Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 67377984

Aktualna strona: 5664

Wydrukowano: 0

Program ochrony środowiska

podanie do publicznej wiadomości inf. o odstapieniu od strategicznej OOŚ dla projektu Program ochrony środowiska miasta Szczecin na lata 2017-2020 z p4erspektywa 2021-2024


Nasz znak: WGKIOŚ-II.602.1.2017.JS

                                                                                                                     

                  
 
               O B W I E S Z C Z E N I E

 

                   PREZYDENTA  MIASTA  SZCZECIN

                  z dnia  13 listopada 2017 r.

 

Na podstawie art. 48 ust. 4 i art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 t.j. ze zm.)                          

 

 

podaje się do publicznej wiadomości

 

informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływa na środowisko dla projektu

 

 

„Program ochrony środowiska miasta Szczecin na lata 2017-2020
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021- 2024”.

 

 

Biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 t.j. ze zm.) oraz uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie i Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, w których wyrazili stanowisko o możliwości podstąpienia od strategicznej oceny oddziaływana na środowisko, Prezydent Miasta Szczecin uznał, iż realizacja postanowień Programu ochrony środowiska miasta Szczecin na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021- 2024 nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.


Nazwa jednostki:WGKiOŚ
 
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin