Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 40790235

Aktualna strona: 2705722

Wydrukowano: 11231

Ogłoszenia Prezydenta Miasta o naborze

Kierownik referatu promocji i profilaktyki zdrowia w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej, Nr 2/1/11


PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
o g ł a s z a
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Kierownik referatu promocji i profilaktyki zdrowia w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej
W URZĘDZIE MIASTA SZCZECIN
PLAC ARMII KRAJOWEJ 1
70-456 SZCZECIN

Opis stanowiska:
Do zadań pracownika będzie należało:
1. koordynowanie prac i nadzór nad realizacją polityki zdrowotnej Miasta,
2. realizowanie zadań Miejskiego Programu Promocji i Profilaktyki Zdrowia,
3. inicjowanie i koordynowanie działań prozdrowotnych, propagowanie oraz prowadzenie działań promujących zdrowie, prowadzenie działań na rzecz środowisk wspierających zdrowie,
4. określanie kierunków rozwoju świadczeń zdrowotnych, opracowywanie analiz dotyczących potrzeb mieszkańców Miasta w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej,
5. opracowywanie i nadzór nad realizacją programów zdrowotnych Miasta,
6. opracowywanie planów wykorzystania publicznej i niepublicznej służby zdrowia oraz współudział w organizowaniu pomocy medycznej w sytuacji klęsk żywiołowych, katastrof, masowych zatruć, konieczności przeprowadzenia ewakuacji ludności i innych nadzwyczajnych wypadków,
7. podejmowanie działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii,
8. kierowanie pracą podporządkowanych organizacyjnie pracowników Referatu Promocji i Profilaktyki Zdrowia.

Niezbędne wymagania:
1. obywatelstwo polskie,
2. wykształcenie wyższe,
3. co najmniej 4 letni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku, tj. promocja i profilaktyka zdrowia,
4. znajomość przepisów prawa: ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), ustawy z 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn zm.) Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy z 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) wraz z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 13 lipca 1998r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz.U. Nr 93, poz. 592), ustawy z 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami Ministra Zdrowia: z 30 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz.U. Nr 140, poz. 1147 z późn. zm.), z 29 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 139, poz. 1139 z późn. zm.), z 28 sierpnia 2009r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz.U. Nr 139, poz. 1133), z 21 sierpnia 2009r. w sprawie priorytetów zdrowotnych (Dz.U. Nr 137, poz. 1126), z 30 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz.U. Nr 140, poz. 1146 z późn. zm.), z 30 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz.U. Nr 140, poz. 1148 z późn. zm.); rozporządzenia Rady Ministrów z 18 lipca 2008r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 137, poz. 858); ustawy z 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami Rady Ministrów: z 28 grudnia 2010r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz.U. z 2011r. Nr 24, poz. 128), z 20 sierpnia 1996r. w sprawie sposobu organizowania i prowadzenia działalności w dziedzinie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym (Dz.U. Nr 112, poz. 537); ustawy z 24 sierpnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536) wraz z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 Nr 6, poz. 25),
5. znajomość pakietu MS Office,
6. kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
7. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8. nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:
1. mile widziany kierunek studiów: zdrowie publiczne lub pielęgniarstwo,
2. znajomość programów profilaktycznych prowadzonych przez miasto Szczecin,
3. doświadczenie w realizacji zadań w zakresie promocji i profilaktyki zdrowia,
4. umiejętność pracy w zespole, umiejętność radzenia sobie ze stresem, zaangażowanie, samodzielność, łatwość nawiązywania kontaktów, kreatywność, dobra organizacja pracy, efektywność i szybkość realizacji powierzonych zadań, umiejętność pracy pod presją czasu.

Wymagane dokumenty:
1. życiorys (CV) z opisem dotychczasowej działalności zawodowej, z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adres e-mail, numer telefon lub adres zamieszkania,
2. list motywacyjny,
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie1,
4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie wyższe,
5. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
6. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia) lub dokumentów potwierdzających wykonywania działalności gospodarczej2,
7. referencje z dotychczasowych miejsc pracy (jeżeli takie kandydat posiada),
8. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
9. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
10. oświadczenie kandydata o treści: „nie byłem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
11. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 9 czerwca 2011r. (włącznie)
(Uwaga: liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Szczecin)

na adres:
Urząd Miasta Szczecin
Wydział Organizacyjny, pok. 140
Plac Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Kierownik referatu promocji i profilaktyki zdrowia w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej, Nr 2/1/11”.

Uwaga:
1. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni drogą e-mail, telefonicznie lub listownie.
2. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
3. Oferty, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone, zgodnie z Instrukcją kancelaryjną.

1Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.) i jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin w części dotyczącej naborów na stanowiska.

2Do stażu pracy wymaganego na kierowniczym stanowisku urzędniczym wlicza się wykonywanie działalności gospodarczej zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu (91) 42-45-210 lub 42-45-672.


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin