Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 36195558

Aktualna strona: 133353

Wydrukowano: 2799

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Nr Zarządzenia:88/09
Data podpisania:2009/03/04
Data wejścia w życie:2009/03/04
Tytuł:w sprawie ustalenia listy niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek, którym obligatoryjnie przysługuje dotacja w 2009 roku

ZARZĄDZENIE Nr 88/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 4 marca 2009 r.

w sprawie ustalenia listy niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek, którym obligatoryjnie przysługuje dotacja w 2009 roku

        Na podstawie § 3 ust. 6 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/476/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia trybu i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oswiatowych funkcjonujących na terenie Miasta Szczecina zmienionej uchwałą Nr XLII/783/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 lipca 2005 r. zarządzam co nastepuje:


    § 1. Ustalam listę dotowanych niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek, jak w załącznikach nr od 1 do 7 niniejszego zarządzenia.

    § 2. 1. Ustalam listę jednostek ubiegających sie o wpis do ewidencji działalności oświatowej i nadanie uprawnień szkoły publicznej, dla których organy prowadzące szkołę lub placówkę złożyły wniosek o udzielenie dotacji na 2009 r., jak w załączniku nr 8 niniejszego zarządzenia.
    2. Przyznanie dotacji jednostkom, o których mowa w ust. 1 nastąpi pod warunkiem uzyskania wpisu do ewidencji działalności oświatowej, w przypadku szkół – od dnia uzyskania uprawnień szkoły publicznej nie wcześniej niż od dnia 01 stycznia 2009 r.

    § 3.  Wykonanie Zarządzenia powierza sie Dyrektorowi Wydziału Oświaty.

    § 4. Traci moc Zarządzenie Nr 576/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2008 w sprawie ustalenia listy niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek, którym obligatoryjnie przysługuje dotacja w 2009 roku.

    § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Uzasadnienie

Zgodnie z zapisem § 8 ust. 1 uchwały Nr XXIV/476/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecina, zmienionej uchwałą Nr XLII/783/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 lipca 2005 r., istnieje konieczność ustalenia przez Prezydenta Miasta listy dotowanych niepublicznych przedszkoli, szkół z uprawnieniami szkół publicznych i placówek na 2009 rok.

Lista zawiera wykaz niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek, którym na podstawie zapisu § 3 ust.1 wskazanej powyżej uchwały przysługuje dotacja oraz wykaz jednostek starających się o wpis do ewidencji działalności oświatowej i nadanie uprawnień szkoły publicznej, dla których na podstawie zapisu § 2 ust. 1 uchwały § 3, ust. 2 organy prowadzące szkołę złożyły wniosek o udzielenie dotacji na 2009 r. i którym dotacja udzielona zostanie pod warunkiem uzyskania wpisu do ewidencji działalności oświatowej, dla szkół - od dnia uzyskania uprawnień szkoły publicznej.

Spełnienie przez powyższe jednostki warunków określonych w przedmiotowej uchwale oraz udzielenie im dotacji wynika z zapisu art. 90 ust. od 1 do 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Zmiana zarządzenia wynika z konieczności aktualizacji załączników w związku ze zmianami dokonanymi przez organy prowadzące we wpisie do ewidencji działalności oświatowej oraz aktualizacji danych dotyczących szkół wpisanych na listę dotowanych przedszkoli, szkół i placówek.

 


Lista załączników:
typ pliku  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 88/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 marca 2009 r.  [30 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
typ pliku  Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 88/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 marca 2009 r.  [30 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
typ pliku  Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 88/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 marca 2009 r.  [30 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
typ pliku  Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 88/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 marca 2009 r.  [42 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
typ pliku  Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 88/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 marca 2009 r.  [53 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
typ pliku  Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 88/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 marca 2009 r.  [28 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
typ pliku  Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 88/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 marca 2009 r.  [26 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
typ pliku  Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 88/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 marca 2009 r.  [31 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
Informacja o wytworzeniu danych  Poprzednie wersje danych
© Urząd Miasta Szczecin. Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin