Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 40809626

Aktualna strona: 54803

Wydrukowano: 0

Obwieszczenia dla społeczeństwa

„Rozbudowa i przebudowa istniejącego Zakładu Przetwórstwa Ryb SEAMOR, przy ul. Granitowej 22 w Szczecinie”.- obwieszczenie ws. postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko


Nasz znak: WGKIOŚ.II.JS/6220/1/30-12/11

UNP: 31860/WGKiOŚ/-XLV /11

                                                                                                                     

                   O B W I E S Z C Z E N I E

 

                   PREZYDENTA  MIASTA  SZCZECIN

                                                              z dnia  7 lutego  2012 r.

 

Na podstawie art. 79, art. 33 ust.1, art. 3 pkt. 11 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

             podaje się do publicznej wiadomości

  1. Prezydent Miasta Szczecin przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:

„Rozbudowa i przebudowa istniejącego Zakładu Przetwórstwa Ryb SEAMOR, przy ul. Granitowej 22 w Szczecinie”.

  1. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na  środowisko przeprowadzana jest w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
  2. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia prowadzone jest na wniosek SEAMOR International LTD Sp. z o. o. z siedzibą przy Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin.
  3. Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmujerozbudowę i przebudowę istniejącego Zakładu Przetwórstwa Ryb SEAMOR Sp. z o.o. w Szczecinie przy ulicy Granitowej 22. Zakład będzie rozbudowany w kierunku północno – wschodnim (dz. 4/11), natomiast przebudową i rozbudową objęty zostanie budynek zlokalizowany na dz. 4/10. W rozbudowanej części na parterze  znajdować się będzie część produkcyjna – wstępna i zasadnicza, część magazynowa z chłodniami i mroźniami (379 m2), pralnia oraz pomieszczenia techniczne. Na piętrze od strony południowo – wschodniej zlokalizowana zostanie część biurowo – socjalna. W istniejącym budynku po przebudowie znajdować się będzie część produkcyjna z częścią ekspedycyjną (parter) oraz pomieszczenia socjalne i pomocnicze (piętro). Na dz. 4/11 będzie wykonany nowy zjazd z ul. Granitowej oraz drogi wewnętrzne do obsługi Zakładu (dostawy). Pozostaje istniejący zjazd na dz. nr 4/10 (odbiór produktów gotowych). Na dz. 4/11 pod częścią biurowo – socjalną od strony południowo – wschodniej będą zlokalizowane nowe miejsca postojowe w ilości 25 mp.
  4. Organem właściwym do przeprowadzenia postępowania  w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Prezydent Miasta Szczecin. Natomiast organem właściwym do uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, a organem właściwym do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy inspektor Sanitarny w Szczecinie.
  5. Każdy ma prawo zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowego postępowania, w tym z raportem o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, w ciągu 21 dni od daty publicznego ogłoszenia tj. od 09.02.2011r. do 01.03.2012r., w Urzędzie Miasta Szczecin, w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – pok. 5, codzienne w godzinach od 9ºº - 14ºº.
  6. Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do Prezydenta Miasta Szczecin, w wymienionym postępowaniu administracyjnym. Wnioski i uwagi można składać, w ciągu 21 dni od daty publicznego ogłoszenia tj. od 09.02.2011r. do 01.03.2012r., w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecina, pl. Armii Krajowej 1, sala nr 62, stanowisko 46. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Szczecin.

Data wygaśnięcia: 01.03.2012

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin