Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 70936942

Aktualna strona: 10859

Wydrukowano: 0

Opieka nad dziećmi do lat 3

Nowelizacja ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z dniem 1 stycznia 2018 r.


INFORMACJA DLA PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH PLACÓWKI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3

 

Dotyczy realizacji obowiązku sprawozdawczego, o którym mowa w art. 64 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

 

Podmioty prowadzące żłobki lub kluby dziecięce, połączone w zespoły powinny udostępnić instytucji/kierownikowi placówki odpowiednie dane potrzebne do kompletnego wypełnienia sprawozdania na formularzu RKZ-4, a w szczególności danych dotyczących wydatków ponoszonych przez instytucje publiczne.

W przypadku braku tych danych podmiot składający sprawozdanie poprzez Portal Informacyjno-Usługowy Em@tia nie będzie mógł zatwierdzić oraz wysłać sprawozdania.

Informujemy, że na Portalu Informacyjno-Usługowym Emp@tia udostępniony jest dla podmiotów prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 formularz RKZ-4 do złożenia sprawozdania, o którym mowa w art.64 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi wieku do lat 3.

Formularz dostępny jest analogicznie jak pozostałe wnioski i formularze z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat – po zalogowaniu profilem zaufanym (korzystając z login.gov.pl) lub podpisem elektronicznym do modułu Wnioski, w zakładce „Dokumenty RKZ”.

Podmioty zobowiązane są do przesłania ww. sprawozdania w terminie do 31 stycznia 2019 r.

Należy pamiętać, że w przypadku żłobków i klubów dziecięcych zarówno liczba osób zatrudnionych, jak i etatów dotyczy całego personelu żłobka/klubu dziecięcego – natomiast liczbę opiekunów i pielęgniarek/położnych podaje się osobno. Jeżeli instytucja należy do zespołu i zespół ten ma jednego dyrektora, każdy ze żłobków/klubów dziecięcych powinien wykazać go jako jedną osobę oraz odpowiednia część etatu (np. jeśli jest jeden dyrektor na zespół 10 żłobków, to każdy z nich wlicza go do liczby osób oraz dodaje 1/10 etatu do ogólnej liczby etatów).

Złożenie sprawozdania RKZ-4, PIU Em@tia jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy w Rejestrze Żłobków są wypełnione wszystkie dane.

Użytkownik na etapie składania sprawozdania nie będzie mógł ich uzupełnić, ponieważ dane będą zaciągane bezpośrednio z Rejestru Żłobków i zablokowane do edycji. Dlatego też brak wypełnienia danych podmiotu, takich jak

rodzaj podmiotu prowadzącego, kod pocztowy, adres e-mail, spowoduje brak możliwości przekazania sprawozdania.

Wszelkie dane należy niezwłocznie uzupełnić składając wniosek RKZ-2.

 

 

 

 

 

Informacja dla Rodziców

W związku ze zmianami w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3 wszyscy rodzice/opiekunowie prawni,

- posiadający min. 3 dzieci

-posiadający dziecko niepełnosprawne w stopniu nie wymagającym indywidualnej opieki

-legitymujący się orzeczeniem o niepełnosprawności
w stopniu znacznym,     

którzy złożyli już wnioski o przyjęcie dziecka do żłobka

(przed dniem 18 stycznia 2018 r.) i czekają w kolejce  powinni zgłosić się do żłobków pierwszego wyboru (do dnia 30 marca 2018r.)  i uzupełnić dane dotyczące:

- wielodzietności (w formie pisemnego oświadczenia)

-niepełnosprawności dziecka lub rodzica/opiekuna prawnego (przedstawienie orzeczenia o niepełnosprawności).

 

 

Z dniem 1 stycznia 2018 r.  znowelizowana zostaje ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.  Zmiany będą dotyczyły między innymi zakresu oraz sposobu składania wniosków o wpis, zmianę oraz wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Zmiany te dotyczyć będą również wykazu dziennych opiekunów, który od 1 stycznia 2018 r., z uwagi na zmianę zakresu informacji w nim zawartych zmieni się w wykaz dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających.

                Proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na art. 34. ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin, z którego wynika, iż do 31 stycznia 2018 r. wszystkie podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce oraz zatrudniające dziennych opiekunów będą zobowiązane uzupełnić (za pośrednictwem  PIU Emp@tia) dane w rejestrze lub wykazie.

 


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin