Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Komunikaty - Wybory 2014 do Parlamentu Europejskiego

3. INFORMACJE DLA WYBORCY NIEPEŁNOSPRAWNEGO

Informacje dla wyborcy niepełnosprawnego.


W związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w dniu 25 maja 2014 r. Urząd Miasta Szczecin informuje o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy. 

Wyborcy niepełnosprawni biorą udział w wyborach na takich samych zasadach jak pozostali wyborcy, jednakże przysługują im następujące uprawnienia: 

 1. Prawo do głosowania korespondencyjnego.
 2. Prawo do głosowania przez pełnomocnika.
 3. Głosowanie w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 4. Głosowanie przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a
   

I. Prawo do głosowania korespondencyjnego ma wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

 1. całkowitej niezdolności do pracy,
 2. niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 3. orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
 4. orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów, a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. 

Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić w terminie do dnia 5 maja 2014 r.     (wzór zgłoszenia)

Zgłoszenia przyjmowane będą w Urzędzie Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 (prawe skrzydło pokój 110) w godzinach od 7.30 – 15.30.

Zgłoszenie może być dokonane:

 • ustnie w Urzędzie Miasta, pokój 110 (prawe skrzydło),
 • pisemnie na adres: Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin Zespół Wyborczy,
 • telefaksem pod nr 91/42-45-231,
 • formie elektronicznej na adres: wybory2014@um.szczecin.pl

Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w mieście Szczecin, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organ orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.

W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braill’a.

Wyborca, nie później niż 7 dni przed dniem wyborów, otrzyma z Urzędu Miasta pakiet wyborczy, który zostanie doręczony do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Dodatkowych informacji uzyskać można pod numerami telefonów: 91/ 42-45-237; 91/42-45-226.

II. Prawo głosowania przez pełnomocnika mają wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, o których mowa w części dotyczącej głosowania korespondencyjnego oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat. 

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa, wyborca udzielający pełnomocnictwa, składa wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. (wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa)

Do wniosku należy dołączyć:

 • pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa (zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa),
 • kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał skończonych 75 lat,
 • kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców prowadzonym przez Miasto Szczecin.

Wniosek taki wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 15 maja 2014 r. w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 w godzinach od 7.30 – 15.30.

Akt pełnomocnictwa jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy lub w innym miejscu na obszarze Miasta, jeżeli wyborca zwróci się we wniosku o jego sporządzenie.

Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. W tym celu najpóźniej do dnia 23 maja 2014 r. musi złożyć stosowe oświadczenie w Urzędzie Miasta Szczecin lub przez doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.

Wszelkich informacji w sprawie udzielania pełnomocnictw uzyskać można pod nr telefonu 91/435-11-23. 

 Procedura sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania wraz z załącznikami w postaci wniosku oraz zgody (w formacie WORD i PDF) dostępna jest na stronie
 http://eurzad.szczecin.pl/chapter_51066.asp?soid=1869EAAD664C46C29EA47C819299E27A

 

III. Głosowanie w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych

Wyborca niepełnosprawny na swój wniosek może głosować w wybranym przez siebie lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wniosek o dopisanie należy złożyć najpóźniej do dnia 11 maja 2014 r. Urzędzie Miasta Szczecin – Biuro Obsługi Interesantów w godzinach od 7.30 – 16.00.

 

IV. Głosowanie przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.

Zamiar głosowania przy użyciu nakładek sporządzonych w alfabecie Braille’a wyborca niepełnosprawny powinien zgłosić do Urzędu Miasta Szczecin w terminie do dnia 11 maja 2014 r. 

Zgłoszenie może być dokonane ustnie w Urzędzie Miasta (pok. 110), pisemnie na adres Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70 – 456 Szczecin z dopiskiem Zespół Wyborczy, telefaksem pod nr 91/42-45-231 lub w formie elektronicznej na adres: wybory2014@um.szczecin.pl

W zgłoszeniu należy wskazać obwód głosowania właściwy dla miejsca zamieszkania.

udostępnił: BRM, wytworzono: 2014/04/08, odpowiedzialny/a: Anna Bartczak, wprowadził/a: Marta Wikieł, dnia: 2014/05/12 12:32:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Wikieł 2014/05/12 12:32:44 modyfikacja wartości
Marta Wikieł 2014/05/07 13:04:08 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2014/04/24 12:08:29 modyfikacja wartości
Marta Wikieł 2014/04/22 13:24:48 modyfikacja wartości
Marta Wikieł 2014/04/22 13:23:12 modyfikacja wartości
Marta Wikieł 2014/04/22 13:21:03 modyfikacja wartości
Marta Wikieł 2014/04/22 13:20:26 modyfikacja wartości
Marta Wikieł 2014/04/22 13:19:48 modyfikacja wartości
Marta Wikieł 2014/04/22 13:17:57 modyfikacja wartości
Marta Wikieł 2014/04/22 13:16:45 modyfikacja wartości
Marta Wikieł 2014/04/22 13:15:48 modyfikacja wartości
Marta Wikieł 2014/04/10 14:33:38 modyfikacja wartości
Marta Wikieł 2014/04/10 14:21:38 modyfikacja wartości
Marta Wikieł 2014/04/10 14:02:19 modyfikacja wartości
Marta Wikieł 2014/04/10 13:19:15 modyfikacja wartości
Marta Wikieł 2014/04/08 15:02:12 modyfikacja wartości
Marta Wikieł 2014/04/08 15:00:26 modyfikacja wartości
Marta Wikieł 2014/04/08 14:59:36 nowa pozycja