Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 40816910

Aktualna strona: 41401

Wydrukowano: 6528

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

"GOSPED" s.c. 28.03.2007 r. znak: WGKiOŚ.IV.7660/26/07


Prezydent Miasta Szczecin

data; 28.03.2007 r.
WGKiOŚ.IV.DJa-7661/26/2007
UNP:17400/WGKiOŚ/-XXV/07
D E C Y Z J A

Na podstawie art. 28 ust. 1, 2, ust. 3 pkt. 2, ust. 5 i ust. 6, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz.628 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.00.Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami ), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.03.2007 r. Pana Stanisława Rozwadowskiego prowadzącego działalność gospodarczą zarejestrowaną w ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Szczecin pod nr HG/056791/03 oraz Pana Włodzimierza Gostyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą zarejestro-waną w ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Szczecin pod nr P/036269/02 występujących pod nazwą „GOSPED” spółka cywilna z siedzibą w Szczecinie ul. Władysława Łokietka 33/4 ( regon: 320041089 ), w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów

o r z e k a m
I. Zezwolić „GOSPED” s. c. na transport niżej wymienionych odpadów:
 odpady inne niż niebezpieczne:
- nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza 02 04 02
- wysłodki 02 04 80
- wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary 02 07 80
- odpady kory i korka 03 01 01
- odpady z kory i drewna 03 03 01
- odpady z wapienia 04 01 02
- odpady tworzyw sztucznych 07 02 13
- odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy 07 02 80
- żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów 10 01 01
- popioły lotne z węgla 10 01 02
- stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych 10 01 05
- mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania
odpadów paleniskowych 10 01 80
- żużle z procesów wytapiania 10 02 01
- nieprzerobione żużle z innych procesów 10 02 02
- zgorzelina walcownicza 10 02 10
- zgary z hutnictwa żelaza 10 02 80
- żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej 10 05 01
- zgary inne niż wymienione w 10 05 10 10 05 11
- żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej 10 06 01
- żużle szybowcowe i granulowane 10 06 80
- żużle odlewnicze 10 09 03
- zgary i żużle odlewnicze 10 10 03
- odpady z włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego 10 11 03
- szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11 10 11 12
- wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana 10 12 08
- odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej 10 13 01
- odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego 10 13 04
- odpady z produkcji cementu 10 13 80
- odpady z produkcji gipsu 10 13 81
- wybrakowane wyroby 10 13 82
- żużle z produkcji żelazokrzemu 10 80 01
- pyły z produkcji żelazokrzemu 10 80 02
- odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów 12 01 01
- cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów 12 01 02
- odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych 12 01 03
- cząstki i pyły metali nieżelaznych 12 01 04
- odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych 12 01 05
- opakowania z papieru i tektury 15 01 01
- opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02
- opakowania z drewna 15 01 03
- opakowania z metali 15 01 04
- opakowania wielomateriałowe 15 01 05
- zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 06
- opakowania ze szkła 15 01 07
- zużyte opony 16 01 03
- metale żelazne 16 01 17
- metale nieżelazne 16 01 18
- tworzywa sztuczne 16 01 19
- szkło 16 01 20
- odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 17 01 01
- gruz ceglany 17 01 02
- odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 17 01 03
- zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 17 01 07
- usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 17 01 80
- drewno 17 02 01
- szkło 17 02 02
- tworzywa sztuczne 17 02 03
- asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01 17 03 02
- odpadowa papa 17 03 80
- miedź, brąz, mosiądz 17 04 01
- aluminium 17 04 02
- ołów 17 04 03
- cynk 17 04 04
- żelazo i stal 17 04 05
- cyna 17 04 06
- mieszaniny metali 17 04 07
- kable inne niż wymienione w 17 04 10 17 04 11
- gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 17 05 04
- tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07 17 05 08
- papier i tektura 20 01 01
- szkło 20 01 02
- odzież 20 01 10
- tekstylia 20 01 11
- tworzywa sztuczne 20 01 39
- metale 20 01 40

 odpady niebezpieczne:
- trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir
zawierające substancje niebezpieczne 03 01 04
- żużle z produkcji pierwotnej 10 03 04
- żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej 10 04 01
- zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej 10 04 02
- szkło odpadowe w postaci małych cząstek i proszku szklanego
zawierające metale ciężkie 10 11 11
- odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi 17 02 04
- asfalt zawierający smołę 17 03 01

II. Transportowanie odpadów może odbywać się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

III. Określam następujące sposoby transportu odpadów:

1. Odpady będą transportowane przy użyciu wynajmowanych lub własnych samochodowych środ-ków transportu.
2. Transport odpadów odbywał się będzie przystosowanymi do tego celu pojazdami.
3. Transport odpadów musi być zgodny z przepisami szczególnymi dotyczącymi ruchu drogowego i przewozu odpadów, w tym rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebez-piecznych do transportu odpadów niebezpiecznych ( Dz. U. Nr 236, poz. 1986 ).


IV. „GOSPED” s. c. jest zobowiązana do:
1. Przestrzegania wszystkich zasad postępowania z odpadami, wynikających z przepisów ustawy i niniejszej decyzji.
2. Prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 36 ustawy o odpadach oraz z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14.02.2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na po-trzeby ewidencji odpadów ( Dz. U. Nr 30, poz. 213 ).
3. Przekazywania odpadów wyłącznie podmiotom wskazanym przez zlecającego usługę transportu.

V. „GOSPED” s. c. odpowiedzialną za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania niniej-szej decyzji.

VI. Niniejsza decyzja jest ważna do dnia 28 lutego 2017 roku.

U z a s a d n i e n i e
Decyzję niniejszą wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku, sporządzonego zgodnie z art. 28 ust.4 ustawy o odpadach. Wnioskodawca, Panowie Włodzimierz Gostyński oraz Stanisław Rozwadowski zwrócił się do Prezydenta Miasta Szczecin z wnioskiem o wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów. Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 13 usta-wy prowadzący działalność wyłącznie w zakresie transportu odpadów nie jest posiadaczem odpadów, a świadczy tylko usługę transportu.
Uznano, że spełnione zostały wymagania określone w art. 28 ustawy o odpadach.
Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 30 ustawy o odpadach.
W przypadku jakiejkolwiek zmiany warunków niniejszej decyzji należy wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.
Uznając, że działalność usankcjonowana niniejszą decyzją, nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone niniejszą decyzją będą spełnione, orzeczono jak w sentencji.
Od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, wniesione za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w termi-nie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Niniejsza decyzja podlega opłacie skarbowej w wysokości 616,00 zł. ( sześćset szesnaście 00/100 ) na pod-stawie części III ust. 44, załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ).

Otrzymują:

1. „GOSPED” s. c.
ul. Władysława Łokietka 38/4
70-254 Szczecin

2. Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin

3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4
70 – 504 Szczecin

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin