Ogłoszenie
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 15 grudnia 2023 r.

o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w Szczecinie przy ulicy Kaszubskiej 30, 30a, działki 35/5, 89/3, obręb 1041

będących własnością Gminy Miasto Szczecin.

Adres

Numer obrębu

Numer działki

Numer księgi wieczystej

Powierzchnia łączna w m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania

Łączna cena wywoławcza nieruchomości netto w zł

Wadium w zł

Szczecin,

ulica Kaszubska 30, 30a

1041

35/5

89/3

-

2577

Nieruchomości gruntowe zabudowane

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Sposób zagospodarowania – zgodny z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecin

10 000 000,00 (dziesięć milionów złotych, 00/100)

1 000 000,00 (jeden milion złotych, 00/100)

1. PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 17.04.2024 r. O GODZ. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, sala obrad Rady Miasta Szczecin (lewe skrzydło, sala numer 173).

2. Cena wywoławcza nieruchomości gruntowych jest ceną uwzględniającą prawa i ograniczenia w obrębie zbywanych nieruchomości.

3. Sprzedaż jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

4. Cena sprzedaży uzyskana w wyniku przetargu płatna jest w całości najpóźniej na 1 (jeden) dzień przed wyznaczonym terminem podpisania umowy w formie aktu notarialnego. Za datę dokonania wpłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.

5. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

1) w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka uprawniającym do udziału w przetargu;

2) w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego odpisu z rejestru (potwierdzonego przez reprezentanta podmiotu w dniu przetargu) albo pobranego samodzielnie wydruku komputerowego (w formie papierowej) aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do KRS, względnie wraz z uchwałami odpowiednich organów osoby prawnej podjętymi w trybie określonym przepisami kodeksu spółek handlowych, właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot.

6. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

7. Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN), na rachunek Gminy Miasto Szczecin: Bank PKO BP S.A. 47 1020 4795 0000 9802 0277 8504.

1) Termin wniesienia wadium upływa dnia 10.04.2024 r.

2) Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.

3) W celu ułatwienia identyfikacji wpłaty w tytule należy podać: adres nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (ulica, numer działki, numer obrębu), imię i nazwisko lub nazwa oferenta, numer PESEL lub numer NIP.

4) Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5) W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wadium nie podlega zwrotowi.

8. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

9. Opis nieruchomości oraz warunki realizacji inwestycji:

1) Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast Uchwałą Nr LI/1141/02 Rady Miasta Szczecin z dnia 15.04.2002 r. Rada Miasta Szczecin wszczęła przystąpienie do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Nowe Miasto - 3 Maja" w Szczecinie. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecin uchwalonego Uchwałą Nr XXXIX/1061/22 Rady Miasta Szczecin z dnia 26.04.2022 r. w/w nieruchomości znajdują się w granicach jednostki planistycznej oznaczonej na załączniku graficznym symbolem S.N.01, dla której funkcją dominującą jest: wielofunkcyjna zabudowa śródmiejska usługowo - mieszkaniowa, usługowa.

2) Ulica Drzymały ma nadaną kategorię drogi gminnej, a ulica Kaszubska i ulica Potulicka są zaliczane do kategorii dróg powiatowych. W celu obsługi komunikacyjnej od strony ulicy Drzymały oraz ulicy Potulickiej została ustanowiona służebność gruntowa przechodu i przejazdu na działce nr 35/4 z obrębu 1041 Aktem notarialnym Repertorium A nr 5292/2001r. o ustanowieniu służebności gruntowych, wzajemnych na działkach nr 35/4 oraz nr 35/5 z obrębu 1041 zgodnie z Uchwałą nr 646/2000 Zarządu Miasta Szczecin z dnia 10 października 2000 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na gminnej niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Kaszubskiej - Tadeusza Czackiego. Przebieg służebności obrazuje Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 646/2000 Zarządu Miasta Szczecin z dnia 10 października 2000 r. W celu przebudowy zjazdu z ulicy Drzymały lub ulicy Potulickiej należy uzyskać zezwolenie zarządcy drogi w drodze decyzji administracyjnej, zgodnie z art. 20 pkt. 8 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Przedmiotowa służebność tj. uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innej księgi wieczystej - nieodpłatne prawo przejazdu i przechodu, została ujawniona w dziale I - Sp księgi wieczystej działki nr 35/5 z obrębu 1041. Przedmiotowa służebność ujawniona w dziale III księgi wieczystej działki nr 35/4 z obrębu 1041 brzmi: "Nieodpłatna służebność gruntowa przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela albo wieczystego użytkownika nieruchomości stanowiącej działkę nr 35/5, obręb 41 Śródmieście, o powierzchni 15A 94 m2, położonej w Szczecinie przy ulicach Kaszubskiej i Tadeusza Czackiego". Natomiast, powyższe wzajemne uprawnienie tj. służebność przechodu i przejazdu na działce nr 35/5 z obrębu 1041 na rzecz działki nr 35/4 z obrębu 1041 nie została ujawniona w księgach wieczystych ww. działek. Koszty urządzenia i utrzymania infrastruktury technicznej niezbędnej dla prawidłowego wykonywania służebności gruntowych będą obciążać każdoczesnych właścicieli nieruchomości, stanowiących działki numer 35/4 i 35/5 z obrębu 1041.

3) Działka nr 89/3 z obrębu 1041 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym. Zgodnie z wypisem z kartoteki budynków działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 984 m2 (5 kondygnacji nadziemnych oraz 1 kondygnacja podziemna).

4) Zgodnie z informacją ZWiK Sp. o.o. wydajność sieci wodociągowej wynosi max. 10 l/s. Na etapie wydawania warunków technicznych, po otrzymaniu bilansu zapotrzebowania wody na cele bytowe, technologiczne, ppoż. i inne oraz bilansu ścieków, wód opadowych i roztopowych podane zostaną szczegółowe dane dotyczące możliwości podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowo - kanalizacyjnych. Należy liczyć się z koniecznością retencji wód deszczowych na terenie działki oraz ograniczenia ich odpływu do sieci. Przy włączeniu do sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Kaszubskiej/Drzymały należy liczyć się z koniecznością renowacji kanału i poniesieniu kosztów z tym związanych.

5) PSG Sp. z o.o. poinformowała iż, do granicy działki nr 89/3 z obrębu 1041 doprowadzone są dwa przyłącza gazowe niskiego ciśnienia dn90 PE, wybudowane w 1997 r., zakończone kurkiem gazowym głównym w szafce gazowej.

6) Działka nr 35/5 z obrębu 1041 w całości jest przedmiotem dzierżawy z przeznaczeniem pod miejsca parkingowe, umowa została zawarta na czas oznaczony tj. od 01.11.2021 r. do 31.07.2024 r. Nabywca nieruchomości z chwilą nabycia wejdzie w prawa i obowiązki wydzierżawiającego wynikające z zawartej umowy dzierżawy.

7) Działka nr 35/5 i 89/3 z obrębu 1041 będą sprzedawane łącznie.

8) Indywidualne warunki przyłączenia do sieci uzbrojenia technicznego nabywca ustali z właścicielami sieci.

9) Gmina Miasto Szczecin nie bierze odpowiedzialności za warunki gruntowo – wodne, występowanie ewentualnych zanieczyszczeń gruntu w obrębie zbywanej nieruchomości oraz za ewentualne istnienie przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych oraz skutki z tym związane. Rękojmia oraz odpowiedzialność Gminy Miasto Szczecin w tym zakresie zostanie wyłączona. Gmina Miasto Szczecin umożliwi dokonanie niezbędnych badań gruntu. W przypadku gdyby zbycie nieruchomości zakwalifikowane zostało jako działalność gospodarcza Gminy Miasto Szczecin, wówczas niniejsze wyłączenie rękojmi nie odniesie skutku wobec podmiotów nabywających nieruchomości jako konsumenci.

10) W przypadku wznowienia granic na wniosek nabywcy Gmina Miasto Szczecin nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.

11) Nabywca nieruchomości gruntowej:

a) zapewni właścicielom sieci ewentualnie przebiegających przez działkę oraz służbom specjalistycznym swobodny dostęp do tych sieci w celu ich modernizacji, wymiany, konserwacji, remontów, usuwania awarii oraz usuwania z gruntu;

b) w przypadku kolizji z planowaną inwestycją – przełoży sieci na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielami tych sieci;

c) infrastrukturę niezbędną dla realizowanej inwestycji wykona we własnym zakresie i na własny koszt;

d) przejmie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz uporządkuje teren we własnym zakresie i na własny koszt;

e) w przypadku wystąpienia w granicach nieruchomości drzewostanu kolidującego z inwestycją, dokona jego wycinki we własnym zakresie i na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

12) Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań, poza opisanymi powyżej.

10. Nieruchomości zostaną udostępnione do lustracji w dniu 20.03.2024 r. w godzinach 12:00- 14:00 lub po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wysyłając e-mail na adres:     .

11. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości oraz Regulaminem Przetargów, dostępnym na stronie internetowej bip.um.szczecin.pl

Dodatkowych informacji udziela Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami -

Referat ds. Prywatyzacji Nieruchomości Gruntowych

Urząd Miasta Szczecin,

pl. Armii Krajowej 1, pok. 242, tel. 91 435 1196, e-mail: mszymcz@um.szczecin.pl

 bip.um.szczecin.pl, szczecin.eu, miastooferuje.szczecin.eu                   

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia ważnych powodów.

12. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin można uzyskać na stronie www.bip.um.szczecin.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/RODO”.

z up. Prezydenta Miasta Szczecin
Dyrektor Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami
Przemysław Taraciński