Wykaz Nr 13/2022/WZiON/GMS/N
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 28 marca 2022 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, stanowiącej działkę nr 65/5 z obrębu ewidencyjnego nr 4014 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wywiesza się wykaz do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od 28.03.2022 r. do 18.04.2022 r.

Adres Numer obrębu Numer działki Numer księgi wieczystej Powierzchnia w m2 Opis nieruchomości Cena nieruchomości netto w zł

Szczecin,

rejon ulicy Wolframowej

4014

65/5

-

14994

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

2 300 000,00

(słownie: dwa miliony trzysta tysięcy złotych, 00/100)

1. Nieruchomość objęta jest Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego "Wielgowo-Dunikowo" i znajduje się w granicach terenu elementarnego oznaczonego na załączniku graficznym planu symbolem D.W.4006.P,U,WS,E z przeznaczeniem pod obiekty produkcyjne, składy, magazyny, obiekty uslugowe, wody powierzchniowe śródlądowe ciek "Żołnierska-Struga", stacje transformatorowe.

2. Sposób zagospodarowania - zgodny z przeznaczeniem.

3. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu oraz uwzględnia prawa i ograniczenia w obrębie zbywanej nieruchomości.

4. Do ceny netto sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23% - zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Stawka podatku VAT może ulec zmianie w przypadku zmiany wyżej wymienionej ustawy.

5. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.

6. Byłym właścicielom zbywanej nieruchomości gruntowej pozbawionym prawa własności przed dniem 05 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

7. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta Szczecin w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, pokój 222, II piętro, prawe skrzydło.

z up. Prezydenta Miasta Szczecin
Zastępca Dyrektora Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami
Przemysław Taraciński