Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia Zespołu Funduszy Pomocowych

Nabór wstępnych informacji o projektach o strategicznym charakterze dla rozwoju

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór wstępnych informacji o projektach, o strategicznym charakterze dla Województwa, mogących spełniać wymogi projektów kluczowych, w związku z aktualizacją Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych w ramach RPO WZ na lata 2007-2013

Nabór wstępnych informacji o projektach dotyczy:

- Poddziałania 2.1.3 Drogi w miastach na prawach powiatów,

- Poddziałania 5.1.1 Infrastruktura turystyki,

- Poddziałania 6.2.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

1. Rodzaj projektów kwalifikujących się do dofinansowania

Dofinansowanie będzie udzielane dla projektów mających na celu realizację zadań wpisujących się w zakres poszczególnych poddziałań wg Uszczegółowienia RPO WZ na lata 2007-2013 (wersja 6.7).

2. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie:

Szczegółowy katalog Beneficjentów mogących aplikować w ramach poszczególnych poddziałań zawarty został w Uszczegółowieniu RPO WZ na lata 2007-2013 (wersja 6.7).

3. Informacje o projektach należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr RA-IPI-1

dostępnym na stronie internetowej RPO WZ www.rpo.wzp.pl i przesłać w wersji elektronicznej na adres: ipi@wzp.pl. Załącznik nr RA-IPI-1 powinien być załączony w dwóch jednobrzmiących plikach: jako plik EXCEL oraz jego skan w pliku PDF z podpisami osób upoważnionych do reprezentacji.

4. Termin składania dokumentacji:

od 28.03.2013 r. do 12.04.2013 r.

Informacje otrzymane po upływie wyznaczonego terminu, złożone w odmiennej formie niż określone w Regulaminie, przesłane na inny adres, niekompletne nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje dotyczące typów projektów, rodzaju beneficjentów, listy wydatków kwalifikowalnych w ramach poddziałań 2.1.3, 5.1.1 oraz 6.2.2 znajdują się Uszczegółowieniu RPO WZ na lata 2007-2013, instrukcja wypełniania załącznika nr RA-IPI-1 opisana jest w Regulaminie Aktualizacji Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych dostępnych na stronie RPO WZ www.rpo.wzp.pl

5. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy kontaktować się z pracownikami Wydziału Wdrażania RPO

- w sprawie poddziałań 2.1.3 oraz 6.2.2: p. Agnieszka Piasecka, tel. 91 44 11 152 p. Joanna Kaliszczak, tel. 91 44 11 664 p. Joanna Pachnowska, tel. 91 44 11 638

- w sprawie poddziałania 5.1.1: p. Anna Wdowiak, tel. 91 44 11 122 p. Paweł Lisowski, tel. 91 44 11 646

Zalaczniki dostępne na stronie internetowej:

http://rpo.wzp.pl/rpo/nabory_w_trybie_indywidualnym_-_2013/p-r-m-a-18954/ogloszenia_-_2013.htm

udostępnił: WZFM, wytworzono: 2013/03/22, odpowiedzialny/a: Łukasz Pundyk, wprowadził/a: Anna Petters, dnia: 2013/04/02 10:18:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Petters 2013/04/02 10:18:44 nowa pozycja