Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 40827017

Aktualna strona: 4397952

Wydrukowano: 12251

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w Straży Miejskiej Szczecin: strażnik/strażnik w referacie wodnym


KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ SZCZECIN

o g ł a s z a

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
W STRAŻY MIEJSKIEJ
UL. FELCZAKA 9
71 - 417 SZCZECIN


 
Wolne stanowisko urzędnicze: 11 strażników miejskich
w tym 3 do pracy w referacie wodnym

Opis stanowiska:
 
Do głównych zadań pracowników będzie należało wykonywanie obowiązków z zakresu:
 • podejmowania interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi;
 • patrolowania ulic i kontroli pod względem przestrzegania przepisów wynikających z u stawy o strażach gminnych ze szczególnym uwzględnieniem prawa lokalnego;
 • przestrzegania prawa, rzetelnego, bezstronnego i terminowego wykonywania poleceń przełożonych;

w odniesieniu do strażników miejskich pracujących w referacie wodnym dodatkowo:

 • zabezpieczenie akwenów wodnych znajdujących się na terenie administracyjnym Szczecina.

Strażnicy oraz osoby ubiegające się o przyjęcie na stanowisko strażnicze podlegają obowiązkowym badaniom lekarskim oraz psychologicznym.
Funkcjonariusze Straży Miejskiej Szczecin pracują w systemie równoważnego czasu pracy – również w niedziele i święta.

W trakcie zatrudnienia strażnik:

 • nie ma prawa do strajku,
 • nie może być członkiem partii politycznej,
 • nie może podejmować innego zajęcia zarobkowego, chyba że uzyska osobne imienne pozwolenie na dodatkową pracę od Komendanta SM.
Niezbędne wymagania:
 • wykształcenie minimum średnie,
 • patent stermotorzysty żeglugi śródlądowej bądź sternika motorowodnego (dot. 3 stanowisk do referatu wodnego),
 • uprawnienia operatora radiotelefonisty VHF (dot. 3 stanowisk do referatu wodnego),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nienaganna opinia,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • ukończone 21 lat,
 • sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
 • niekaralność,
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Wymagania dodatkowe:

 • posiadanie prawa jazdy kat. B,
 • posiadanie uprawnień mł. ratownika bądź ratownika WOPR (dot. 3 stanowisk do referatu wodnego),
 • zamieszkanie na terenie gminy Szczecin lub najbliższej okolicy (np. sąsiedniej gminy),
 • dobra znajomość topografii Szczecina,
 • znajomość infrastruktury miasta,
 • znajomość języka obcego w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się – preferowany niemiecki/angielski,
 • preferowany wiek do 35 lat (z uwagi na charakter pracy),
 • umiejętność długotrwałego działania w warunkach dużego obciążenia stresem,
 • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, komunikatywność,
 • brak przeciwwskazań do pracy ze zwierzętami (np. alergia, lęk),
 • znajomość specyfiki pracy w Straży Miejskiej.
Oferta winna zawierać następujące dokumenty:
 1. 1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
 2. kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje
  • w odniesieniu do 3 stanowisk w referacie wodnym niezbędny:

  a) patent stermotorzysty żeglugi śródlądowej bądź sternika motorowodnego,
  b) świadectwo operatora radiotelefonisty VHF,
 3. kopie ostatniego świadectwa pracy (ewentualnie powody jego braku),
 4. kopie pozostałych świadectw pracy (ewentualnie powody ich braku) – jeśli kandydat pracował w więcej niż u jednego pracodawcy,
 5. oświadczenie kandydata o:
  a) korzystaniu z pełni praw publicznych,
  b) pełnej zdolności do czynności prawnych,
  c) posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  d) niekaralności (pkt. a-d: według załącznika)
  e) wyrażeniu zgody na przetwarzanie - na potrzeby postępowania konkursowego - danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami),
 6. kopia dokumentu potwierdzającego uregulowany stosunek do służby wojskowej,
 7. aktualne zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza uprawniające do przystąpienia do testów praktycznych z zakresu sprawności fizycznej.
Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 03 sierpnia 2012 r. godz. 15.00 (Uwaga: liczy się data wpływu do Straży Miejskiej Szczecin)
 
na adres:
Straż Miejska Szczecin
ul. Felczaka 9
71-417 Szczecin

w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
1. „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: strażnik Straży Miejskiej Szczecin”
2. w odniesieniu na 3 stanowiska do referatu wodnego: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: strażnik w referacie wodnym w Straży Miejskiej Szczecin”.

 Uwaga:

1. Oferty które wpłyną do Straży niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
2. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone dwa miesiące po ogłoszonym naborze.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (91) 4427604 lub 4427613.

Komendant
Straży Miejskiej Szczecin
Leon Gajewski

Data wygaśnięcia: 03.08.2012


Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin