Wykaz NR 71/2023/WZION/GMS/N
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 25 września 2023 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, stanowiącej działkę 100/12 z obrębu ewidencyjnego 4010 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wywiesza się wykaz do publicznej wiadomości na okres 21 dni,
tj. od 25.09.2023 r. do 16.10.2023 r.

Adres

Numer obrębu

Numer działki

Numer księgi wieczystej

Powierzchnia w m2

Opis nieruchomości

Cena nieruchomości netto w zł

Szczecin,

rejon ulicy Leśny Brzeg

4010

100/12

-

2462

nieruchomość gruntowa

zabudowana

430 000,00

(czterysta trzydzieści tysięcy złotych, 00/100)

1. Nieruchomość objęta jest Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego "Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo" i znajduje się w granicach terenu elementarnego oznaczonego na załączniku graficznym planu symbolem D.W.1045.UT,MN z przeznaczeniem pod zabudowę usługową turystyki i rekreacji
z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej.

2. Sposób zagospodarowania - zgodny z przeznaczeniem.

3. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu oraz uwzględnia prawa i ograniczenia w obrębie zbywanej nieruchomości w tym cenę odpłatności za służebność gruntową w postaci prawa przechodu i przejazdu bez prawa parkowania, przewidzianą do ustanowienia w umowie notarialnej zbycia nieruchomości w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej.

4. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 i pkt. 10a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

5. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.

6. Byłym właścicielom zbywanej nieruchomości gruntowej pozbawionym prawa własności przed dniem 05 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

7. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta Szczecin w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, pokój 222, II piętro, prawe skrzydło.

z up. Prezydenta Miasta Szczecin
Dyrektor Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami
Przemysław Taraciński