Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ogłoszenia Zespołu Funduszy Pomocowych

Naboru wniosków w trybie konkursowym nr RPOWZ/6.1.1/2012/1

 

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów Konkurs nr RPOWZ/6.1.1/2012/1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 6 Rozwój funkcji metropolitalnych Działanie 6.1 Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym Poddziałanie 6.1.1 Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym.

1.    Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

W ramach konkursu wspierane będą projekty podnoszące atrakcyjność województwa poprzez rozwój infrastruktury turystyki, których przedmiotem jest budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa, remont i modernizacja infrastruktury turystyki wodnej (m. in. mola, porty, przystanie
i pomosty służące turystyce wodnej, infrastruktura towarzysząca) Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego.

UWAGA:

Projekty dofinansowane w ramach niniejszego konkursu muszą być spójne z „Programem rozwoju infrastruktury portów i przystani żeglarskich województwa zachodniopomorskiego w regionie Odry, Zalewu Szczecińskiego i wybrzeża Morza Bałtyckiego” (przyjętym uchwałą nr 1110/08 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 17 września 2008 r.). Projekt musi być zlokalizowany
na Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym.

„Program rozwoju infrastruktury portów i przystani żeglarskich województwa zachodniopomorskiego
w regionie Odry, Zalewu Szczecińskiego i wybrzeża Morza Bałtyckiego” dostępny jest na stronie konkursu oraz na: http://www.wzp.pl/uploads/pliki/programporty.pdf

2.    Koszty

Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu
4 000 000 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

3.    Minimalne/ maksymalne wartości wydatków kwalifikowanych/ dofinansowania projektu – minimalny/ maksymalny poziom dofinansowania

Maksymalna wartość dofinansowania - 1 000 000 zł.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi:

  • 75% całkowitych wydatków kwalifikowalnych,
  • 40% całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla dużych przedsiębiorstw oraz innych podmiotów w przypadku wystąpienia pomocy publiczne

4.    Termin składania wniosków

Termin składania wniosków od dnia 29 października 2012 r. do dnia 13 grudnia 2012 r.

5.    Informacje dodatkowe

Pozostałe dokumenty związane z niniejszym naborem wniosków można znaleźć pod adresem:

http://www.rpo.wzp.pl/rpo/nabory_w_trybie_konkursowym_-_2012/p-r-m-a-17605/6_1_1_infrastruktura_turystyki_na_obszarze_metropolitalnym.htm

udostępnił: WZFM, wytworzono: 2012/10/23, odpowiedzialny/a: Łukasz Pundyk, wprowadził/a: Anna Petters, dnia: 2012/10/26 11:24:33
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Petters 2012/10/26 11:24:33 nowa pozycja