Ogłoszenie
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Szczecinie przy ulicy Kolonistów 48, działka 338/3, obręb 3011.

na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Miasto Szczecin.

Adres

Numer obrębu

Numer działki

Numer księgi wieczystej

Powierzchnia w m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości netto w zł

Wadium w zł

Szczecin, ulica Kolonistów 48

3011

338/3

-

1107

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Nieruchomość objęta jest Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Bukowo-Kolonistów" i "Bukowo-Kolonistów 2" i znajduje się w granicach terenu elementarnego oznaczonego na załączniku graficznym planu symbolem P.B.1067.U,M z przeznaczeniem pod zabudowę usługową w zakresie finanse, handel detaliczny, gastronomia, kultura, obsługa firm i klientów, opieka zdrowia, turystyka, usługi rzemiosła.

Sposób zagospodarowania – zgodny z przeznaczeniem

525 000,00

(słownie: pięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych, 00/100)

52 500,00

(słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych, 00/100)

1. PIERWSZY PRZETARG ODBYŁ SIĘ W DNIU 24.02.2022 r.

2. PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 30.06.2022 r. O GODZ. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, Sala Sesyjna Rady Miasta Szczecin (lewe skrzydło).

3. Osoby znajdujące się w sali podczas przetargu mają obowiązek przestrzegać zasad reżimu sanitarnego obowiązujących w stanie epidemii, stosować środki ochrony osobistej wymagane przez przepisy prawa.

4. Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej jest ceną netto oraz uwzględnia prawa i ograniczenia w obrębie zbywanej nieruchomości.

5. Do ceny sprzedaży (netto) nieruchomości gruntowej osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23%, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

6. Cena sprzedaży brutto płatna jest w całości najpóźniej na 1 (jeden) dzień przed wyznaczonym terminem podpisania umowy w formie aktu notarialnego. Za datę dokonania wpłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.

7. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

1) w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka uprawniającym do udziału w przetargu;

2) w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego odpisu z rejestru (potwierdzonego przez reprezentanta podmiotu w dniu przetargu) albo pobranego samodzielnie wydruku komputerowego (w formie papierowej) aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do KRS, względnie wraz z uchwałami odpowiednich organów osoby prawnej podjętymi w trybie określonym przepisami kodeksu spółek handlowych, właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot.

8. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN), na rachunek Gminy Miasto Szczecin: Bank PKO BP S.A. 47 1020 4795 0000 9802 0277 8504.

Termin wniesienia wadium upływa dnia 23.06.2022 r. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.W celu ułatwienia identyfikacji wpłaty w tytule należy podać: adres nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (ulica, numer działki, numer obrębu), imię i nazwisko lub nazwa oferenta, numer PESEL lub numer NIP. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wadium nie podlega zwrotowi. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

9. Opis nieruchomości oraz warunki realizacji inwestycji:

1) Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Bukowo-Kolonistów” w Szczecinie uchwalony Uchwałą Nr LIX/1094/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 10.07.2006 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2007 r., Nr 104, poz. 1802) zmieniony Uchwałą Rady Miasta Szczecin Nr XIX/602/20 z dnia 30.06.2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Bukowo-Kolonistów 2" (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r., poz. 3677). W/w nieruchomość znajduje się w granicach terenu elementarnego oznaczonego na załączniku graficznym planu symbolem P.B.1067.U,M, dla którego plan ustala przeznaczenie: zabudowa usługowa w zakresie finanse, handel detaliczny, gastronomia, kultura, obsługa firm i klientów, opieka zdrowia, turystyka, usługi rzemiosła; w granicach działki budowlanej dopuszcza się realizacje jednego lokalu mieszkalnego. Przy realizacji inwestycji obowiązują wszystkie ustalenia ww. planu.

2) Ulica Kolonistów posiada nadaną kategorię drogi publicznej. W celu obsługi komunikacyjnej od strony ulicy Kolonistów należy wybudować zjazd. Przed wybudowaniem zjazdu należy uzyskać zezwolenie zarządcy drogi w drodze decyzji administracyjnej.

3) Celem zapewnienia zbywanej nieruchomości dostępu do drogi publicznej w umowie sprzedaży ustanowiona zostanie służebność gruntowa - na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie, stanowiącej działkę nr 338/3 z obrębu nr 3011 - polegająca na prawie przechodu i przejazdu bez prawa do parkowania przez działki gruntu nr nr: 29/35, 338/1, 338/2, 47/4, 29/36, 47/5, obręb nr 3011. Służebność ustanowiona zostanie pod warunkiem rozwiązującym, polegającym na nadaniu działkom gruntu nr nr: 29/35, 338/1, 338/2, 47/4, 29/36, 47/5 kategorii drogi publicznej. Koszty urządzenia i utrzymania infrastruktury technicznej niezbędnej dla prawidłowego wykonywania służebności gruntowej będą obciążać każdoczesnego właściciela nieruchomości, stanowiącej działkę nr 338/3 z obrębu nr 3011.

4) Indywidualne warunki przyłączenia do sieci uzbrojenia technicznego nabywca ustali z właścicielami sieci.

5) Gmina Miasto Szczecin nie bierze odpowiedzialności za warunki gruntowo – wodne, występowanie ewentualnych zanieczyszczeń gruntu w obrębie zbywanej nieruchomości oraz za ewentualne istnienie przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych oraz skutki z tym związane. Rękojmia oraz odpowiedzialność Gminy Miasto Szczecin w tym zakresie zostanie wyłączona. Gmina Miasto Szczecin umożliwi dokonanie niezbędnych badań gruntu. W przypadku gdyby zbycie nieruchomości zakwalifikowane zostało jako działalność gospodarcza GMS, wówczas niniejsze wyłączenie rękojmi nie odniesie skutku wobec podmiotów nabywających nieruchomości jako konsumenci.

6) W przypadku wznowienia granic na wniosek nabywcy Gmina Miasto Szczecin nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.

7) Nabywca nieruchomości gruntowej:

a) zapewni właścicielom sieci ewentualnie przebiegających przez działkę oraz służbom specjalistycznym swobodny dostęp do tych sieci w celu ich modernizacji, wymiany, konserwacji, remontów, usuwania awarii oraz usuwania z gruntu;

b) w przypadku kolizji z planowaną inwestycją – przełoży sieci na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielami tych sieci;

c) infrastrukturę niezbędną dla realizowanej inwestycji wykona we własnym zakresie i na własny koszt;

d) przejmie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz uporządkuje teren we własnym zakresie i na własny koszt;

e) ze względu na walory przyrodnicze, istniejące zadrzewienie w maksymalnym stopniu zachowa i wkomponuje w planowane zagospodarowanie terenu. W przypadku wystąpienia w granicach nieruchomości drzewostanu kolidującego z inwestycją, dokona jego wycinki we własnym zakresie i na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

8) Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań, poza opisanymi powyżej.

10. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz Regulaminem Przetargów, dostępnym na stronie internetowej www.bip.um.szczecin.pl

Dodatkowych informacji udziela Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami -

Referat ds. Prywatyzacji Nieruchomości Gruntowych

Urząd Miasta Szczecin,

pl. Armii Krajowej 1, pok. 242, tel. 91 42 45 768, e-mail: mkarpik@um.szczecin.pl

 www.bip.um.szczecin.pl, www.szczecin.eu, www.miastooferuje.eu             

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia ważnych powodów.

10. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin można uzyskać na stronie www.bip.um.szczecin.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/RODO”.

z up. Prezydenta Miasta Szczecin
Dyrektor Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami
Przemysław Taraciński