Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia Zespołu Funduszy Pomocowych

Nabór wniosków do Działania 1.1 Programu Infrastruktura i Środowisko

W terminie od 15 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz właściwy dla danego województwa Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, Programu Infrastruktura i Środowisko. Konkurs adresowany jest do podmiotów odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach 10 - 15 tys. RLM.

Z uwagi na fakt, iż przyjęty przez Radę Ministrów, zaktualizowany Program Infrastruktura i Środowisko wymaga akceptacji przez Komisję Europejską, umowy o dofinansowanie w ramach konkursu będą mogły zostać zawarte po zatwierdzeniu zaktualizowanego Programu Infrastruktura i Środowisko przez Komisję Europejską.

 

 Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, Programu Infrastruktura i Środowisko

 

Informacja o naborze

 

Termin składania wniosków:  
 

Wnioski należy składać w terminie 15 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r. w godzinach 9.00-15.00.  Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 30 września 2013 r. o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku rozumiana jest jako termin dostarczenia wniosku do właściwej instytucji.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Ostateczny termin rozstrzygnięcia konkursów jest uzależniony od terminu podjęcia przez Komisję Europejską ostatniej decyzji w sprawie przyznania dofinansowania dla projektów powyżej 50 mln euro zidentyfikowanych w procesie naboru wniosków.

Miejsce składania wniosków: 

Dla projektów o szacowanej wartości powyżej 25 mln euro*:

·        do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie; Kancelaria Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa.

Dla projektów o szacowanej wartości poniżej 25 mln euro*

·        Właściwy dla danego województwa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Według kursu euro określonego w regulaminie konkursu.

Sposób składania wniosków: 

Wniosek o dofinansowanie projektu może być złożony osobiście przez przedstawiciela wnioskodawcy, lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski: 

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane, jako beneficjenci w punkcie 15 Regulaminu konkursu nr 10/POIiŚ/1.1/07/2013.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Dofinansowaniu podlegają projekty z zakresu gospodarki wodno – ściekowej wskazane w punkcie 16 Regulaminu konkursu nr 10/POIiŚ/1.1/07/2013.

Kryteria wyboru projektów:

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 1 do „Szczegółowego opisu priorytetów PO Infrastruktura i Środowisko” i zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO Infrastruktura i Środowisko 5 czerwca 2013 r.

Finanse
Procent dofinansowania projektu:

Poziom współfinansowania projektów w ramach priorytetu I ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85 proc. wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu:

Każdorazowo kwota dofinansowania dla projektu musi być obliczona zgodnie z Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 100 mln euro.

Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie: 

Dokumenty do pobrania na stronie Instytucji Pośredniczącej 

Wzór umowy o dofinansowanie:  

Dokumenty do pobrania na stronie Instytucji Pośredniczącej 

Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

Informacje o dostępnych środkach odwoławczych przysługujących wnioskodawcy w ramach systemu realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko znajdują się w Regulaminie konkursu.

Ważne informacje:    Termin składania wniosków może ulec zmianie.
Linki:  

Więcej informacji na stronie Instytucji Pośredniczącej 

udostępnił: WZFM, wytworzono: 2013/06/17, odpowiedzialny/a: Łukasz Pundyk, wprowadził/a: Anna Petters, dnia: 2013/06/17 14:42:53
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Petters 2013/06/17 14:42:53 modyfikacja wartości
Anna Petters 2013/06/17 10:26:15 modyfikacja wartości
Anna Petters 2013/06/17 10:25:40 modyfikacja wartości
Anna Petters 2013/06/17 10:25:26 modyfikacja wartości
Anna Petters 2013/06/17 10:25:08 nowa pozycja