Wykaz NR 69/2023/WZION/GSM/N
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 25 września 2023 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, stanowiącej działkę 2/20 z obrębu 2052 w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej o adresie Szeroka 30 w Szczecinie

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wywiesza się wykaz do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od 25 września 2023r. do 16 października 2023r.

Adres

Numer obrębu

Numer działki

Numer księgi wieczystej

Powierzchnia

w m2

Opis nieruchomości

Cena nieruchomości netto

w zł

Szczecin,

ul. Szeroka

2052

2/20

-

108

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

34 000,00

(trzydzieści cztery tysiące złotych, 00/100)

1. Nieruchomość objęta jest Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Krzekowo – Żyzna - Szeroka 3” i znajduje się w granicach terenu elementarnego oznaczonego na załączniku graficznym planu symbolem Z.K.2059.MN z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolno stojącą lub bliźniaczą.

2. Sposób zagospodarowania - zgodny z przeznaczeniem.

3. Cena nieruchomości netto uwzględnia prawa i ograniczenia w obrębie zbywanej nieruchomości.

4. Do ceny netto sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23% - zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Stawka podatku VAT może ulec zmianie w przypadku zmiany wyżej wymienionej ustawy.

5. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.

6. Byłym właścicielom zbywanej nieruchomości gruntowej pozbawionym prawa własności przed dniem 05 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

7. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta Szczecin w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, pokój 222, II piętro, prawe skrzydło.

z up. Prezydenta Miasta Szczecin
Dyrektor Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami
Przemysław Taraciński