Wykaz NR 72/2023/WZiON/GMS/N
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 25 września 2023 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, stanowiącej działkę 4/6 z obrębu ewidencyjnego 4188 w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej o adresie Batalionów Chłopskich 110A w Szczecinie

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wywiesza się wykaz do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od 25 września 2023 r. do 16 października 2023 r.

Adres

Numer obrębu

Numer działki

Numer księgi wieczystej

Powierzchnia w m2

Opis nieruchomości

Cena nieruchomości netto w zł

Szczecin,

rejon ulicy Wspólnej

4188

4/6

-

45

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

5 200,00

(słownie: pięć tysięcy dwieście złotych, 00/100)

1. Nieruchomość objęta jest Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego "Zdroje-Łozowa-Leszczynowa" i znajduje się w granicach terenu elementarnego oznaczonego na załączniku graficznym planu symbolem D.Z.7018.RU z przeznaczeniem: teren produkcyjnych gospodarstw ogrodniczych.

2. Sposób zagospodarowania - zgodny z przeznaczeniem.

3. Cena nieruchomości netto uwzględnia prawa i ograniczenia w obrębie zbywanej nieruchomości.

4. Do ceny netto sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23% - zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Stawka podatku VAT może ulec zmianie w przypadku zmiany wyżej wymienionej ustawy.

5. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.

6. Byłym właścicielom zbywanej nieruchomości gruntowej pozbawionym prawa własności przed dniem 05 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

7. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta Szczecin w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, pokój 222, II piętro, prawe skrzydło.

z up. Prezydenta Miasta Szczecin
Dyrektor Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami
Przemysław Taraciński