Karta Organizacji Pozarządowej
 
 Nazwa :  Szczecińskie Towarzystwo Strzeleckie 

 Typ :  stowarzyszenie

 Siedziba : 
Szeroka  1 
71-211  Szczecin 

 Korespondencja na :    
  

 Pola Aktywności :  wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza
działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży
kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
porządek i bezpieczeństwo publiczne
obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji
ratownictwo i ochrona ludności
działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

 Cele i Dokonania Organizacji :  Cele organizacji: 1. Rozwój i popularyzacja strzelectwa sportowego, praktycznego, obronnego i rekreacyjnego. 2. Rozwój i popularyzacja strzelectwa z broni cięciwowej tj. łuków i kusz. 3. Kontynuacja tradycji strzeleckich poprzez organizowanie rekonstrukcji historycznych z wykorzystaniem broni palnej. 4. Gromadzenie i eksponowanie muzealiów militarno-historycznych oraz udzielanie wszelkiej pomocy w tym zakresie członkom Stowarzyszenia, kolekcjonującym broń palną.