Wykaz Nr 10
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 21 lutego 2022 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, będących własnością Gminy Miasto Szczecin, skladających się z działek nr 51/4 i 52/3 oraz 51/5, 49/4 i 52/4 z obrębu ewidencyjnego nr 4009 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wywiesza się wykaz do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od 21.02.2022 r. do 14.03.2022 r.

Adres Numer obrębu Numer działki Numer księgi wieczystej Powierzchnia w m2 Opis nieruchomości Cena nieruchomości netto w zł

Szczecin,

rejon ulicy Azaliowej

4009

51/4

52/3

-

2280

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

630 000,00

(słownie: sześćset trzydzieści tysięcy złotych, 00/100)

Szczecin,

rejon ulicy Azaliowej

4009

51/5

49/4

52/4

-

2577

nieruchomość gruntowa niezabudowana

700 000,00

(słownie: siedemset tysięcy złotych, 00/100)

1. Nieruchomość objęta jest Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego "Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo" i znajduje się w granicach terenu elementarnego oznaczonym na załączniku graficznym planu symbolem D.W.1007.MN,U z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolno stojącą z dopuszczeniem usług.

2. Sposób zagospodarowania - zgodny z przeznaczeniem

3. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu oraz uwzględnia prawa i ograniczenia w obrębie zbywanych nieruchomości w tym cenę odpłatności za służebności gruntowe w postaci prawa przechodu i przejazdu bez prawa parkowania, przewidziane do ustanowienia w umowie notarialnej zbycia nieruchomości w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej.

4. Do ceny netto sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23% - zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Stawka podatku VAT może ulec zmianie w przypadku zmiany wyżej wymienionej ustawy.

5. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.

6. Byłym właścicielom zbywanej nieruchomości gruntowej pozbawionym prawa własności przed dniem 05 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

7. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta Szczecin w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, pokój 222, II piętro, prawe skrzydło.

z up. Prezydenta Miasta Szczecin
Zastępca Dyrektora Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami
Przemysław Taraciński