przez drzewa, których obwody pni zbliżone są do wielkości kwalifikującej je do kategorii cennego drzewostanu w rozumieniu zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ich usunięcie może nastąpić jedynie w określonych planem sytuacjach. Ponadto, na wycinkę zlokalizowanych na ww. działce drzew i krzewów konieczne jest uzyskanie zezwolenia, wynikające z zapisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

4) Zgodnie z informacją ZWiK Sp. z o.o. z uwagi na przeciążony układ kanalizacji deszczowej w zlewni (ul. Dąbrowskiego) przyszły inwestor powinien przewidzieć zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie swojej działki wraz z zastosowaniem rozwiązań błękitno - zielonej infrastruktury.

5) SEC Sp. z o. o. posiada na działce nr 65/2 z obrębu 2254 czynną sieć ciepłowniczą wysokich parametrów w technologii rur preizolowanych o średnicy DN 100 mm i Dn 150 mm, dla której jest ustanowiona na rzecz SEC Sp. z o.o. służebność przesyłu w dziale III księgi wieczystej ww. nieruchomości.

6) ENEA Operator Sp. z o. o. posiada na działce nr 65/2 z obrębu 2254 infrastrukturę energetyczną, tj. stację transformatorową 15/0,4 kV oraz linie kablowe 15 kV i 0,4 kV, dla których jest ustanowiona na rzecz ENEA Operator Sp. z o. o.służebność przesyłu w dziale III księgi wieczystej ww. nieruchomości.

7) Działka nr 65/2 z obrębu 2254 zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji nie jest położona na obszarze rewitalizacji, natomiast jest położona w obszarze zdegradowanym.

8) Indywidualne warunki przyłączenia do sieci uzbrojenia technicznego nabywca ustali z właścicielami sieci.

9) Gmina Miasto Szczecin nie bierze odpowiedzialności za warunki gruntowo – wodne, występowanie ewentualnych zanieczyszczeń gruntu w obrębie zbywanej nieruchomości oraz za ewentualne istnienie przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych oraz skutki z tym związane. Rękojmia oraz odpowiedzialność Gminy Miasto Szczecin w tym zakresie zostanie wyłączona. Gmina Miasto Szczecin umożliwi dokonanie niezbędnych badań gruntu. W przypadku gdyby zbycie nieruchomości zakwalifikowane zostało jako działalność gospodarcza Gminy Miasto Szczecin, wówczas niniejsze wyłączenie rękojmi nie odniesie skutku wobec podmiotów nabywających nieruchomości jako konsumenci.

10) W przypadku wznowienia granic na wniosek nabywcy Gmina Miasto Szczecin nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.

11) Nabywca nieruchomości gruntowej:

a) zapewni właścicielom sieci ewentualnie przebiegających przez działkę oraz służbom specjalistycznym swobodny dostęp do tych sieci w celu ich modernizacji, wymiany, konserwacji, remontów, usuwania awarii oraz usuwania z gruntu;

b) w przypadku kolizji z planowaną inwestycją – przełoży sieci na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielami tych sieci;

c) infrastrukturę niezbędną dla realizowanej inwestycji wykona we własnym zakresie i na własny koszt;

d) przejmie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz uporządkuje teren we własnym zakresie i na własny koszt;

e) w przypadku wystąpienia w granicach nieruchomości drzewostanu kolidującego z inwestycją, dokona jego wycinki we własnym zakresie i na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

12) Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań, poza opisanymi powyżej.

10. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz Regulaminem Przetargów, dostępnym na stronie internetowej bip.um.szczecin.pl

Dodatkowych informacji udziela Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami -

Referat ds. Prywatyzacji Nieruchomości Gruntowych

Urząd Miasta Szczecin,

pl. Armii Krajowej 1, pok. 242, tel. 91 435 1196, e-mail: mszymcz@um.szczecin.pl

 bip.um.szczecin.pl, szczecin.eu, miastooferuje.szczecin.eu              

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia ważnych powodów.

11. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin można uzyskać na stronie www.bip.um.szczecin.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/RODO”.

z up. Prezydenta Miasta Szczecin
Dyrektor Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami
Przemysław Taraciński